WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Адвокатура України - Курсова робота

Адвокатура України - Курсова робота

є) використовувати емблему Спiлки за згодою Правлiння Спiлки, користуватись послугами створених Спiлкою пiдприємств i органiзацiй на пiльгових умовах.

Член Спiлки зобов'язаний:

а) дотримуватися Статуту Спiлки;

б) дотримуватися норм моралi та професiйної етики;

в) брати активну участь у роботi регiонального вiддiлення та органу Спiлки, до якого вiн обраний;

г) сприяти втiленню в життя рiшень керiвних opгaнiв Спiлки, дбати про змiцнення авторитету Спiлки;

д) своечасно сплачувати членськi внески.

За актив ну участь у роботi Спiлки, вагомий внесок у розвиток адвокатської професiї iндивiдуальним членам Спiлки можуть присвоюватись почеснi звання Спiлки адвокатiв Укрїни, вони можуть заохочуватись iншими засобами, що є в розпорядженнi Спiлки, а також представлятись до державних нагород i почесних звань.

Осередками Спiлки є вiддiлення Спiлки в Автономнiй Республiцi Крим, областях, містax Києвi та Севастополi, що об'єднують iндивiдуальних i колективних членiв, якi:

а) реалiзують цiлi та завдання Спiлки;

б) беруть участь у статутнiй дiяльностi Спiлки;

в) приймають у члени Спiлки, вiдраховують та виключають iз неї;

г) висувають делегатiв на з'їзд i до рiзних керiвних оргaнiв Спiлки, а також обирають представникiв у квалiфiкацiйно-дисциплiнарнi комісії адвокатури (голова вiддiлення Спiлки висувається до складу комісії за посадою);

д) вносять пропозицiї про представлення своїх членiв до державних нагород, почесних звань, рекомендують їх для поїздок по крїнi i за кордон для вивчення правового досвiду, вносять пропозицiї з iнших питань, пов'язаних зi статутною дiяльнiстю Спiлки;

е) здiйснюють матерiальне та моральне стимулювання членiв Спiлки;

є) забезпечують своечасне збирання i перерахування членських внecкiв на рахунок Спiлки.

Вiддiлення Спiлки дiє на пiдставi Положення, яке приймається загальними зборами членiв вiддiлення i затверджується Правлiнням Спiлки.

Керiвними органами Спiлки адвокатiв України е: з'їзд, Рада, Правлiння, Ревiзiйна комiсiя; створюються постiйнi та тимчасовi комісії, секpeтapiaт та iншi структури для здiйснення цiлей i завдань Спiлки. Вищим керiвним органом Спiлки е з'їзд, який скликається не рiдше одного разу на п'ять pоків. Делегати на з'їзд обираються на загальних зборах вiддiлень Спiлки. Норма представництва на з'їзд визначаеться на засiданнi Ради, що передує з'їздовi. Позачерговий з'їзд Спiлки скликається у тримiсячний строк з iнiцiативи Ради, а також на вимогу Правлiння, Ревiзiйної Kомiciї Спiлки або не менш як 1/3 членiв Спiлки. 3'їзд вважається правомочним, якщо в його роботi бере участь не менше 2/3 обраних депутатiв.

3'їзд Спiлки розглядає будь-якi питання, що стосуються дiяльностi Спiлки, заслуховує звiт про роботу Спiлки. Виключною компетенцiєю з'їзду є:

а) затвердження Статуту Спiлки, внесення до нього змiн i доповнень, затвердження Положення про Ревiзійну комiсiю;

б) обрання президента, першого вiце-президента, вiце-президентiв, Ревiзiйноїкомiсiї;

в) формування Ради Спiлки.

Для внесення змiн у Статут Спiлки потрiбно не менше 2/3 голосiв делегатiв, якi беруть участь у роботi з'їзду.

3'їзд Спiлки прямим таємним або вiдкритим (за рiшенням з'їзду) голосуванням обирає з числа делегатiв з'їзду Президента, першого вiце-президента, вiце-президентiв Спiлки строком на п'ять pоків. Для їх обрання необхiдно набрати бiльше 50 % голосiв делегатiв, якi беруть участь у роботi з'їзду. Президент, перший вiце-президент, вiце-президенти можуть виконувати свої обов'язки на штатнiй основi, громадських засадах та за сумiсництвом. Президент, перший вiце-президент, вiце-президенти, члени Ради, члени Правлiння, голова i члени Ревiзiйної Kомiciї можуть бути достроково вiдкликанi за рiшенням з'їзду.

Президент Спiлки здійснює загальне керiвництво Спiлкою, роботою Ради, Правлiння та Ceкpeтapiaту Спiлки, подає звiти про роботу Спiлки, представляє Спiлку в державних органах, судах, громадських та мiжнародних органiзацiях, зокрема у Вищiй квалiфiкацiйнш комiciї адвокатури, пiдписує вiд iмeнi Спiлки, Ради, Правлiння та Ceкpeтapiaту документи, здiйснює iншi дiї згiдно зi Статутом.

