WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Розгляд фундаментальних понять предмету та методів галузі права у загальній теорії права та держави - Курсова робота

Розгляд фундаментальних понять предмету та методів галузі права у загальній теорії права та держави - Курсова робота

правилом внутрішнього трудового розпорядку; наявність специфічних способів захисту трудових прав та забезпечення виконання трудових зобов'язань.
Таким чином, основними критеріями для відокремлення тієї чи іншої галузі права як частини національної системи права є предмет та метод правового регулювання в юридичній теорії розуміється сукупність відносин (дій, діяльності, що формує ці відносини) які підлягають правовому регламентуванню. Це такі суспільні відносини, які об'єктивно можуть бути врегульовані правом або в даних умовах потребують юридичного врегулювання. На відміну від предмету правового регулювання метод правового регулювання - це сукупність юридичних засобів та способів впливу на суспільні відносини, характеризується синтезом диспозитивного (автономія та рівноправ'я сторін відносин, які врегульовуються) та імперативного(підпорядкування одних учасників відносин іншим) методів.
В науці трудового права не має єдиної точки зору на визначення кола суспільних відносин, що входять до предмету трудового права. Одні фахівці (Г.І.Чанишева та Н.Б.Болотіна), вважають, що предметом трудового права слід визначити індивідуальні та колективні трудові відносини, інші (В.І.Прокопенко) включають до предмету трудового права відносини по працевлаштуванню, власне трудові відносини, колективні правові відносини та відносини по соціальному забезпеченню працівників у випадку втрати ним працездатності. Ця точка зору збігається із чинним Кодексом законів про працю України, оскільки його зміст переконує в тому, що він регулює всі названі види відносин. Що ж до міжнародного законодавства, то в ньому предметом трудового права визначається наймана праця.
До індивідуальних трудових відносин, які є ядром предмету трудового права відносяться ті, які мають своїми суб'єктами працівника та працедавця (укладення та припинення трудового договору, оплата праці та ін.). Основними їхніми особливостями є дія в умовах трудового розпорядку, наявність основного джерела - трудового договору, який визначає зміст цих відносин - права та обов'язки двох сторін.
Іншою частиною предмету трудового права є колективні трудові відносини , які мають своїми суб'єктами колективи працівників та колективи працедавців(соціальне партнерство, укладення колективних договорів, угод та ін.). Основними їх особливостями є наявність колективного характеру їхніх суб'єктів; основним джерелом цих відносин є колективні договори та угоди, що визначають взаємні права та обов'язки сторін.
Особливостями методу трудового права , на відміну від предметних особливостей, є співвідношення централізованого та локального регулювання суспільних відносин у сфері праці; співвідношення договірного, рекомендаційного та імперативного методів регулювання; участь у цьому регулюванні трудових колективів або професійних спілок, як повноважних представників робітників; не юридична рівність, а свобода вибору сторін з підпорядкуванням їх правилам внутрішнього трудового розпорядку; наявність розгалуженої системи захисту прав та виконання обов'язків сторонами.
Сьогодні, коли Україна стала на шлях демократично-ринкових перетворень, які зачепили і предмет трудового права, спостерігається його розширення за рахунок появи таких нових інститутів як соціальне партнерство, працевлаштування та зайнятість, захист честі та гідності працівників. Нажаль, ні законодавство, ні, меншою мірою, наука не встигають повністю врегулювати ці нові інститути предмету трудового права. Маємо, надію що невдовзі буде прийнято новий Трудовий Кодекс України, який усуне всі протиріччя щодо предмету та методу трудового права та буде повністю відповідати міжнародним стандартам, а головне, щоб в ньому містились справжні гарантії для працівників, адже згідно ч.1. Ст..3 Конституції України людина, її честь і гідність визначаються найвищою соціальною цінністю.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.
1. Конституція України. - К: Просвіта., 1996 - 80 с.
2.Кодекс законів про працю України. - Х : "Одиссей."-2001.
3.Закон України "Про колективні договори і угоди". - ВВР --№9 ст.
4.Закон України "Про підприємства в Україні".- ВВР. - 1991.-№24 ст.272.
5.Закон України "Про селянське (фермерське) господарство".-ВВР- №19.
6.Постанова Верховної Ради України "Про ратифікацію Конвенції МОП №154 "Про сприяння колективним переговорам". -ВВР-1994 №23. - ст.165.
7.Барабаш О. Щодо властивостей трудових правовідносин // Право України. - 1998. - №6.
8.Бюллетень Мінпраці. -1994. №9-10.
9.Иванов С.А., Лившиц Г.З., Орловский Ю.П. Советское трудовое право: вопросы теории.-М., 1978.
10.Киселев И.Я. Зарубежное трудовое право: Учебник для вузов. М.: Изд. группа Норма - Цифра М., 1998.
11.Общая теория права и государства: Учебник/ Под ред. В.В. Лазарева. 3-е изд., перераб. и доп. .М.: Юрист, 1999.
12.Трудовое право России: Учебник для вузов / отв. Ред. Проф. Р.З.Лившиц и проф О.П.Орловский. М.: Изд. группа Норма - Цифра М., 1998.
13. Никитинский В.И. и др. Правовое регулирование трудовых отношений работающих собственников // Государство и право. - 1992. -№6.
14.Пашков А.С. Проект нового Трудового кодекса // Государство и право. - 1995. -№3.
15.Трудове правоУкраїни: Курс лекцій / Під ред.П.Д.Пилипенка.-Львів,1996.
16.Прокопенко В.І. Трудове право України: Підручник.-Х.: Фірма "Консум".- 1998.
17.Трудове право: Учебник / под ред.О.В.Смирнова.- М.- "Статус ЛТД+".- 1996.
18.Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / Б.С.Стичинський. І.В.Зуб, В.Г. Рогаль. - 2-е вид., доп. І перераб. - К.: А.С.К., 2001. - (Економіка, Фінанси, Право.)
19. Трудовое право Украины. - Под ред.Г.И.Чанышевой и Н.Б.Болотиной. - Х.: "Одиссей", 2001.
З М І С Т.
Вступ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
I. розділ. Поняття предмету та методу галузі права у загальній теорії права та держави. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
II. розділ. Індивідуальні трудові відносини як предмет трудового права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
III.розділ. Колективні трудові відносини як предмет трудового права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
IV.розділ. Особливості методу трудового права . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Висновки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Список використаної літератури. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

 
 

Цікаве

Загрузка...