WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Держава у політичній системі суспільства - Дипломна робота

Держава у політичній системі суспільства - Дипломна робота

політичному процесі, завоювання та здійснення державної влади - головна мета діяльності будь-якої політичної партії;
- політична партія - це суспільне об'єднання, що має політичну програму, в якій відображаються погляди цієї партії на устрій суспільства та держави, знаряддя, за допомогою якого партія хоче реалізувати свою програму;
- партія діє постійно та має формалізовану організаційнуоснову.
- У ст.118 Закону України "Про політичні партії в Україні" від 5 квітня 2001р. відсутня вказівка на першу та третю ознаки політичної партії, що свідчить про недооцінку вітчизняними законодавцями політичних партій, які не вважають їх суб'єктами державної влади, що мають активно впливати на формування владних структур
8. З 1991р. відбувається значне розширення партійного спектра. Існуюче становище у сучасному політичному житті дає підстави стверджувати, що, по-перше, велика строкатість політичних партій, а відповідно і їх представництво у парламенті України утруднює досягнення компромісів при прийнятті певних рішень. До того ж "дрібні" політичні партії відіграють незначну роль у політичному житті країни. По-друге, як свідчать парламентські вибори 2006, велика кількість партій утруднює волевиявлення народу. Тому доцільним є, на нашу думку, збільшення загороджувального бар'єра від 3% до 7 - 10 %.
Використана література:
1. Основи держави і права. / За ред. А.М.Колодія, А.Ю.Олійника. - Київ: Либідь, 1997.
2. Якушин В.М. Політична система і політичний режим / Україна посткомуністична: суперечності та перспективи соціально-політичного розвитку // Політична думка. - 1993. - №1.
3. Андреев С.С. Политическая система и политическая организация общества // Социально-политические науки. - 1992. - №1.
4. Easton D. System Analysys of Political Kife. N.Y., 1957. P.18-19, 153.
5. Цитата за кн. Манова Г.Н. Теория государства и права. - М: Издательство БЕК, 1996.
6. Демидов А.И. Политическая система и государство / В кн. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И.Матузова и А.В.Малько. - 2-е изд. перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2001.
7. Скакун О. Ф. Теорія держави і права. - Підручник: Харків, Консум : Переклад з рос. С. О. Буяковського. - 2001.
8. Теория государства и права. Учебник. Изд. 3-е, расширенное и дополненное. / Под ред. М.Н.Марченко. - М.: Изд. ЗЕРЦАЛО, 2000.
9. Гавриленко І. Політична система суспільства // Політологічні читання. - 1993. - №1.
10. Шабров О.В. Политическая система: демократия и управление обществом // Государство и право. - 1995. - № 5.
11. Теория государства и права: Курс лекцій /Под ред. Н.И.Матузова, А.В.Малько. - Москва: Юристь, 2000.
12. Проблемы теории государства и права. /Под ред. Алексеев С.С. - М.: Юридическая литература, 1987.
13. Клименко С.В., Чичерин А.Л. Основы государства и права. - М: Зерцало, 1998.
14. Гелів С., Рутар С. Політологія. - Київ: Знання, 1999.
15. Колпаков А. Проблеми зміни в політичній системі України: політико-правовий вимір // Право України. - 2003. - №4.
16. Теорія держави і права: Підручник / За ред. В. Копейчикова. - Київ: Юрінком Інтер, 2002.
17. Філософія. / Під ред. І.Ф. Надольного. Київ: Вікар, 1997.
18. Бобик В.М., Головатий М.Ф., Ребкало В.А. Політична культура сучасної молоді. -Київ: А.Л.Д., 1996.
19. Основи держави і права України. / Під ред. Й.Г.Богдан, Н.Б.Болотіна., - Львів, 1993.
20. Цитата за кн. Політологія. /За ред. Бабкіної О.В., Горбатенка В.П. - К.: Видавничий центр "Академія", 1998.
21. Фарукшин М.Х. Политическая система общества // Социально политические науки. - 1991. - №5.
22. Марксистско-ленинская общая теория государства и права. Основные институты и понятия. М.: Юрид. лит., 1970.
23. Нерсесянц В.С. Юриспруденция: введение в курс общей теории права и государтва. - М.: Норма -ИНФРА, 1998.
24. Бобик В.М., Головатий М.Ф., Ребкало В.А. Політична культура сучасної молоді. - Київ: А.Л.Д., 1996.
25. Хропанюк В. Н. Теория государства и права. / Под ред. В. Г. Стрекозова. - М.: "Дабахов, Ткачев, Димов", 1996.
26. Рутар С. Держава як основний елемент політичної системисуспільства // Розбудова держави. - 1993. - № 7.
27. Литвин В. Партия как форма политической организации общества // Политика и время. - 1992. - №1.
28. Дергачов О. Місце політичних партій у здійсненні влади в Україні. // Політична думка. - 2002. - №1.
29. Теория государства и права. / Под ред. В.М.Курицин, З.Д.Иванова. -М.: Юридическая литература, 1986.
30. Лупарев Г.П. Социальное назначение религиозных организаций как основа их правового статуса // Государство и право. - 1995. - № 11.
31. Світовий конгрес українських юристів. Міжнародна фундація виборчих систем. Семінар - розвиток недержавних організацій через правові реформи. - Київ, 28-29 серпня, 1996р.
32. Проблемы теории государства и права./ Под ред. Алексеева С.С. ---М.: Юридическая литература, 1985.
33. Поздняков Э.А. Философия государства и права. - М.: Юрид. лит. -1995.
34. Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації" від 23 червня 1991р., ВВР. - №25. - 1991р.
35. Конституційне право України: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. академіка АпрН України, доктора юридичних наук, проф. Ю.М.Тодики, доктора юрид. І політ наук, проф. В.С.Журавського. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2002.
36. Тодыка Ю.Н. Конституция Украины: проблемы теории и практики. - Х., 2000.
37. Тодыка Ю.Н. Основы конституционного строя Украины. - Х., 1999. -
38. Чудаков М.Ф. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. - Минск, 2001.
39. Юдин Ю.А. Политические партии и право в современном государстве. М.: Юрид.Литература, 1998.
40. Закон України "Про об'єднання громадян" від 16 червня 1992р // Закони України.- Том 3.
41. Государственное право Германии. - Т. 2. - М., 1994.
42. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р. - К., 1996.
43. Кривоцюк П. Створення партій демократичного типу: світовий досвід та українські реалії // Людина і політика. - 2002. - №5. - С. 38.
44. Закон України "Про політичні партії в Україні" // ВВР. - 2001. - №23. - ст. 118
45. Примуш М. Право і утворення політичних партій // Право України. - 2004. - № 1. - с. 25.
46. Лук'янов Д., Пономарьова Г. Правова і політична оцінка загороджувального бар'єра як інституту виборчого права // Право України. - 2005. - № 12. - с.10.
47. Тодика О.Ю. Вибори до парламентів країн СНД (Порівняльно-правовий аспект). - Харків, 2003. - с.59.
48. Лук'янов Д.В. Загороджувальний бар'єр - недемократичний інститут виборчого права / Соціально-політичні і соціально-правові проблеми сучасності: Зб. Наук.. тез (за мат.ХV Харківських політологічних читань). - Харків, 2004. - с. 124.

 
 

Цікаве

Загрузка...