WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Правове становище господарських об’єднань - Курсова робота

Правове становище господарських об’єднань - Курсова робота

об'єднувати свою виробничу, наукову, комерційну та інші види діяльності, а механізм регулювання їх функціонування відсутній. В зв'язку з цим доцільно в законодавчому порядку визначити норми, які регулюють такі питання:
1. Умови створення об'єднань підприємств.
2. Правовий статус і порядок створення окремих підрозділів.
3. Порядок формування і використання майна, його правовий режим.
4. Загальні принципи управління об'єднанням.
5. Принципи розподілення фінансових результатів діяльності.
6. Правові і економічні аспекти здійснення господарської діяльності.
7. Права і обов'язки учасників об'єднання.
8. Порядок обліку і надання звітності групи підприємств, які входять до складу об'єднання та інше.
Потрібно переглянути обмеження при створенні холдінгових компаній. Відомо, що холдінгові компанії є стійкими ринковими утвореннями і володіють більшою інвестиційною можливістю. В зв'язку з цим доцільно створювати такі компанії в сфері переробки сільськогосподарської продукції, тому що підприємства цієї галузі потребують значних інвестицій.
Крім того, в законодавстві про холдінгові компанії потрібно деталізувати права і обов'язки власників і органів управління, зокрема необхідно виділити такі аспекти:
як підпорядковується власнику директор підприємства, а також ступінь відповідальності за невиконання накладених на нього обов'язків;
в яких випадках настає право контролю над дочірніми підприємствами і чим воно обумовлено;
необхідність і правомірність вчинення головним підприємством внутрішнього аудиту в дочірніх підприємствах та інші питання.
Досвід інших країн показує, що подібні питання закріплені в спеціальних законодавчих актах. В Україні ці положення доцільно закріпити в спеціальному законодавчому акті, який буде регулювати діяльність об'єднань.
Додаток 1.
Статут Асоціації українських банків
1. Загальні положення.
1.1. Асоціація українських банків (АУБ) (далі - Асоціація) діє на основі Закону України (872-12) "Про банки і банківську діяльність", інших законодавчих актів України та цього Статуту. Вона є правонаступницею Асоціації комерційних та кооперативних банків УРСР.
1.2. Асоціація створена для сприяння розвитку банківської системи України, представництва інтересів своїх членів у органах державної влади та управління, захисту прав банків, забезпечення зв'язків з громадськістю.
1.3. Асоціація є недержавна, незалежна, добровільна, некомерційна організація, що об'єднує українські банки та банківські об'єднання (далі - банки).
1.4. Членство в Асоціації не накладає на її членів ніяких обмежень щодо комерційної, громадської та будь-якої іншої діяльності, що не заборонена законом.
1.5. Асоціація є юридична особа, має свій баланс, печатку, штамп, символіку, відкриває рахунки в банку. Асоціація володіє відокремленим майном на праві власності, може від свого імені набувати прав і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у судових органах.
1.6. Асоціація має право:
- входити до складу міжбанківських об'єднань країн Європи і світу;
- відкривати закордонні представництва, співробітничати з банківськими об'єднаннями інших країн.
1.1. Юридична адреса Асоціації: 253167, м.Київ, вул.М.Раскової, 15.
2. Основні принципи діяльності та завдання асоціації.
2.1. Асоціація діє на основі таких принципів:
- законності;
- компромісного вирішення питань з урахуванням інтересів усіх членів Асоціації;
- довіри та взаємодопомог у відносинах між членами Асоціації;
- добровільної участі членів Асоціації в проектах і програмах, що здійснюються за рішеннями Ради Асоціації;
- обов'язкового виконання рішень, що приймаються З'їздом Асоціації;
- самостійності та незалежності від державних структур.
2.2. Основними завданнями Асоціації є:
- захист прав та інтересів банків - членів Асоціації, забезпечення правових гарантій їхньої діяльності;
- сприяння створенню правової бази банківської діяльності;
- сприяння підвищенню кваліфікації і професіоналізму керівників, спеціалістів банків;
- ознайомлення громадськості з діяльністю банків та їх роллю в економічному житті України;
- сприяння реалізації положень антимонопольного законодавства у сфері банківської діяльності;
- утвердження взаємної довіри, надійності, порядності та ділового партнерства у взаємовідносинах між банками та клієнтами, забезпечення дотримання Кодексу честі українського банкіра;
- доведення до банків через Інформаційний бюлетень Асоціації законодавчих та нормативних актів органів державної влади і управління, Національного банку України (далі - НБУ), Вищого арбітражного суду України з питань, що стосуються сфери банківської діяльності;
- нерозголошення членами Ради Асоціації (далі - Рада) та працівниками виконавчого органу всього, що являє собою банківську та комерційну таємницю, навіть після завершення їхньої діяльності в Асоціації.
2.3. Для досягнення зазначених завдань Асоціація:
- домагається прийняття її зауважень і пропозицій комісіями Верховної Ради України, урядом під час розгляду проектів законодавчих і нормативних актів, які стосуються банківської діяльності;
- підтримує і розвиває ділові контакти з Верховною Радою, Адміністрацією Президента, Кабінетом Міністрів України;
- співробітничає з НБУ щодо вироблення основних напрямів грошово-кредитної політики, вдосконалення контролю за діяльністю банків, податкової політики тощо;
- створює спільно з відповідними навчальними закладами школи, центри і курси підготовки та перепідготовки кадрів;
- співробітничає з засобами масової інформації, проводить прес-конференції, видає інформаційний бюлетень та інші матеріали;
- надає консультації та допомогу членам АУБ у всіх справах, що стосуються діяльності українських банків, сприяє роботі Третейського суду Асоціації;
- самостійно і разом з НБУ організовує симпозіуми, семінари, обмін досвідом роботи, сприяє встановленню ділових контактів;
- вивчає і поширює досвід, дає рекомендації щодо ефективного здійснення банківських операцій та стандартизації банківських процедур, а також надає допомогу банкам в організації їхньої роботи;
- надає допомогу в подоланні обставин, що тимчасово погіршують стан ліквідності банків;
- координує діяльність банків у сфері спільних інтересів членів Асоціації;
- залучає представників банків до участі в заходах, що проводяться органами державної влади та управління з метою розвитку економіки та банківської справи.
3. Членство в Асоціації.
3.1. Членами Асоціації можуть бути банки, а також регіональні об'єднання банків, які створені відповідно до чинного законодавства України, визнають Статут Асоціації, сплачують вступні і членські внески і статутною метою яких є захист інтересів банків.
Членами Асоціації можуть бути зареєстровані в Україні у встановленому порядку банки і банківські

 
 

Цікаве

Загрузка...