WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Недостатки закону про вибори народних депутатів України - Реферат

Недостатки закону про вибори народних депутатів України - Реферат

механізм перерозподілу депутатських мандатів (п.п.10-12 Статті Закону) депутатські мандати, що припадають на ці голоси, фактично передаються зовсім іншим спискам кандидатів, за які ці голоси не подавалися, що очевидно порушує фундаментальний конституційний принцип прямого ви-борчого права (Статті 71, 76 Конституції України).
ІІІ. Закон не відповідає Конституції України (Статті 71, 76) в частині проведення виборів народних депутатів України "шляхом таємного голосуван-ня".
Відповідно до Закону, підсумки виборів у багатомандатному загальнона-ціональному виборчому окрузі визначаються:
формуванням списків кандидатів у депутати від політичної партії і роз-міщенням кандидатів у списку в ієрархічному порядку (Стаття 21);
кількістю, голосів, поданих за той чи інший список кандидатів в депута-ти від політичної партії, виборчого блоку партій (п.4 Стаття 43);
кількістю мандатів, що припадають тому чи іншому списку кандидатів у депутати від політичної партії, виборчого блоку партій (п.п.7-12 Стаття 43);
розподілом мандатів, що припадають тому чи іншому списку кандидатів у депутати від політичної партії, виборчого блоку партій між кандидатами від-повідно до порядку їх розміщення в списку (п.13 Статті 43).
З усіх цих процедур власне виборами є лише формування списку канди-датів у депутати і розміщення їх у ієрархічному порядку, що є визначальним, вирішальним фактором при розподілі мандатів. Всі інші з зазначених процедур мають опосередковану, не пряму роль у визначенні конкретних володарів де-путатських мандатів - у виборах народних депутатів України. Ці процедури є чим завгодно, але не виборами.
З іншого боку, формування від політичної партії, виборчого блоку пар-тій, розміщення кандидатів в ієрархічному порядку здійснюється, відповідно до п.3 Статті 22 закону, у "визначений ними" (партіями, блоками) спосіб. Ви-моги обов'язкового таємного голосування ця норма закону не містить.
Тобто, єдина процедур в усьому виборчому процесі в багатомандатному загальнонаціональному виборчому окрузі, яка містить власне вибір кандидатів, здійснюється шляхом не таємного голосування, а у будь-який спосіб, що є оче-видним порушенням фундаментального конституційного принципу щодо обо-в'язкового таємного голосування.
IV. Закон не відповідає Статті 36 конституції України в частині непри-пустимості обмежень прав громадян (в тому числі - і виборчих прав, передба-чених Статтею 38, а також Статтями 71, 76 Конституції України) за належніс-тю або неналежністю до певних політичних партій.
Закон обмежує права громадян на висування кандидатів у депутати в багатомандатному загальнонаціональному виборчому окрузі. Відповідно до п.1 Статті 21 Закону висувати кандидатів у депутати в багатомандатному загально-національному виборчому окрузі можуть лише політичні партії або виборчі блоки. Громадяни, які не належать до партії, що висувають свої списки на ви-борах, не мають жодних можливостей у будь-яких формах взяти участь у вису-ненні кандидатів у депутати в багатомандатному загальнонаціональному ви-борчому окрузі. Тобто, такі громадяни обмежені в своїх виборчих правах у зв'язку з неналежністю до "висуваючої" партії.
Закон обмежує права громадян на висунення кандидатом у депутати в багатомандатному загальнонаціональному виборчому окрузі. Відповідно до п.4 Статті 21 Закону не допускається включення до списку кандидатів у депутати в багатомандатному загальнонаціональному виборчому окрузі членів інших партій. Тобто, якщо громадянин належить до партії, яка не висуває власного списку кандидатів іншої партії і, відповідно, висунутий кандидатом у цьому окрузі взагалі. Таким чином, враховуючи, що не існує механізму самовисунен-ня, саме належність до "невисуваючої" партії обмежує право громадянина на висунення кандидатом у депутати в багатомандатному загальнонаціональному виборчому окрузі.
Закон обмежує права громадян на делегування представників до ви-борчих комісій. Відповідно до п.п.5, 7, 12 Статті 10 закону право делегувати своїх представників до виборчих комісій з правом дорадчого голосу (у Цент-ральній виборчій комісії) або з правом обов'язкового включення до складу окружних і дільничних виборчих комісій надано лише політичним партіям і виборчим блокам партій, "списки яких зареєстровані для участі у виборах у ба-гатомандатному загальнонаціональному виборчому окрузі". Громадяни, які не належать до партій, що висувають свої списки на виборах, не мають жодних можливостей у будь-яких формах взяти участь у висуненні своїх представників до виборчих комісій. Тобто, такі громадяни обмежені в своїх виборчих правах у зв'язку з неналежністю до "висуваючої" партії.
Таким чином, Закон багаторазово порушує норми Конституції, звужує права і свободи громадянина України (насамперед - весь комплекс виборчих прав), гарантованих Конституцією України, що в свою чергу, є неприпусти-мим, відповідно до Статті 22 Конституції України.
Пропорційна або змішана система виборів як так не є антиконституцій-ними в принципі з огляду на Конституцію України. Такі виборчі системи ціл-ком можуть бути запроваджені в Україні. Але - лише за умови внесення до ви-борчого закону ряду змін, що забезпечували би конституційність цього закону. Зокрема:
1. Скасувати право кандидатів балотуватися в двох округах од ноча-сно (одномандатному і багатомандатному загальнонаціональному).
2. Запровадити механізм висунення, балотування і обрання в багато-мандатному загальнонаціональному виборчому окрузі незалежних кандидатів, поза політичними партіями і блоками партій за окремим списком.
3. Запровадити порядок голосування в багатомандатному загальнонаці-ональному виборчому окрузі не тільки за список кандидатів, а і, обов'язково! - за конкретного кандидата з списку кандидатів від політичної партії, блоку партій чи списку незалежних кандидатів.
4. Запровадити порядок формування списку кандидатів від політичної партії, виборчого блоку в багатомандатному загальнонаціональному виборчо-му окрузі виключно таємним голосуванням.
5. Скасувати будь-який процентний бар'єр кількості голосів за список кандидатів в багатомандатному загальнонаціональну виборчому окрузі, який дає право на участь у розподілі мандатів депутата.
6. Запровадити розподіл мандатів між кандидатами в багатомандат-ному загальнонаціональному виборчому окрузі з урахуванням, перш за все, голо-сування виборців за того чиіншого кандидата з списку.
7. Запровадити порядок обов'язкового інформування виборців про всіх кандидатів в багатомандатному загальнонаціональному виборчому окрузі, аналогічний порядку для одномандатного виборчого округу (внесення всіх кан-дидатів з повними даними про них до публікацій повідомлень про реєстрацію, передвиборного плакату, виборчого бюлетеня).
8. Вирівнювання всіх умов проведення передвиборної агітації в одноман-датних і в багатомандатному загальнонаціональному виборчому окрузі (по ча-су).
9. Зняття всіх обмежень для участі у виборах (висування кандида-тів, балотування в багатомандатному загальнонаціональному виборчому окрузі, висування представників до виборчих комісій) у зв'язку з належніс-тю або неналежністю до якоїсь партії.
Використані джерела:
1. Конституція України.
2. Закон України "Про вибори народних депутатів України".

 
 

Цікаве

Загрузка...