WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Адвокатура України - Курсова робота

Адвокатура України - Курсова робота

  1. спонсорських та благодiйних внескiв, пожертвувань громадян;

  1. будь-яких пасивних доходiв;

  1. iнших джерел, не заборонених чинним законодавством. Спiлка, її вiддiлення можуть мати у власностi будинки, споруди, обладнання та iнше майно.

Члени Спiлки, якi припинили членство в Спiлцi або виключенi з нeї, не мають права на частку майна i коштiв Спiлки.

Розпорядження майном Спiлки здiйснюють кepiвнi органи Спiлки, а майном вiддiлень Спiлки - кepiвнi органи вiддiлень.

Припинення дiяльностi Спiлки може вiдбуватися шляхом реорганiзацiї або лiквiдацiї. Реорганiзацiя Спiлки вiдбувається згiдно з рiшенням з'їзду. Лiквiдацiя Спiлки можлива за рiшенням з'їзду або суду. У разi лiквiдацiї створюється лiквiдацiйна комiсiя.

Кошти та майно Спiлки не можуть перерозподiлятися мiж членами Спiлки i використовуються для виконання статутних завдань або на благодiйнi цiлi.

2. Підготовка захисником апеляційної скарги

Готуючись до складання апеляцiйної скарги (апеляції), адвокат повинен вивчити наявнi матерiали, переговорити з клieнтом, чиї iнтереси вiн представляє, за необхiдностi одержати додатковi докази, якi пiдкрiплюють його позицiю при оскарженнi, ще i ще раз з'ясувати судову практику та норми матерiального i процесуального права.

Усе це трудомiстка, але необхiдна робота. Адвокат повинен враховувати, що у КПК застосовано неоднаковий пiдхiд до строків подання апеляцiй. Апеляцiї на постанови мiсцевих судiв подаються: 1) протягом трьох дiб з дня їх винесення у випадках, передбачени статтями 525, 165/2, 165/3, 177, 205 КПК; 2) протягом семи діб з дня іх винесення у випадках передбачених статтями 106, 236/2, 236/6, 246, 248, 251, 276,281,282,407,408,408/2,408/3,410,411/1, 414, 414/1 КПК; 3) протягом семи дiб з дня одержання копi'їi постанови у випадку, передбаченому ст. 99/1 КПК; 4) обвинувальнi i виправдувальнi вироки - протягом 15 дiб з моменту їх проголошення, азасудженим, який перебуває пiд вартою, - з моменту вручення йому копiї вироку; 5) oкpeмi ухвали (постанови) - протягом 15 дiб з моменту їх проголошення. Такий рiзнобiй у строках створює труднощi у судовiй практицi i викликає чимало запитань. Критично його оцiнює i Голова Верховного Суду України.

Передусiм слiд вивчити вирок суду. Якщо адвокат брав участь у судовому засiданнi, йому легше зорiєнтуватись, в чому полягає необг'рунтованiсть i незаконнiсть ухваленого вироку.

Таким чином, уся пiдготовча робота полягає в критичному аналiзi вироку суду, виявленнi його слабких мiсць, спiрних оцiнок та помилкового застосування законодавства.

Важливим процесуальним документом який адвокат, готуючи апеляцiю, зобов'язаний вивчити, є протокол судового засiдання. Потрiбно мати на увазi, що стаття 87-1 КПК, якою кодекс доповнено, зобов'язує суд повiдомити учасникiв процесу про виготовлення i пiдписання протоколу. Адже вищестоящi суди оцiнюють процес за протоколом судового засiдання.

В процесi зiставлення протоколу i вироку можна виявити розбiжностi мiж ними або неправильний виклад обставин справи, порушення вимог процесуального законодавства. Усе це можна використати пiд час написання скарги.

Виявивши невiдповiдностi у протоколi судового засiдання, захисник має подати на них свої зауваження з тим, щоб в апеляцiйнiй скарзi його доводи не суперечили записам у протоколi. Ще пiд час пiдготовки до продесу у першiй iнстанцiї адвокат повинен продумати та заявити письмовi клопотання, в яких на пiдтвердження своїх apгументiв навести пояснення допитаних осiб. Вiдомостi, наведенi у клопотаннi i не спростованi судом у постановi про їх задоволення або вiдхилення, можуть вказувати на те, що обставини, якi не були вiдображенi у протоколi судового засiдання або неправильно зафiксованi, насправдi мали мiсце.

Taкi клопотання нерiдко виконують роль логiчної пастки для суду i окремими досвiдченими адвокатами готуються навмисно. На вiйнi, як на вiйнi. Проте адвокат завжди повинен пам'ятати, що він "воює") не з судом i не проти суду. Нехтування цiєю iстиною може мати для адвоката i його клiента сумні наслiдки.

Вiдповiдно до ст. 87/1 КПК України на вимогу хоча б одного учасника забезпечується повне фiксування судового процесу за допомогою звукозаписувальної апаратури. Тому слiд продумати таку можливiсть, щоб мати повну фонограму процесу.

