WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Держава у політичній системі суспільства - Дипломна робота

Держава у політичній системі суспільства - Дипломна робота


Дипломна робота
на тему:
Держава у політичній системі суспільства
?
ЗМІСТ
Вступ с.3 - 7
Розділ 1 Проблеми розуміння сутності та підходи у дослідженні політичної системи суспільства с.8 - 31
1.1.Історичні аспекти становлення і розвитку політичної системи суспільства с.8-11
1.2.Поняття, функції та структура політичної системи суспільства с.11-29
1.3.Класифікація політичних систем світу с.29-31
Розділ 2 Держава - важливий чинник формування політичної системи суспільства с.32-58
2.1.Держава як основний елемент політичної системи суспільства с.32-37
2.2. Правові основи взаємодії держави і об'єднань громадян с.38-58
Розділ 3 Стан та перспективи розвитку багатопартійності в сучасній Україні с.59-69
3.1. Особливості становлення багатопартійності в Україні
с.59-62
3.2. Правові основи багатопартійності та її вплив на політичну систему суспільства в Україні
с.62-69
Висновки с.70-72
Список використаної літератури
с.73-76
Вступ
Актуальність теми дослідження визначається значенням, яке надається політичній системі суспільства в умовах побудови демократичної, соціальної, правової держави, ознаками якої є пріоритет прав і свобод людини і громадянина, підпорядкованість держави інтересам людини і суспільства, соціально орієнтована ринкова економіка, політичний і економічеий плюралізм, демократія і соціальна справедливість.
Питання сутності, структури, функцій, видів політичної системи здавна привертали увагу вчених-юристів, філософів, істориків, економістів. І це не випадково, адже політична підсистема покликана створювати сприятливі умови для ефективної діяльності всіх ланок суспільної системи, для повної реалізації інтересів усіх членів суспільства, гармонізувати суспільні відносини, визначати механізми вирішення соціальних конфліктів і запобігати кризовим явищам.
Поняття "політична система суспільства" пройшло складну еволюцію від його розуміння як системи державних інституцій до його розуміння як упорядкованої на засадах права системи всіх політичних явищ, що функціонують і взаємодіють (або протидіють) у суспільстві з метою завоювання, утримання або участі у політичній владі.
Питання, пов'язані з аналізом політичної системи суспільства, її впливом на систему суспільних відносин не належать до числа обійдених увагою в науці. Проте переважна більшість праць, присвячених даним проблемам, опублікована ще в радянський період нашої історії. Тим більше, що протягом десятиліть ідея політичної системи була невитребуваною в радянській державно-правовій науці, її використання було тут обмеженим, або як аналога політичної організації, або як "політичної системи розвинутого соціалізму". Системний аналіз даного явища ніскільки не може зводитись до здійснення політичною системою функції класового панування.
Сама проблема фунціонування політичної системи суспільства потребує переосмислення під кутом зору тих змін, які відбулися в політико-правовому житті України за роки її незалежності. Це стосується таких питань як сутність політичної системи, її структури, ролі і значення держави як основного елемента політичної системи, багатопартійності тощо.
Певні завдання в досліджуваній сфері постають у зв'язку з активізацією діяльності політичних партій, роль і значення яких зростає в умовах побудови основ громадянського суспільства і правової держави.
Теоретичною основою дослідження були фундаментальні теоретичні роботи вітчизняних і зарубіжних авторів.
Питання теорії політичної системи, її структури, функцій, видів досліджували такі вчені як: С.Алєксєєв, С.Андрєєв, І.Гавриленко, А.Демидов, О.Дергачов, А.Колпаков, В.Копейчиков, П.Кривоцюк, В.Литвин, Д.Лук'янов, Г.Манов, М.Марченко, Н.Матузов, М.Примуш, С.Рутар, О.Скакун, О.Шабров та інші.
Нормативна та емпірична база дослідження. Нормативну базу дослідження складають: Конституція та закони України, підзаконні акти. Емпіричну базу дослідження складають: практика застосування Конституції та законів України, періодичні видання, довідникова література.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Проведене дослідження здійснене в межах загальнокафедральної проблеми - "Розвиток і вдосконалення правової системи України".
Мета й завдання дослідження. Метою дослідження є з'ясування місця і ролі політичної системи у процесі розвитку державно-організованого суспільства на шляху становлення та розвитку громадянського суспільства та правової держави.
Ця мета конкретизована у комплексі науково-дослідних завдань, основними з яких є:
- дослідити зміну уявлень про політичну систему суспільства в процесі розвитку суспільства і держави;
- уточнити у зв'язку з цим визначення загального поняття політичної системи суспільства;
- проаналізувати існуючі в літературі підходи до визначення критеріїв класифікації політичних систем світу;
- з'ясувати роль держави у політичній системі суспільства;
- окреслити напрями взаємодії держави і об'єднань громадян;
- визначити шляхи та напрями розвитку багатопартійності в Україні.
Об'єктом дослідження є держава як основний елемент політичної системи.
Предметом дослідження є тенденції та перспективи розвитку держави як основного елемента політичної системи суспільства та її інституцій в умовах становлення громадянського суспільства та правової держави.
Методологічна основа дослідження. В основу методології дослідження покладено комплексний підхід до аналізу місця і ролі держави в політичній системі суспільства. Філософсько-методологічною основою дослідження є принципи, закони та категорії діалектики. Системний метод застосовувався, зокрема, при аналізі понять "політична система", "суб'єкти політичної системи", "політичні норми", "політичні відносини" тощо. Герменевтичний метод використовувався для з'ясування смислу політичної системи, історико-правовий - при зверненні до генезису предмета дослідження. Методом порівняльно-правового аналізу досліджувались питання статусу політичних партій у політичних системах України та зарубіжних країн. На підставі методу прогнозування формулювалися пропозиції щодо вдосконалення законодавчої бази про політичні партії. Широке застосування у роботі знайшли категорії та способи формальної логіки: поняття, доказ, спростування, судження, аналіз, синтез, аналогія, порівняння, узагальнення тощо.
Елементи наукової новизни притаманні, на думку автора, наступним положенням:
1. Положення про широке і вузьке розуміння політичної системи суспільства. У вузькому розумінні політична система - це сукупність державних, партійних і громадських органів і організацій, що приймають участь в політичному житті певної держави. Широке розуміння політичної системи пов'язане з її розумінням як системи державних інституцій, як упорядкованої на засадах права системи всіх політичних явищ, що функціонують і взаємодіють (або протидіють) у суспільстві з метою завоювання, утримання

 
 

Цікаве

Загрузка...