WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Види норм права - Курсова робота

Види норм права - Курсова робота

містять одне правило поведінки;
" Складні - містять два або більше обов'язкових правил поведінки;
" Альтернативні - містять декілька правил поведінки, суб'єкт може виконувати будь-яке з них.
Гіпотеза - структурний елемент норми права, який вказує на умови, за наявності або відсутності яких вступає в дію правило поведінки. Гіпотеза - невід'ємний елемент норми; її точність і визначеність є умовою реалізації норми. Відсутність такої визначеності ускладнює використання передбачених нормою можливостей її адресатами - громадянами, та їхоб'єднаннями. Якщо ж норма закріплює повноваження державного органу, то невизначеність перерахованих в її гіпотезі умов надає йому право діяти на власний розсуд.
Види гіпотез:
1. За ступенем визначеності:
" Визначена - вичерпно визначає ті умови, при наявності яких набуває чинності правило поведінки, що міститься у диспозиції норми права;
" Відносно визначена - обмежує умови застосування норми права певним колом формальних ознак.
2. За формою вираження:
" Абстрактні - умови застосування норми визначаються загальними родовими ознаками, що надає можливість охопити та врегулювати значну кількість однорідних випадків;
" Казуальні - визначаються умови дії норми, використовуючи більш вузькі, спеціальні родові ознаки, тому норма права поширюється на більш обмежене коло випадків.
3. За складом:
" Прості - містять одну обставину, необхідну для дії правової норми;
" Складні - містять дві або більше обов'язкових обставин, за якими пов'язується дія правової норми;
" Альтернативні - чинність норми права визначається залежно від однієї або кількох фактичних обставин (умов) і для настання правових наслідків досить наявності однієї з цих обставин.
Санкція - це частина норми права, яка містить вказівки щодо юридичних наслідків порушення правила, зафіксованого в диспозиції. Мета санкції - створення тих чи інших несприятливих наслідків для правопорушника або заохочувальних наслідків для суб'єктів, що виконують владний припис.
Види санкцій:
1. За ступенем визначеності:
" Абсолютно визначені - чітко визначають вид та міру юридичної відповідальності;
" Відносно визначені - межі юридичної відповідальності визначаються від мінімальної до максимальної або тільки до максимальної;
" Альтернативні - вказують на декілька можливих засобів впливу на правопорушника, а доцільність застосування конкретного засобу визначається правозастосовчим органом, виходячи з особливості конкретної справи;
" Посилкові - містять вказівки на санкції інших норм, до яких слід звертатися для визначення конкретного засобу впливу.
2. За характером наслідків: каральні (штрафні); правовідновлювальні (компенсаційні); заохочувальні.
3. За галузями права: кримінально-правові; адміністративно-правові; цивільно-правові; дисциплінарні.
Ще одне велике питання - це види і класифікація норм права. Ця класифікація основується на модульній і соціологічній структурах норми права й також має практичне значення. По призначенню (функціям) розрізняють основні, первісні, похідні, вторинні правові норми.
Іноді в підручниках можна зустріти класифікацію на цій основі: норми-начала, норми-принципи, норми-установчі, норми-дефініції і т.п.
За змістом норми права поділяють на норми регулятивні і охоронні, за галуззями права - цивільно-правові, адміністративно-правові, кримінально-правові і т.п.
За методом правового регулювання розрізняють імперативні, диспозитивні, рекомендаційні, заохочувальні.
По обов'язковості норми права поділяють на уповноважуючи, зобов'язуючі, забороняючі. За предметом регулювання розрізняють загальні та спеціальні норми, які забезпечують більш конкретне регулювання одного й того ж предмета. Теорія права вважає, що в випадку суперечності цих норм, пріоритет - за спеціальними.
Уся ця класифікація, хоч і має умовний характер, але допомагає професійно точно і грамотно здійснювати правове регулювання, вивчати і в необхідних випадках справедливо критикувати законодавство.
2. Види "класичних" норм права
"Види норм права - групи правових норм, які відрізняються предметом, методом, методом регулювання, структурою, галузевою приналежністю, механізмами дії та іншими особливостями. Різновиди вчинків і дій людей, які виступають учасниками регулюючих відносин, визначають і різновиди норм права. Їхня класифікація дозволяє точніше з'ясувати природу і призначення норм права в системі нормативного регулювання суспільних відносин. В сучасних умовах роль права дуже зростає. Кількість норм права в цьому зв'язку все збільшується і диференціюється. Розподіл їх на певні групи дозволяє більш повно з'ясувати їх регулятивну природу, механізми дії, місце і роль в системі нормативного регулювання суспільних відносин."
Класифікація норм права на види дозволяє розглядати їх, як більш високий рівень структури права, порівняно із структурою окремих норм права. Цей підхід дозволяє більш системно підійти до вивчення права, розуміння його властивостей, функцій і ролі окремих норм права. Це має надзвичайно важливе значення не тільки для практики реалізації і застосування права, але і для діяльності правотворчих органів.
Наукова класифікація як логіко-предметна, творча аналітична робота по осмисленню правових знань дозволяє упорядити їх, розмежувати і узагальнити, а це в свою чергу дозволяє більш ефективно їх вивчати. Така класифікація дозволяє:
" Більш чітко визначити місце кожного виду юридичних норм в системі права і їх взаємозв'язки;
" З'ясувати функції правових норм і їх роль в механізмі правового регулювання;
" Мати схему шляхів і засобів правового впливу на суспільні відносини;
" Значно покращити правотворчу і правозастосовчу діяльність в суспільстві і державі.
Правильність і повнота класифікації залежать, перш за все, від вибору її основи або критеріїв класифікації. Найбільш суттєвим критерієм розмежування правових норм є їх функціональна роль. За цим критерієм юридичні норми спеціалізуються на регулюванні тих чи інших суспільних відносин. В процесі спеціалізації обособлюються групи норм, які виконують ті чи інші функції при здійсненні правового регулювання.
Весь масив діючих в державі правових норм можна поділити на дві групи:
" класичні;
" спеціалізовані.
Під класичними нормами права розуміють такі правила поведінки, які слугують безпосереднім і самостійним регулятором суспільних відносин. Під спеціалізованими нормами права розуміють приписи нетипового характеру, що не мають властивостей та ознак притаманних класичній моделі норми права.
Норми права класифікують класифікують за такими підставами

 
 

Цікаве

Загрузка...