Для звукозапису краще використовувати власний диктофон i в кожному випадку заявляти вiдповiднi клопотання щодо звукозапису для себе вiдповiдно до ст. 48 КПК України.

Із протоколом судового засiдання необхiдно знайомитись у вcix випадках, навiть тодi, коли адвокат згоден з вироком i не має намipy його оскаржувати. Проте вирок може бути оскаржений iншими учасниками процесу i адвокат повинен бути до цього готовий, щоб потiм виступити в апеляцiйнiй iнстанції або пiдготувати свої заперечення на апеляцiю.

Важливою для адвоката є критично розцiнена В.Т. Маляренком норма ст. 359 КПК про повернення справи до суду першої iнстанцй, якщо останнiй не надав сторонам за їх клопотанням передбачену ст. 349 КПК можливiсть для ознайомлення з матерiалами справ.

Готуючи апеляцiйну скаргу, захи сник зобов'язаний обговорити її з пiдзахисним, з'ясувати можливостi одержання i додаткових доказiв та узгодити позицiю щодо скарги. Довести судову помилку можна, тiльки бездоганно знаючи чинне законодавство, судову практику та завдяки вмiнню правильно сприймати i тлумачити їx.

Склaдання апеляції:

Методика складання апеляцiйних скарг повинна насамперед враховувати вимоги КПК зокрема, в апеляцiї необхiдно зазначити:

  1. назву суду, якому адресовано апеляцiю;

  1. особу, яка її подає;

  1. вирок, ухвалу, постанову, на якi подається апеляцiя, i назву суду, який їх постановив;

  1. вказiвку на те, в чому полягає незаконнiсть вироку, ухвали, постанови та доводи на її обгрунтування;

  1. прохання особи, яка подає апеляцiю:перелiк документiв, якi додаються.

Обгрунтовуючи апеляцiю, захисник повинен посилатися на вiдповiднi аркушi справи, де мiстяться докази, якими оперує адвокат.

Практика пiдготовки апеляцiй ще не напрацьована, тому дамо кiлька загальних рекомендацiй. До речi, як називати скаргу, яка направляється до апеляцiйного суду? Вiдповiдь на запитання мiститься уст. 32 КПК України, де подано роз'яснення теpмінів. Отже, апеляцiя - подання прокурора i скарга учасника процесу щодо скасування або змiни судового рiшення в апеляцiйному порядку.

У вступнiй частинi апеляцiї слiд стисло викласти суть вироку суду, з яким адвокат не погоджується, або резолютивну частину вироку. Припустимо, є виклад тiльки тiєї частини вироку, з якою адвокат не згоден.

Якщо оспорюється об'єктивна сторона складу злочину, то лаконiчно викладають описову частину втроку та коротко фабулу справи, щоб той, хто читатиме скаргу, мав уявлення про обставини справи.

Пiсля цього викладається мотивувальна частина скарги - критика оскаржуваного вироку.

Якщо у справi, на думку адвоката, допущено кiлька порушень, то кожне з них викладається окремо.

Написания апеляцiї має певнi вiдмiнностi у пiдходах порiвняно з касацiйними скаргами, якi продиктованi особливостями розгляду справ и за апеляцiєю.

При попередньому розглядi апеляцiї та вирiшеннi питань, пов'язаних з пiдготовкою справи до апеляцiйного розгляду, апеляцiйний суд вирiшує питання про необхiднiсть проведення судового слiдства та його обсяг.

Очевидно, що в апеляцiї або додатках до неї адвокат повинен висловити свою позицiю щодо доцiльностi та необхiдностi проведення судового слiдства. Так само це стосується й питання про витребування додаткових доказiв, список осiб, якi пiдлягають виклику у судове засiдання, змiну, скасування або обрання запобiжного заходу, виклик перекладача, розгляд справи у вiдкритому чи закритому судовому засiданнi.

Оскаржуючи висновки суду, якi мiстяться у вироку, адвокат повинен потурбуватися, щоб цей спiр мав конкретний, предметний характер. Кожне оспорюване твердження суду слiд обгрунтовувати доказами, якi його спростовують або пiддають сумнiву. При цьому докази бажано наводити точно (дослiвно), з посиланнями на аркуш справи, а для зручностi i на рядок, в якому мiститься вiдповiдне твердження. "Якщо обставини справи викладенi в оскаржуваному вироку неправильно, їх краще, навести спочатку в редакції суду" а потiм у тiй, яку автор скарги вважає правильною, i на пiдтвердження викласти докази з посиланням на їх джерело".

Особливо уважним слiд бути з обсягом оскарження вироку. Вiдповiдно до ст. 265 КПК України вирок, ухвала, постанова перевiряються апеляцiйним судом у межах апеляцiї. Висновки суду першої iнстанцiї щодо фактичних обставин справи, якi не оспорювалися i стосовно яких докази не дослiджувалися, не перевiряються.


 
 

Цікаве

Загрузка...