WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Правова держава. Історія розвитку вчень і концепцій правової держави, особливості формування в сучасній Україні - Курсова робота

Правова держава. Історія розвитку вчень і концепцій правової держави, особливості формування в сучасній Україні - Курсова робота

життя;
" обов'язковість закону для всіх державних органів, громадських організацій, офіційних осіб і громадян;
" захист і гарантії свободи особистості, її прав, інтересів, честі й гідності;
" взаємна відповідальність особистості і держави;
" контроль і ефективний нагляд держави за додержанням законів та інших нормативних актів.
Здійснення усіх накреслених заходів, спрямованих на побудову правової держави, стане для цивілізованого світу ще одним доказом прагнення України до втілення в життя принципів гуманізму і демократії, найвищою метою якої є забезпечення прав і свобод людини, основою нашої державності.
Правова держава - багатомірне явище, що розвивається. У ході суспільного прогресу воно набуває нових властивостей, наповнюється новим змістом, відповідним конкретним умовам існування суспільства і рівню його розвитку. Нешвидкоплинним загальним початком будь-якої правової держави є його зв'язаність правом. Правова держава - це така форма організації і діяльність державної влади, яка будується у взаємовідносинах з індивідами і їх різними об'єднаннями на основі норм права. При цьому право грає пріоритетну роль лише в тому випадку, якщо воно виступає мірою свободи всіх і кожного, якщо чинні закони реально служать інтересам народу і держави, а їх реалізація є втіленням справедливості. Розвинене законодавство ще не свідчить про наявність в суспільстві правової державності.
Економічною основою правової держави є виробничі відносини, що базуються на багатоукладності, на різних формах власності як рівноправних і в однаковій мірі захищених юридично. У правовій державі власність належить безпосередньо виробникам і споживачам матеріальних благ; індивідуальний виробник виступає як власник продуктів своєї особистої праці. Правовий початок державності реалізовується тільки при наявності самостійності і свободи власності, які економічно забезпечують панування права, рівність учасників виробничих відносин, постійне зростання добробуту суспільства і його саморозвиток.
Соціальну основу правової держави складає саморегулююче громадянське суспільство, яке об'єднує вільних громадян - носіїв суспільного прогресу. У центрі уваги такої держави знаходиться людина, його різноманітні інтереси. Через систему соціальних інститутів, суспільних зв'язків створюються необхідні умови для реалізації кожним громадянином своїх творчих, трудових можливостей, забезпечується плюралізм думок, особисті права і свободи. Перехід від тоталітарних методів управління до правової державності пов'язаний з різкою переорієнтацією соціальної діяльності держави, з відмовою від пріоритету "знеособленого" виробництва над соціально-економічними, політичними і духовними інтересами громадян. Міцна соціальна основа держави зумовлює стабільність його правових устоїв. Правова держава - це, одночасно, і соціальна держава.
Етичну основу правової держави утворюють загальнолюдські принципи гуманізму і справедливості, рівності і свобод особистості, її честі і достоїнства. Режим правової державності реально затверджує вищі етичні цінності людини, забезпечує їх визначальну роль в житті суспільства, виключає свавілля і насильство над особистістю. Конкретно це виражається в демократичних методах державного управління, справедливості правосуддя, в пріоритеті прав і свобод особистості у взаємовідносинах з державою, захисті прав меншості, терпимість до різних релігійних переконань і т. д. Духовна насиченість державного життя в значній мірі визначає етичну зрілість суспільства загалом, рівень його цивілізованості, гуманізм в соціально-економічних і політичних відносинах.
Правова держава - це суверенна держава, яка концентрує в собі суверенітет народу, націй і народності, що заселяє країну. Здійснюючи верховенство, загальність, повноту і винятковість влади, така держава забезпечує свободу природних відносин, заснованих на початках справедливості, для всіх без виключення громадян. Примушення в правовій державі здійснюється на основі права. Примушення, будучи важливим показником державного суверенітету, обмежено правом, виключає беззаконня і свавілля. Держава застосовує силу в розумних (правових) рамках і тільки в тих випадках, коли порушується його суверенітет, інтереси його громадян. Воно обмежує свободу окремої людини, якщо його поведінка загрожує свободі інших людей.
Політична природа держави, найбільш чітко проявляється в його суверенітеті. Саме в суверенітеті концентрується вся гама потреб і інтересів різних ланок політичної системи суспільства. Завдяки суверенітету координуються інтереси державних і недержавних організації, забезпечується їх справедлива правова рівновага і вільний розвиток.
Не абсолютизуючи ролі права, потрібно реальніше відноситися до самої ідеї правової держави, оскільки "насправді політична влада завжди прагне вирватися з правових рамок і "правова держава" - це, скоріше, ідеальний тип…"
Список використаної літератури
1. Арістотель. Політика. - М.: 1911.
2. Венгеров А.Б. Теорія держави і права. Ч.1. Теорія держави - М.:
Юристъ, 1995.
3. Губа А.В., Письменицький А.А., Слинько Д.В. Теорія держави і
права. Посібник для студентів - Харків, 2000.
4. Гуменюк А.Р. О едином правовом пространстве как условии
формирования правового государства. - М.: 1994.
5. Дробязко С.Г. Роль законодавства в утворенні матеріально-
технічної бази комунізму - Мінск, 1971.
6. Загальна теорія держви і права. Підручник /Під ред. Лазарєва
В.В. - М.: Юристъ, 1996.
7. Комаров С.А. Загальна теорія держави і права. Підручник - М.:
Юрайт, 1997.
8. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради
України 28 червня 1996 року
9. Конституційне право зарубіжних країн - М.:1995.
10. Лазарєв В.Н. Загальна теорія права і держави - М.: 1994.
11. Макаров О.В. Співвідношення права і держави - С-Пб.,
1995.
12. Монтеск'є Ш.Л. Вибрані твори. - М.: Політвидав, 1955.
13. Нерсесянц В.С. Правовий характер взаємовідносин особистості,
суспільства і держави /Соціалістична правова держава:
проблеми і судження - М.: 1989.
14. Спірідонов Л.І. Теорія держави і права - С-Пб., 1995.
15. Теорія держави і права. Курс лекцій /Під ред. Марченка М.Н. -
М.:Зерцало, 1997.
16. Теорія держави і права. Курс лекцій /Під ред. Матузова Н.І. і
Малька А.В. М.: Юрист, 1997.
17. Туманов В.А. Права людини і виконавча влада /Радянська
держава і право - 1990, № 2.
18. Фаткуллін Ф.Н. Основні вчення про право і державу.
Навчальний посібник - Казань: КФЕІ, 1997.
19. Федералізм і демократія /Держава і право - 1992, № 4.
20. Хропанюк В.Н. Теорія держави і права. Навчальний посібник
для вищих учбових закладів /Під ред. проф. Стрекозова В.Г. -
М.: Отчизна, 1993.
21. Четвернін В.А.Демократична конституційна держава. Введення
в теорію - М.: 1993.

 
 

Цікаве

Загрузка...