WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Поняття та суть демократії - Курсова робота

Поняття та суть демократії - Курсова робота

Технологічний аспект демократії полягає в тім, що демократичні процеси обов'язково реалізують технології, серед яких найбільш важливими є виборчі технології, технології прийняття управлінських рішень, конкурсних відборів на посаду та інші. Під впливом інформаційно-комп'ютерної революції ці технології здобувають електронний, мережевий характер. Сьогодні вихід на сайт органу державного управління не тільки для одержання інформації, а й для оцінки його роботи стає поширеною процедурою, доступною сотням тисяч користувачів Інтернет. Що буде завтра важко передбачити. Ймовірно, у найближчі десятиліття відбудеться повна електронізація демократичних процедур. Проблемне поле демократії в цьому питанні містить у собі: недостатню електрону технологізацію демократичних процесів, повільність волевиявлення, незахищеність технологій від стороннього втручання. Необхідне технологічне пророблення всіх форм, напрямів і аспектів прояву демократії. Прийняті органами влади рішення не повинні зависати в повітрі, а забезпечуватися не тільки законодавчо, але й технологічно, опиратися на детально пророблені механізми їхньої реалізації.

Ресурсний аспект демократії часто не враховується. Мова йде про те, що сучасна демократія вимагає значних витрат на створення й підтримку функціонування демократичних інститутів, на розробку та техніко-технологічне оснащення технологій демократії, навчання громадян як активних суб'єктів державного управління й місцевого самоврядування. Розвинена, оснащена технікою й забезпечена ресурсами демократія можлива тільки у високорозвиненому суспільстві. У бідному суспільстві з його обмеженими ресурсами демократичні акти й процеси занадто дорогі. Вони виснажують суспільство, підривають економіку.

Актуальною проблемою нині є необхідність зниження економічності витрат на демократію, особливо невиправдані великі витрати на парламентські й президентські вибори. Гроші тут виявляються витрачені даремно, тому що в більшості випадків вибір буває невдалим. Оскільки в парламентське або президентське крісло потрібно посадити людину, яка не має навіть мінімальних гідностей, то витрати повинні бути просто колосальними. Повторні вибори знекровлюють суспільство, прохолоджують економіку, знижують темпи економічного зростання, змушують брати й навіть намагатися виконувати завищені зобов'язання щодо соціальних виплат населенню, що сприяє наростанню його утриманства.

Висновки

Підбиваючи підсумки роботи можна сказати що демократія це— політична організація влади народу, при якій забезпечується: рівна участь усіх і кожного в управлінні державі ними і суспільними справами; виборність основних органів держави і законність у функціонуванні всіх суб'єктів політичної системи суспільства; забезпечення прав і свобод людини і меншості відповідно до міжнародних стандартів.

Демократія існує в різних значеннях:

• як форма держави;

• як політичний режим;

• як принцип організації та діяльності державних органів і громадських організацій.

Коли про державу кажуть, що вона — демократична, то мають на увазі наявність усіх цих значень.

Існують дві форми демократії Пряма — представницька демократія і Непряма — безпосередня демократія

Пряма — форма народовладдя, при якій влада здійснюється через виявлення волі представників народу у виборних органах (парламенти, органи місцевого самоврядування).

Непряма — форма народовладдя, при якій влада здійснюється через безпосереднє виявлення волі народу чи певних соціальних груп (референдум, вибори)

Уперше демократія затвердилася в древніх Афінах у V столітті до н.е. Афіни послужили прикладом для інших міст Древньої Греції.

Громадяни Афін почувались вільними, тому що могли безпосередньо впливати на внутрішню і зовнішню політику свого міста-держави. Адже усі важливі питання життя міста і його взаємин із сусідами вирішували збори громадян. Воно приймало закони й обирало вищих посадових осіб.

Інший класичний приклад демократії - республіка Древнього Риму. З вигнанням з міста пануючого Тарквінія Гордого в 510 році до н.е. у Римі була встановлена республіка. З тих пір Римом і його провінціями керували виборні і щорічно змінювані консули, претори, народні трибуни і квестори. Для прийняття законів скликались Народні Збори. Закони, що виносились на рішення попередньо обговорював Сенат, що складався з 300 сенаторів. На відміну від давньогрецьких міст-держав, у Древньому Римі була представницька демократія, при якій громадяни обирали в органи влади людей, що представляють їхні інтереси.

