WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Роль держави і права в організації суспільства - Реферат

Роль держави і права в організації суспільства - Реферат

суспільства.
Правова система - сукупність внутрішньо узгоджених, взаємозв'язаних, соціальне однорідних юридичних засобів, за допомогою яких держава здійснює необхідний нормативний вплив на суспільні відносини, закріплюючи, регулюючи, охороняючи й захищаючи їх.
Отже, можна розглядати співвідношення економіки,політики і права в суспільстві.
Роль права в суспільстві передусім виявляється у співвідношенні його з економікою.
По-перше, виробничі відносини в економіці об'єктивно визначають, яким повинно бути право.
По-друге, економіка визначає право не безпосередньо, а через інші соціальні явища: соціальну структуру суспільства (класи, прошарки, групи), політику, правосвідомість, ідеологію, спосіб виробництва, які відображаються у праві.
По-третє, право своєю чергою також впливає на економіку. Такий вплив здійснюється як безпосередньо, так і через різні економічні важелі. Держава, як власник засобів виробництва та іншого майна, володіє, користується й розпоряджається своїм майном. Держава також визначає суб'єктів і розміри податків, мінімальної заробітної плати і пенсії, тривалість робочого часу і часу відпочинку, нормування праці, правила технічної, екологічної безпеки праці й виробництва, санітарії тощо. Усі ці відносини держава регулює з допомогою права.
Важливим фактором у становленні і розвитку держави є право. Право в державі знаходить нові форми свого виявлення. Замість норм звичаєвого права, яке неподільно панує на попередніх етапах суспільного розвитку, в державній організації народжуються нові форми правових норм, перш за все ті, які містить писане законодавство. Це писане законодавство, яке видається органами центральної державної влади, поступово витісняє звичаєве право, норми якого сягають родового та племінного устроїв. Роль законодавства полягає не тільки у зміцненні держави, воно також відіграє велику роль у зміцненні й об'єднанні населення держави в єдиний народ.
Визначаючи державу, як об'єднання людей, які населяють певну територію і підлягають єдиній верховній владі, ми виділяємо три основні складові державної організації:
1) територія,
2) населення,
3) влада.
Ці складники є неодмінними при виникненні й існуванні державної організації суспільства. Не існує держава без території, бо якщо населення не займає певної території, хоч і підпорядковується якійсь верховній владі, то це кочова орда, а не держава. Так само не може бути державою незаселена територія, наприклад Арктика чи Антарктида. Врешті, не являє собою держави і населення, яке населяє певну територію, але не підпорядковується верховній державній владі.
Така, некерована центральною владою, людність буде перебувати або на додержавному ступені розвитку, або буде у стадії цілковитої анархії, що можливо більш теоретично, ніж практично.
Право співвідноситься і з політикою, а саме:
право залежить від політики і насамперед від керівної частини суспільства, що має державну владу;
право є формою вияву політики вказаної частини суспільства;
у праві відображається тільки та політика керівної частини суспільства, до якої вона прагне, якій може надати загальнообов'язковість за допомогою держави та інших суб'єктів політичної системи суспільства;
право є концентрованим виразом політики тієї частини суспільства, що здійснює керівництво;
політика в праві формується у вигляді конкретних прав та обов'язків людини і громадянина;
політика, зі свого боку, залежить від права, оскільки право є засобом декларування, здійснення і гарантування політики, а також пропаганди окремих політичних програм чи їхніх положень.
Роль права у громадянському суспільстві та здійсненні політичної влади залежить від взаємозв'язку держави і права. Як уже було зазначено, право (як юридичне явище) і держава (як політична організація влади) виникають водночас і тісно взаємозв'язані.
Право залежить від держави, оскільки:
- виникає як інституйована система джерел, що встановлюються чи санкціонуються державними органами і службовими особами, а це означає, що юридичне право походить від держави;
- є більш-менш сталим і недоторканним завдяки державі;
- завдяки державі та її органам впроваджується в життя;
- його авторитетність і престижність залежать від держави;
- сутність права відображає соціальну сутність і призначення державної організації.
Але слід мати на увазі, що право має відносну самостійність і впливає на державу (її органи), а отже, і держава залежить від права.
Право як явище цивілізації та культури:
- обмежує в демократичному суспільстві державну владу;
- упорядковує державну владу через процесуальну і процедурну форму;
- дозволяє державним органам відповідні дії;
- організовує побудову, структуру, вдосконалення й розвиток державних органів, визначає їхнє функціонування;
- надає державним органам престижності й авторитетності.
У реалізації своїх функцій держава використовує правові та неправові форми й методи.
Висновки
Отже, як держава, так і право відіграють певну роль в організації суспільства і здійсненні політичної влади.
Підводячи підсумки розглянутого питання, слід зробити деякі висновки:
1 .Держава і право в суспільстві існували не завжди. Основною причиною виникнення держави і права була поява соціальна неоднорідного, класового суспільства, суперечностей між класами, які не могли бути подолані суспільною владою первісного ладу.
2. Держава і право відрізняються низкою ознак від суспільної влади, звичаїв, традицій і моралі первісного суспільства.
3. У демократичному суспільстві формуються правова держава і правова система, що захищають інтереси всіх верств населення.
Список використованої літератури:
1. В.С. Нерсесянц, "Философия права", Москва, 1997, Учебник для вузов; стр.107-112.
2. А.В. Малько, С.А. Комаров, "Теория государства и права", Учебник краткий курс; стр. 271-282; 38-41.
3. А.П. Кочетков, "Гражданское общество: проблемы и перспективы развития", Москва 1998; стр. 85-97.
4. М.Н.Марченко. - М.: Зерцало, "Теория государства и права: Курс лекций", 1997, стр. 228.
5. А.И.Соловьев, " Три облика государства-три стратегии гражданского общества", 1996, стр.29-38.
6. О.Ф.Скакун, "Теория государства и права", 2000, стр.62-77.
7. П.О.Рабінович, "Основи загальної теорії права та держави", 1994.
8. Локк Дж, "Два трактата о правлении", Москва 1988;- стр. 312.
9. Н.И.Матузова,А.В.Малько, "Теория государства и права". Курс лекций, М.: Юристъ 1997;стр.672.
10. Харитонова Е.О., "Гражданское и семейное право Украины", Харьков 1999.

 
 

Цікаве

Загрузка...