WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Соціалістична держава (економічна основа, сутність, механізм, функції і форми) - Курсова робота

Соціалістична держава (економічна основа, сутність, механізм, функції і форми) - Курсова робота

примітивних форм політичного життя.
Висновки.
Соціалістична держава - якісно новий історичний тип держави, організація політичної влади трудящих на чолі з робочим класом, основне знаряддя захисту революційних завоювань, творчі перетворення економічного і духовного життя суспільства з метою поступового перерозподілу соціалістичної державності в суспільне комуністичне самоврядування. Соціалістична держава виникає як держава диктатури пролетаріату. Другим етапом соціалістичної держави є етап загальнонародної держави
Правові системи соціалізму характеризуються істотними особливості, обумовлені явно вираженим класовим характером. Єдиним джерелом соціалістичного права була спочатку революційна творчість виконавців, а пізніше - нормативно-правові акти, відносно яких декларувалося, що вони виражають волю трудящих, переважної більшості населення, а потім - всього народу, керованого комуністичною партією.
Нормативно-правові акти, що приймалися, велику частину яких складали підзаконні (секретні і напівсекретні накази, інструкції і ін.), фактично виражали перш за все і головним чином волю і інтереси партійно-державного апарату.
Панувало вузьконормативне розуміння права. Приватне право поступалося пануючим місцем праву публічному. Для радянської правової системи залишалися чужою ідея панування права і думка про те, що треба знаходити право, відповідне принципу справедливості, заснованому на примиренні, узгодженні інтересів приватних осіб і суспільства. Право носило імперативний характер, було найтіснішим чином пов'язано з державною політикою, було її аспектом, забезпечувалося партійною владою і примусовій силою правоохоронних (каральних) органів.
В теорії виключалося можливість для судової практики виступати в ролі творця норм права. Їй відводилася лише роль строгого тлумачення права. Це принципова позиція в якійсь мірі підкріплювалася і відсутністю в країні судової влади, яка претендувала б на те, щоб стати незалежною від державної влади, якщо не змагається з нею. Не дивлячись на конституційний принцип незалежності суддів і підкорення їх тільки закону, суд залишався інструментом в руках пануючого класу (групи), забезпечував його панування і охороняв перш за все його інтереси. Судова влада не намагалася контролювати законодавчу діяльність влади. В СРСР було важко знайти що-небудь подібне контролю за конституційністю законів.
Список використаної літератури.
1. Вятр Ежи. Типология политических режимов // Лекции но политологии, т. 1, Таллинн, 1991. - С. 180 - 181.
2. Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія: Навч. посіб. - 5-те вид., перероб. і доп. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2004. - С. 392.
3. Гумплович Л. Общее учение о государстве. СПб., 1910. - C. 203 - 204.
4. Захаров А. Ещё раз о теории формации //Общественные науки и современность. 1992. №2. - C. 75.
5. Зуев В.И. "Власть" в системе политических категорий // Советское государство и право. 1992. №5. - C. 19 - 21.
6. Кокотов А.Н. Русская нация и российская государственность. Екатеринбург, 1994. - С. 95.
7. Ленин В.И. Государство и революция // Полн. Собр. Соч. Т.33. - С. 573 - 575.
8. Основные задачи науки советского социалистического права. М., 1938. С. 183.
9. Петров В.С. Сущность, содержание и форма государства. Л., 1977. - С. 312.
10. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія: Конспект лекцій. Навч. посіб. для студентів вищих закладів освіти України. Друге вид., доп. - Львів: "Новий Світ - 2000", 2003. - С. 152.
11. Політологія / Ф.М. Кирилюк, М.І. Осушний, М.І. Хильки та ін.: За ред Ф.М. Кирилюка. - К.: Здоровя, 2004. - С. 328
12. Політологія За загальною редакцією І. С. Дзюбка, К. М. Левківського, Київ, 1998. - C. 29.
13. Політологія. Кн. перша: Політика і суспільство. / А. Колодій, В. Харченко, Л. Климанська, Я. Космина. - К.: Ельга-Н, Ніка-Центр, 2000. - С. 416.
14. Політологія. Підручник // За заг. ред. Проф. Кремень В.Г., проф. Горлача М.І. - Харків: Друкарський центр "Єдінорог", 2001. - С. 216.
15. Політологія. Підручник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенька. - К.: Видавничий центр "Академія. - 2001. - C. 459 - 460.
16. Самыгин Е.Н. Теократическое государство. М., 1999. - С. 131 - 135.
17. Самыкин С.С. Охранительная функция права в сфере экономики. Автореф… Дис. Канд. Юрид. Наук. М., 1994. - С. 18.
18. Тихомиров М.Ю. О механизме обеспечения законности в управлении экономикой // Сов. Гос-во и право 1990. №2. - С. 22.
19. Україна посткомуністична: суперечності та перспективи соціально-політичного розвитку // Політична думка, 1993, № 1. - С. 5 - 9.
20. Фадеев Д. А. От авторитаризма к демократии: закономерности переходного периода // Полис, 1992, № 1-2. - С. 34.
21. Черкин В.Е. Переходное постсоциалистическое государство: содержание и форма // Государство и право. 1997. №1. - С. 24 - 27.
22. Черкин В.Е. Три ипостаси государства // Государство и право. 1993. № 8. - С. 49.
23. Четверин В.А. Понятия права и государства. М., 1997. С. 23 - 25.
24. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручник. - К.: Либідь, 2002. - С. 404.
Зміст
С.
Вступ....................................................................................................... 3
Розділ 1. Концепція соціалістичної держави і права..................... 5
1.1. Революційний спосіб виникнення соціалістичної держави.......... 5
1.2. Передумови становлення та розвитку соціалістичної
держави та права........................................................................ 6
1.3. Диктатура пролетаріату - сутність нової держави.................. 7
1.4. Етапи еволюційної змінисоціалістичної держави...................... 8
1.5. Форма правління соціалістичної держави................................... 9
1.6. Взаємозв'язок соціалістичної держави та права......................... 10
1.7. Відмирання держави, права та її інститутів............................. 10
Розділ 2. Поняття і ознаки соціалістичної держави..................... 13
2.1. Риси соціалістичного типу держави............................................ 13
2.2. Характер державної влади........................................................... 16
Розділ 3. Функції соціалістичної держави...................................... 20
3.1. Поняття функцій держави.......................................................... 20
3.2. Класифікація функцій соціалістичних держав............................. 20
Розділ 4. Соціально-економічна основа
соціалістичної держави...................................................................... 22
4.1. Економічний базис та суспільна надбудова................................... 21
4.2. Економічні відносини у соціалістичній державі............................ 24
Висновки............................................................................................... 26
Список використаної літератури..................................................... 28
Зміст....................................................................................................... 30

 
 

Цікаве

Загрузка...