Можна побачити що з встановленням демократичного режиму влада в державі переходила до рук простого народу, який міг обиратись до органів державної влади.

Сучасна демократія від античної суттєво не відрізняється, хоча під час свого розвитку виробила принципи з якими ісує в наш час.

Основні принципи сучасної ліберальної демократії зводяться до наступного: народне представництво (парламентаризм), яке здійснюється з допомогою виборів, поділ влади та зумовлена ним дія системи стримувань і противаг між окремими гілками влади; верховенство права (будь-який закон повинен мати правовий характер, тобто бути формальним вираженням свободи і рівності людей) та верховенство закону (діяльність держави здійснюється строго на підставі й у межах закону, у суспільних стосунках панує не чиясь суб'єктивна воля, а закон) та ін.

Отже, ящо б небуло суттевих недоліків у демократії її можна було б назвати ідеальною політичною організацією влади народу.

Список використаних джерел

 1. Конституція України від 28 червня 1996 року №254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України, 1996, №30 (23.07.96), ст. 141.

 2. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / За ред. О.В. Зайчука, Н.М.Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 688 с.

 3. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів] / М.В.Цвік, В.Д.Ткаченко, Л.Л.Богачова та ін.; За ред. М.В.Цвіка, В.Д.Ткаченка, О.В.Петришина. – Харків: Право, 2002. – 432 с.

 4. Скакун О.Ф. Теория государства и права: Учебник. – Харков: Консул; Ун-т внутр. дел, 2000.

 5. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. – Харків: Консум, 2001. – 656 с.

 6. Теорія держави і права (опорні конспекти). Навч. пос. для студ. вищ. навч. закл. / Авт.-упоряд. Кравчук М.В. – К.: Атіка, 2003. – 288 с.

 7. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства: Учебник для вузов. – М.: Издательство НОРМА, 2002. – 552 с.

 8. Теорія держави і права: Навч. посіб. / А.Ю.Олійник, С.Д.Гусарєв, О.Л.Слюсаренко. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 176 с.

 9. Волинка К.Г. Теорія держави і права: Навч. пос. – К.: МАУП, 2003. – 240 с.

 10. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Видання 5-те, зі змінами. Навчальний посібник. – К.: Атіка. – 2001. – 176 с.

 11. Проблемы общей теории права и государства: Учебник для вузов / Под общ. ред. Академика РАН, д. ю. н., проф. В.С.Нерсесянца. – М.: Издательство НОРМА, 2002. – 832 с.

 12. http://www.ua-pravda.com/index.php?Itemid=3&id=201&option=com_content&task=view

 13. Махновський І. Демократична, соціальна, правова держава і громадянське суспільство: єдність і обумовленість // Право України. - 2005. - №7. – С.25-29.

 14. О.Скрипник. Забезпечення часті народу у формуванні органів влади як фактор функціонування демократичної системи державного управління // Право України. - 2006. - №6. – С. 3-6.

 15. О. Скрипник.Актуальні проблеми демократії,Управління і брократії // Юридична України. – 2007. – №5. – С. 34-39.

 16. http://www.nobel.mksat.net/gazeta/anal/8/31_08.htm

 17. http://narodna.pravda.com.ua/politics/481859816bca6/

 18. http://mega-biznes-invest.ru/8.1.html

 19. http://www.man.gov.ua/news_more.php?id=146&x=1

 20. http://uk.wikipedia.org/wiki/Категорія:Демократія

 21. http://uk.wikipedia.org/wiki/Категорія:Форми_демократії

 22. http://www.yur-gazeta.com/article/105/

 23. http://edu-navigator.ru/res/13804/

 24. http://readbookz.com/books/176.html

 25. http://www.humanities.edu.ru/db/msg/31356

 26. http://www.pravda.com/index.php?Itemid=3&id=201&option=com_content&task=view


 
 

Цікаве

Загрузка...