WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Держава в політичній системі суспільства - Дипломна робота

Держава в політичній системі суспільства - Дипломна робота


Дипломна робота
на тему:
Держава в політичній системі суспільства
?
Держава в політичній системі суспільства
Зміст
Вступ....................................................................................................................3
Розділ 1. Теоретичний аналіз політичної системи суспільства.....................6
1.1 Поняття і функції політичної системи суспільства...................................6
1.2 Структура політичної системи суспільства...............................................17.
1.3 Класифікація політичних систем................................................................31
Розділ 2. Місце і роль держави в політичній системі суспільства................34
2.1 Поняття держави як основного елемента політичної системи................34
2.2 Значення держави для політичної системи суспільства...........................46
Розділ 3. Механізм взаємодії держави та недержавних організацій............52
3.1 Держава та об'єднання громадян...............................................................54
3.2 Загальна характеристика взаємодії держави з іншими
недержавними організаціями.....................................................................64
Висновок
Список використаних джерел
Вступ
Різноманітні політичні явища, що відбуваються в суспільстві, взаємозв'язані та становлять самодостатню цілісність. Означена властивість політичних явищ вкладається в поняття "політична система".
Кожне суспільство складається з певної кількості досить складних підсистем (сфер): виробничої, соціальної, духовної та політичної, до якої входять інститути держави і влади. Усі ці системи характеризуються притаманними лише їм структурою, функціями, цінностями, нормами, цілями тощо. Політична підсистема покликана створювати сприятливі умови для ефективної діяльності всіх ланок суспільної системи, для повної реалізації інтересів усіх членів суспільства. Кожна з підсистем (сфер) людського суспільства може зберігати життєздатність і функціонувати лише за умови, що всі інші бездоганно чи хоча б задовільно виконуватимуть свої функції.
Політична система гармонізує суспільні відносини, визначає механізми вирішення соціальних конфліктів і запобігання кризовим явищам.
Політика є важливим компонентом життєдіяльності будь-якого суспільства. За своєю природою вона пронизує всі сфери суспільного життя. Як соціальне явище політика носить відносно самостійний характер, і її розвиток відбувається на основі своїх власних об'єктивних закономірностей. Але сутнісний аналіз цього соціального явища не може бути повним і зрозумілим без виявлення його взаємодії з іншими явищами і процесами політичного простору суспільного життя.
Тому, політична система як одна із частин або підсистем соціальної системи дає змогу виявити межі політики та політичних відносин, їхні елементи та взаємозв'язок між ними, функції та ін. Тобто поняття політичної системи дає можливість розкрити цілісність, динамізм і структуру політичного життя, його якісні характеристики, що визначаються насамперед місцем і роллю самої політики у суспільстві.
Наукове знання про політичні системи, на сучасному етапі є результатом значного розвитку. Так, історично першим інститутом політичної системи була держава. Але в умовах нерозвиненого політичного життя, властивого традиційним суспільствам, діяльність політичної системи, по суті, обмежувалася функціонуванням державних інститутів. Правда, поряд існували інші формальні і неформальні об'єднання, які відігравали значну, а інколи і провідну політичну роль.
Народження цілісної політичної системи пов'язане з подальшим цивілізаційним розвитком, формуванням громадського суспільства, його структури. З'являються великі соціальні групи. З метою задоволення їхніх потреб та інтересів виникають політичні партії, профспілки, селянські спілки, об'єднання промисловців тощо, утворюються між групові об'єднання (національні, народні фронти).
Політична система суспільства досліджувалася протягом багатьох століть, починаючи від Арістотеля. Але справді вагомих результатів пощастило досягнути лише у ХХ ст. після застосування американським теоретиком Д. Істоном методу системного аналізу. Це дало можливість вченим перейти від визначення фактів до розроблення загальної теорії, поза як окремі факти мають значення лише в рамках загальних моделей, які сприяють чіткішому уявленню про функціонування політичних систем.
В даній дипломній роботі, зокрема, в першому розділі метод системного аналізу Д. Істона розкривається більш детальніше. Крім цього подається і розкривається не менш цікаві ідеї про політичну систему таких вчених, як Г. Алмонда, Т. Парсонса, Г. Спіро та деяких інших.
Також, окремий розділ даної роботи присвячений державі, як основному елементу політичної системи суспільства, її значення для політичної системи, механізм її взаємодії з громадськими об'єднаннями, розкривається взаємозв'язок держави та церкви, яка в останні роки досить активно бере участь у політичному житті суспільства як на державному так і на міждержавному рівнях.
Держава є одним із найважливіших інститутів будь-якого суспільства, що формувався і вдосконалювався разом із розвитком людської цивілізації. За нинішніх умов державі не знайдено адекватного замінника, і напевне, не буде знайдено в найближчому майбутньому. Вона концентрує в собі владні відносини, які торкаються інтересів і потреб усіх членів суспільства.
У вітчизняній і зарубіжній літературі дослідженню питань, які стосуються різних сторін внутрішньої організації і діяльності держави, приділяється значна увага. Держава вивчається в різних аспектах: в структурному і функціональному плані, з точки зору її статики і динаміки, з позиції філософських категорій форми, змісту, сутності. Однак при цьому нерідко залишається без уваги ряд питань, безпосередньо пов'язаних з функціонуванням держави, як складового елемента політичної системи суспільства. Розгляд держави в цьому ракурсі дає змогу охарактеризувати державний механізм через втілені ним політичні відносини і тим самим дає можливість більш правильно виділити місце і роль держави в політичній системі суспільства.
Держава є основним знаряддям влади, носієм суверенітету, тобто необмеженої верховної, неподільної політичної влади. Саме в державі концентрується весь комплекс економічних, соціальних, політичних і культурно-духовних інтересів різних соціальних груп, суперечностей, що виникають між ними, та засобів їхнього подолання і узгодження.
Тому, більш глибоке вивчення політичної системи суспільства її структури (елементів), механізму їх взаємодії між собою, а також місця і ролі держави в політичній системі дає більш чітке розуміння про політичне життя будь-якого суспільства, а це є надто важливим і для передбачення напрямків перспектив розвитку вітчизняної посттоталітарної реальності.
Розділ 1. Теоретичний аналіз політичної системи суспільства
1.1. Поняття і функції політичної системи суспільства
Поняття політичної системи в науку ввійшло зовсім недавно, у зв'язку з розширенням сфери, яка охоплювалася політичними процесами. У ХХ ст. держава втратила монопольне

 
 

Цікаве

Загрузка...