WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Політична система в сучасній Україні - Курсова робота

Політична система в сучасній Україні - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
на тему:
Політична система в сучасній Україні
План
Вступ...............................................................................................................3
Розділ 1. Політична система суспільства...........................................5
1.1 Функції й типологія політичних систем..............................10
Розділ 2. Партії. Їх місце і роль у політичній системі....................13
Розділ 3. Держава і інші громацькі організації та обєднання в
політичній системі...............................................................23
Розділ 4. Політична система України та її особливості.................28
4.1 Проблеми становлення політичної системи України.............34
4.2 Стратегія розвитку політичної системи України.................37
Висновок......................................................................................................39
Список використаної літератури............................................................40
Вступ
Починаючи з 50-х років XX ст. в політичній науці широко розповсюджується поняття політична система. Сама поява терміна відображає серйозні зміни, що сталися в політичній сфері, політичних відносинах, політичних явищах. Різноманітні політичні явища, що відбуваються в суспільстві, взаємаповязані та становлять самодостатню цінність. Означена властивість політичних явищ вкладається в поняття "політична система". Завдання політичної системи суспільства полягає в забезпеченні неперервності, взаємопов'язаності й координації діяльності різних політичних суб'єктів для здійснення поставлених цілей. Вона гармонізує суспільні відносини, визначає механізми вирішенню соціальних конфліктів і запобігання кризовим явищам. Вивчення політичної системи суспільства надзвичайно важливе для розуміння політичного життя будь-якого суспільства, а надто для передбачення напрямів і перспектив розвитку вітчизняної постоталітарної реальності.
Актуальність політичної системи полягає в тому, що останнім часом в Україні все гостріше ставиться питання про реформу політичної системи. Дійсно, проведення такої реформи стає конче необхідним, оскільки у своєму нинішньому вигляді існуюча політична система все більше демонструє свою неефективність і по суті стала гальмом на шляху демократичної трансформації суспільства. Справа в тому, що де стабілізаційні процеси, які виявляються через конфлікти між гілками влади, політичними блоками, центром і регіонами, а також через різку майнову диференціацію, свідчать про низьку стабілізаційну спроможність політичної системи України.
Дається взнаки недосконалість правової системи, про що свідчить відсутність у державі єдиного правового простору, загального правопорядку і єдиної законності, девальвація ролі законів, нехтування загальних правових принципів і норм, правові колізії і протиріччя між різноманітними нормативними актами, роздробленість, мозаїчність і хаотичність правової регуляції, корпоративний характер різних правомочностей і правових статусів. Замість декларованих у Конституції загальних прав людини і громадянина і на противагу принципу загальної правової рівності в реальному житті домінує дух корпоративізму, діє безліч нормативне встановлених владою прав-привілеїв, спеціальних правових режимів, різного роду правових винятків і пільг на користь окремих груп, професій, соціальних верств, територій тощо. Все це є наслідком того, що "законодавча влада не спромоглася створити цілісну і якісну правову базу економічних та соціальних перетворень, а виконавча - не забезпечила до-статньо ефективної реалізації навіть прийнятих законів. Не було створено належних умов для постійного і конструктивного діалогу влади і держави з суспільством, у якому "законсервувався" ідейний та політичний розкол".
Мета роботи полягає у вивченні політичної системи України її принципів, функцій. Розглянувши елементи політичної системи можна зробити висновок про ефективність політичної системи та про проблеми, які є в кожному суспільстві. Основним завданням є теоретичне відображення шляхів вирішення проблем, які є в сучасній політичній системі України та стратегію її розвитку.
Структура роботи. В даній курсовій роботі я розглядаю такі питання, які відображаються у плані моєї курсової роботи, а саме:
ў загальне уявлення про політичну систему;
ў особливості сучасної політичної системи;
ў проблема встановлення політичної системи України;
ў стратегія розвитку політичної системи.
Розділ 1. Політична система суспільства
Поняття і структура політичної системи
Людське суспільство - складне й багатопланове явище, до якого входять різні системи (соціальна, духовна, економічна, політична). Системи втілюють організаційну сторону соціуму як суспільного організму, мають відносну автономність. Донедавна із розвитком суспільства зростали вимоги до його впорядкованості, збільшувались його багато вимірність, різноманітність. Усе більше ускладнення змушувало соціум до активних пошуків певних простіших моделей, чи то біологічних, фізичних, чи запозичених із технічних наук. Саме від них і було взято грецьке слово система, що означало ціле, яке складається з частин, поєднання множини елементів, котрі взаємодіють одне з одним, що все разом і творить певну цілість, єдність. [1] У науковій літературі побутують різні погляди, як на тлумачення поняття "політична система" суспільства, так і на сутність цього феномена. Прихильники соціологічної теорії обміну вважають політичну систему інститутом, який підтримує стабільність загальних правил щодо відносин обміну. Згідно з конфлікто-логічними концепціями, політична система є інструментом легалізації та продуктивного розв'язання соціальних конфліктів.
Система - одне з основних понять політології, яке дає змогу скласти уявлення про суспільство у вигляді його абстрактної, спрощеної моделі чи окремих елементів. Поняття це запозичили з електроніки й кібернетики аме-риканські вчені Г. Алмонд, Д. Істон, В. Мітчел, вважаючи його універсальною категорією наукового аналізу, яка охоплює всі типи дій та орієнтацій, усю сукупність взаємопов'язаних елементів, дотичних до вироблення політичних рішень. Отже, політологія розглядає систему як єдність структури (соціально-політичних інститутів) і процесів (поведінки спільнот та індивідів) за умови, що кожен відіграє свою роль у забезпеченні стабільності всієї системи.
Кожне суспільство є сукупністю підсистем (сфер): виробничої, соціальної, духовної, політичної, до якої належать інститути держави і влади. Усі ці підсистеми наділені властивими лише їм структурою, функціями, цінностями, нормами, цілями тощо: виробнича забезпечує матеріальну основу життя суспільства; соціальна і духовна сприяють нормальному функціонуванню різних соціальних інститутів; політична покликана створювати сприятливі умови для ефективної діяльності всіх ланок суспільної системи, дляповної реалізації інтересів усіх членів суспільства. Кожна з підсистем може зберігати життєздатність лише за умови, що всі інші функціонуватимуть бездоганно чи хоча б задовільно.
Політична система суспільства - інтегрована сукупність відносин влади, суб'єктів політики, державних та недержавних соціальних інститутів, покликаних виконувати політичні функції щодо

 
 

Цікаве

Загрузка...