WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Адміністративне право України - Курсова робота

Адміністративне право України - Курсова робота

Діяльність виконавчо – розпорядчих органів з вирішення адміністративних справ на підставі адміністративно – процесуальних норм прийнято називати адміністративно – процесуальною діяльністю.

Адміністративно – процесуальну діяльність, здійснену у межах конкретної адміністративної справи прийнято називати провадженням у адміністративній справі або адміністративним провадженням.

Адміністративні провадження є структурними складовими адміністративного процесу, а їх сукупність – носієм ознак адміністративного процесу.

68. Поняття адміністративної відповідальності

Адміністративна відповідальність – це примусове, з додержанням встановленої процедури, застосування правомочним суб'єктом передбачених законодавством за вчинення адміністративного проступку заходів впливу, які виконані правопорушником.

Ознаки АВ:

 1. є засобом охорони встановленого державою правопорядку;

 2. нормативно визначена і полягає в застосуванні санкцій правових норм;

 3. є наслідком винного антигромадського діяння;

 4. супроводжується державним і громадським осудом правопорушника і вчиненого ним діяння;

 5. пов'язана з примусом, з негативними для правопорушника наслідками, яких він має зазнати;

 6. реалізується у відповідних процесуальних формах;

Як правило, адміністративна відповідальність настає за порушення найменшої частини адміністративно – правових норм, а саме за порушення фізичними особами деяких обов'язків, тобто за вчинення адміністративних правопорушень.

Похідні ознаки АВ:

 1. притягнення до АВ можливо тільки в результаті вчинення адміністративного проступку.

 2. АВ полягає в застосуванні до винних адміністративних стягнень

 3. мета АВ полягає: а) у вихованні особи в дусі додержання законів, поваги до правил співжиття; б) запобіганню здійснення нових проступків;

 4. право притягнення до АВ надано багатьом суб'єктам, серед яких – органи державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, суди.

 5. акт про притягнення до АВ може прийматися: а) індивідуально; б) колегіально шляхом голосування.

 6. законодавством встановлений особливий порядок притягнення до АВ.

 7. норми, що регулюють АВ, містяться у різних за своєю правовою природою актах: а) кодексах; б) законах; в) правилах

70.Поняття державної служби

Інститут державної служби продовжує і завершує організаційне оформлення державного механізму, а найголовніше – робить цей механізм здатним практично вирішувати будь – які питання галузі державного управління.

Державна служба в Україні - це професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.

Ці особи є державними службовцями і мають відповідні службові повноваження.

Основні принципи державної служби

Державна служба грунтується на таких основних принципах:

 • служіння народу України;

 • демократизму і законності;

 • гуманізму і соціальної справедливості;

 • пріоритету прав людини і громадянина;

 • професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності, відданості справі;

 • персональної відповідальності за виконання службових обов'язків і дисципліни;

 • дотримання прав та законних інтересів органів місцевого і регіонального самоврядування;

 • дотримання прав підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян.

Посада - це визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця державного органу та його апарату, на яку покладено встановлене нормативними актами коло службовихповноважень.

Посадовими особами вважаються керівники та заступники керівників державних органів та їх апарату, інші державні службовці, на яких законами або іншими нормативними актами покладено здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій.

71.Поняття і види стягнень за КУпАП

Адміністративне стягнення є мірою відповідальності і застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, в дусі додержання законів України, поваги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами.

Види адміністративних стягнень

За вчинення адміністративних правопорушень можуть застосовуватись такі адміністративні стягнення:

1) попередження;

2) штраф;

3) оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення;

4) конфіскація: предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення; грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення;

5) позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові (права керування транспортними засобами, права полювання);

6) виправні роботи;

7) адміністративний арешт.

Законами України може бути встановлено й інші, види адміністративних стягнень.

Законами України може бути передбачено адміністративне видворення за межі України іноземців і осіб без громадянства за вчинення адміністративних правопорушень, які грубо порушують правопорядок.

74. Поняття суб'єктів адміністративного права.

В адміністративному праві під суб'єктом розуміють носія прав та обов'язків у сфері публічного управління, які передбачені адміністративно – правовими нормами, здатного надані права реалізовувати, а покладені обов'язки виконувати.

Складові елементи адміністративної правосуб'єктності:

 • Адміністративна правоздатність – це здатність суб'єкта мати права та обов'язки у сфері державного управління. З'являється з моменту виникнення суб'єкта.

 • Адміністративна дієздатність – це здатність суб'єкта самостійно, свідомими діями реалізовувати надані йому права і виконувати покладені на нього обов'язки у сфері державного управління. Складовою дієздатності є адміністративна деліктоздатність, тобто здатність суб'єкта нести за порушення адміністративно – правових норм юридичну відповідальність.

 • Суб'єктивні права у сфері державного управління – це надана і гарантована державою, а також закріплена в адміністративно – правових нормах міра можливої поведінки у правовідносинах, яка забезпечена кореспондуючим обов'язком іншого учасника правовідносин.

 • Суб'єктивні адміністративно– правові обов'язки - це покладена державою і закріплена в адміністративно – правових нормах міра належної поведінки у правовідносинах.

Якщо громадянина не чинить адміністративних правопорушень, то він не є суб'єктом адміністративно – деліктних відносин.

Cуб'єкти:

 • Президент України

 • Орган виконавчої влади

 • Державні службовці, як суб'єкти, у діяльності яких об'єктивуються повноваження державних органів управління

 • Громадяни України, іноземці, особи без громадянства

 • Органи місцевого самоврядування

 • Об'єднання громадян

 • СПД

75.Правила і строки накладення адміністративних стягнень

Стягнення за адміністративне правопорушення накладається у межах, установлених цим Кодексом та іншими законами України.

При накладенні стягнення враховуються характер вчиненного правопорушення, особа порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність.

Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - два місяці з дня його виявлення. У разі відмови в порушенні кримінальної справи або закриттякримінальної справи, але при наявності в діях порушника ознак адміністративного правопорушення адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через місяць з дня прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної справи або про її закриття.

76.Предмет адміністративного права

Предметом адміністративного права є сукупність особливих управлінських відносин, що складаються у сфері публічного управління.

Відносини, що становлять предмет адміністративного права чи адміністративно – правові відносини – це стійкі правові зв'язки між суб'єктами й об'єктами публічного управління, що виникають у результаті дії адміністративно – правових норм.

Особливості адміністративно – правових відносин:

 • виникають у результаті управлінської діяльності з реалізації публічних, найчастіше державно – управлінських, інтересів;

 • у них обов'язково бере участь суб'єкт, наділений державою відповідними управлінськими повноваженнями;

 • для них, як і для управління взагалі, характерні владність і цілеспрямованість. Це відносини влади і підпорядкування;

 • вони захищені правовими засобами, у тому числі і примусовими.


 
 

Цікаве

Загрузка...