WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Правове становище господарських об’єднань - Курсова робота

Правове становище господарських об’єднань - Курсова робота

установи інших країн, які визнають Статут Асоціації і виявили бажання увійти до неї на однакових з українськими банками умовах. Крім заяви, вони подають до Асоціації основні відомості і показники діяльності банку або банківської установи. Порядок сплати ними членських внесків визначається З'їздом Асоціації.
Членами Асоціації з правом дорадчого голосу можуть бути підприємства та організації, які працюють за договором з Асоціацією (або нею утворені) в інтересах банків - членів АУБ. Ці підприємства сплачують внески в порядку, затвердженому Радою.
Банки, підприємства таорганізації, що входять до Асоціації, зберігають повну господарську та фінансову самостійність.
3.2. Члени Асоціації реалізують свої права та законні інтереси, а також виконують свої обов'язки перед Асоціацією безпосередньо через керівника банку або уповноваженого ним представника.
3.3. Прийняття в члени Асоціації здійснюється на підставі заяви, укладеної за зразком, затвердженим Радою, і письмового визнання Статуту Асоціації.
Рішення про прийняття в члени Асоціації приймається Радою з наступним затвердженням його З'їздом Асоціації.
Відмова у прийнятті в члени Асоціації не вимагає обгрунтування.
3.2. Член Асоціації, який порушує законодавство України або Статут Асоціації, допускає некоректні дії, що негативно впливають на престиж членів Асоціації, порушує Кодекс честі українського банкіра, може бути виключений із Асоціації.
Виключення здійснюється відповідно до рішення Ради Асоціації з наступним затвердженням його З'їздом Асоціації.
4. Права та обов'язки членів Асоціації.
4.1. Члени Асоціації мають право:
- обирати керівні органи Асоціації та бути обраними до них;
- подавати пропозиції до порядку денного З'їзду Асоціації не пізніше ніж за два тижні до початку його роботи;
- брати участь у роботі над документами, що визначають головні напрями діяльності Асоціації, подавати до Ради Асоціації пропозиції, спрямовані на захист інтересів і вдосконалення діяльності Асоціації та банків;
- користуватися інтелектуальними розробками та матеріально-технічними засобами, а також послугами, консультаціями та рекомендаціями, які надаються виконавчим органам Асоціації;
- одержувати фінансову підтримку або гарантії у разі виникнення надзвичайних обставин за умови прийняття відповідного рішення Радою Асоціації;
- одержувати підтримку Асоціації під час розгляду спірних питань в органах державної влади та управління, а також в НБУ;
- входити до складу регіональних об'єднань банків або обласних відділень Асоціації, добровільно виходити з Асоціації, попередивши про це не пізніше ніж за два місяці;
- звертатися з позовом до суду у разі порушення АУБ комерційної таємниці.
Члени Асоціації мають рівні права та обов'язки.
4.2. Члени Асоціації зобов'язані:
- дотримуватися Статуту та виконувати рішення, що приймаються З'їздом;
- брати участь у реалізації цілей і завдань Асоціації;
- підвищувати ефективність роботи та престиж банків, їхню репутацію у клієнтів;
- розвивати співробітництво між банками на основі доброзичливості, взаємної поваги і підтримки, безумовного виконання взаємних зобов'язань;
- вчасно сплачувати членські внески та інші платежі;
- своєчасно і оперативно надавати Асоціації на її запит дані, що не становлять комерційної таємниці, а також самостійно повідомляти про реорганізацію банку, заміну його назви, адреси чи керівників, службових телефонів керівників банку та інше.
5. Управління Асоціацією та її виконавчим органом.
5.1. Управління Асоціацією здійснюють:
- З'їзд Асоціації;
- Рада Асоціації;
- Президент Асоціації.
5.2. Вищим органом Асоціації є З'їзд.
5.3. З'їзд скликається не рідше одного разу на рік і не пізніше 1 липня поточного року.
5.4. Позачерговий З'їзд скликається на вимогу не менше 1/3 членів Асоціації або 2/3 членів Ради.
5.5. З'їзд вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 представників членів Асоціації.
Рішення З'їзду приймаються кваліфікованою більшістю голосів 3/4 присутніх на З'їзді представників членів АУБ з таких питань:
- прийняття Статуту Асоціації та внесення до нього змін і доповнень;
- прийняття рішення про припинення діяльності Асоціації;
- фінансування спільних проектів.
Рішення З'їзду Асоціації з усіх інших питань приймаються простою більшістю голосів присутніх на З'їзді представників членів АУБ.
5.6. До компетенції З'їзду Асоціації належить:
- прийняття Статуту Асоціації та внесення до нього змін і доповнень;
- розгляд і затвердження звітів Ради, Президента та Ревізійної комісії Асоціації;
- затвердження рішень Ради про прийняття до Асоціації та виключення з неї її членів;
- затвердження основних напрямів діяльності Асоціації та розгляд питань, запропонованих її членами;
- встановлення розміру та терміну сплати вступних і членських внесків;
- обрання строком на три роки, але не більше двох разів підряд, Голови Ради та Президента Асоціації;
- визначення кількісного складу і обрання строком на три роки членів Ради та Ревізійної комісії з оновленням її персонального складу не менше ніж на 30 відсотків;
- делегування певної частини належних йому повноважень Раді або Президентові Асоціації.
5.7. У період між З'їздами управління Асоціацією здійснює Рада Асоціації.
5.8. Рада Асоціації:
- скликає З'їзд Асоціації, визначає порядок денний З'їзду, час і місце його проведення;
- вносить на розгляд З'їзду проект основних напрямів діяльності Асоціації на поточний рік;
- здійснює контроль за реалізацією рішень З'їзду і затверджених ним основних напрямів діяльності Асоціації;
- приймає рішення про прийняття до Асоціації та виключення з неї членів на підставах і в порядку, передбаченому п.3.3 і п.3.4 Статуту;
- затверджує кошторис на утримання Асоціації та її виконавчого органу;
- встановлює розміри посадового окладу Президента та Віце-президента Асоціації;
- затверджує Положення про преміювання працівників виконавчого органу Асоціації та виплату їм винагороди за підсумками роботи за рік;
- за пропозицією Президента Асоціації затверджує Віце-президента Асоціації, визначає поточні завдання, здійснює контроль за їх виконанням;
- сприяє роботі Третейського суду Асоціації;
- визначає порядок сплати членських внесків для членів Асоціації, прийнятих до її складу з правом дорадчого голосу, затверджує зразок заяви на вступ до АУБ.
5.9. Голова Ради Асоціації:
- представляє Асоціацію в органах державної влади та управління, громадських і міжнародних організаціях;
- є повноважним представником національних банківських кіл і Асоціації у відносинах із зарубіжними банками, їхніми об'єднаннями, іншими зарубіжними організаціями;
- головує на з'їздах та засіданнях Ради Асоціації;
- здійснює поточний контроль за реалізацією

 
 

Цікаве

Загрузка...