Вiце-президенти обираються з числа делегатiв з'їзду i за посадою входять до складу Ради та Правлiння Спiлки. На вiце-президентiв покладається забезпечення постiйного зв'язку мiж керiвними органами Спiлки та адвокатами на мiсцях, координацiя дiяльностi вiддiлень Спiлки, сприяння виконанню рiшень Спiлки в peгioнax Укрaїни. Перший Biце-президент Спiлки координує роботу вiце-президентiв Спiлки та голiв постiйних комiсiй Спiлки.

У перiод мiж з'їздами вищим керiвним органом Спiлки є Рада Спiлки. До складу Ради входить представник вiд кожного регiонального вiддiлення, який обирається загальними зборами регiонального вiддiлення в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мicтax Києвi та Севастополi на пiдставi положення про нього; у разi вибуття члена Ради, Рада за поданням вiддiлення Спiлки має право на перiод до наступного з'їзду кооптувати до складу Ради виконуючого обов'язки члена Ради. До складу Ради за посадою делегуються президент Спiлки, перший вiце-президент та вiце-президенти Спiлки, голов и регiональних вiддiлень в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мicтax Києвi та Севастополi, голови, їх заступники та члени постiйних комiсiй Спiлки.

Рада Спiлки:

 1. визначае плани роботи Спiлки;

 1. розглядає питання статутної дiяльностi Спiлки;

 1. затверджує бюджет Спiлки i розглядає звiт про його виконання;

 1. заслуховує звiти президента Спiлки, комiсiй, здiйснює iншi функції згiдно зi Статутом Спiлки, кpiм вiднесених до виключної компетенцiї з'їзду;

 1. щорiчно заслуховує звiти Правлiння;

 1. встановлює компетенцiю i затверджує положення про постiйнi та тимчасовi комісії Спiлки;

 1. затверджує символiку й атрибутику Спiлки, положення про почеснi звання, нагороди та вiдзнаки Спiлки адвокaтiв Укрaїни;

 1. за пропозицiями комiсiй Спiлки приймає загальнi для неї програми;

 1. скликає з'їзди Спiлки та встановлює норму пред ставництва, звiтує перед з'їздом про свою дiяльнiсть;

 1. затверджує рiчнi бюджети Правлiння Спiлки i розглядає звiти про їх виконання;

 1. затверджує рiшення Правлiння Спiлки про вступ Спiлки до iнших громадських органiзацiй (об'єднань) та вихiд з них;

 1. вирiшує iншi питання дiяльностi Спiлки, що не входять до виключної компетенцiї з'їзду Спiлки.

Основна форма роботи Ради Спiлки - пленарнi засiдання, якi проводяться за необхiдностi, але не рiдше одного разу на piк.

3асiдання Ради проводяться з iнiцiативи Правлiння Спiлки, на вимогу президента Спiлки, першого вiце-президента, Ревiзiйної Kоміciї або не менше третини членiв Ради Спiлки.

Виконавчим органом Спiлки є Правлiння, до складу якого входять президент Спiлки, перший вiце-президент Спiлки, вiце-президенти Спiлки з дiяльностi в peгioнax, вiце-президент Спiлки з мiжнародних зв'язкiв i голови постiйних комiсiй Спiлки. Правлiння розробляє пропозицiї та готує матерiали для розгляду на з'їздах, засiданнях Ради Спiлки та здiйснюе виконання їх рiшень; формує постiйнi й тимчаcові комiciї; органiзовує господарську та iншу поточну роботу Спiлки.

Для технiчного забезпечення роботи Спiлки дiє Секретapiaт, який очолює Голова Ceкpeтapiaту. Кiлькiсний склад Ceкpeтapiaту та його Голова затверджуються Правлiнням Спiлки.

Ревiзiйна комiсiя обирається в кiлькостi трьох осiб таємним або вiдкритим (за рiшенням з'їзду) голосуванням строком на п'ять pоків i дiє згiдно з Положенням про Ревiзiйну комiсiю, яке затверджуеться з'їздом.

Спiлка може створювати комiciї, склад як их формує Правлiння:

а) iз захисту прав та законних iнтepeciв членiв Спiлки;

б)законопроектну;

в) iз соцiальних питань;

г) з мiжнародних зв'язкiв;

д) з господарської дiяльностi;

е) з професiйної майстерностi;

е) з професiйної етики;

ж) молодiжну;

з)жiночу;

i) з вивчення iстopiї адвокатури України.

Спiлка aдвoкaтiв, за рiшенням Ради або Правлiння, може створювати й iншi комісiї (у тому числi тимчасовi) для реалiзацiї статутних завдань.

Кошти Спiлки формуються iз:

 1. вступних i членських BHecKiB;

 1. коштiв або майна, якi надходять безоплатно або у виглядi безвозвратної фiнансової до помоги чи добровiльних пожертвувань;

 1. коштiв i майна, переданих в установленому порядку державою;

 1. надходжень вiд господарської дiяльностi заснованих Спiлкою пiдприємств i органiзацiй;


 
 

Цікаве

Загрузка...