WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Механізм та апарат держави - Реферат

Механізм та апарат держави - Реферат

службовцями, всіма державними органами;
- гуманізмом, спрямованістю на забезпечення прав і свобод людини, орієнтацією всієї діяльності на інтереси людини;
- соціальною справедливістю, тобто забезпеченням консенсусу у суспільстві, балансу інтересів різних його груп;
- розподілом влади, тобто поділом єдиної державної влади на законодавчу, виконавчу і судову, за наявності ефективних механізмів їхньої взаємодії та взаємоконтролю та при незалежності кожної з них.
Державний апарат складається з різних за своїм призначенням, функціями та завданнями державних органів.
4. Види органів держави, їхні ознаки
та класифікація.
Орган держави - це створений державою або безпосередньо народом колектив уповноважених осіб (депутатів або державних службовців) або одна особа, який має свою визначену структуру та наділений владними повноваженнями для здійснення певних державних завдань і функцій.
Наявність владних повноважень означає, що орган держави вправі встановлювати формально обов'язкові приписи, тобто норми права чи індивідуальні приписи, і домагатися, за допомогою встановлених законом засобів, їхнього здійснення. Від кожного державного органу залежить ефективність діяльності державного апарату в цілому. Тому одним з головних завдань держави з організації апарату є правильне, чітке і повне законодавче визначення компетенції, повноважень та місця того чи іншого органу в апараті держави. Органи держави мають загальні іспецифічні ознаки.
" До загальних ознак можна віднести такі:
- всі органи держави, що створюються, відповідно до закону, шляхом безпосередньої чи представницької демократії, покликані виконувати передбачені законом функції;
- наділені державно-владними повноваженнями;
- діють у встановленому державою порядку;
- пов'язані між собою відношеннями субординації;
- всі разом створюють єдину цілісну систему - апарат держави.
" Специфічними ознаками, тобто такими, що відрізняють державні органи від недержавних та державних організацій, є:
- формування їх безпосередньо державою чи населенням (виборцями) і здійснення державними органами своїх функцій від імені держави;
- наявність у кожного державного органу законодавчо закріпленої організаційної структури, територіальних меж діяльності, а також порядку взаємовідносин з іншими державними органами і організаціями;
- виконання кожним державним органом чітко визначених, встановлених у законодавчому порядку повноважень, видів і форм діяльності.
Наявність владного характеру є найбільш важливою ознакою державного органу, яка дає можливість достатньо чітко відокремити державні органи від державних організацій й установ та від недержавних утворень.
Практичне втілення державно-владних повноважень знаходить своє відображення у виданні державними органами від імені держави юридично обов'язкових нормативних й індивідуальних актів, а також у здійсненні державними органами нагляду за точним і неухильним виконанням вимог, передбачених цими актами, у забезпеченні і захисті цих вимог від порушень, шляхом застосування заходів виховання, переконання і стимулювання, а в необхідних випадках - заходів державного примусу. До складу кожного державного органу входять особи, які здійснюють керівництво, безпосередньо виконують покладені на них керівні повноваження, крім того спеціалісти й інші особи, що забезпечують технічні умови щодо їхнього виконання, керівних управлінських функцій.
Будучи складовими частинами одного державного апарату, органи держави відрізняються між собою за рядом критеріїв.
1) За місцем у системі державного апарату:
- первинні - створюються безпосередньо народом (виборцями) шляхом волевиявлення;
- вторинні - створюються первинними та їм підзвітні.
2) За характером і змістом державної діяльності:
- органи законодавчої влади;
- органи виконавчої влади;
- органи судової влади;
- контрольно-наглядові органи.
3) За способом утворення:
- виборні;
- призначувані;
- ті, що успадковуються.
4) За часом функціонування:
- постійні;
- тимчасові.
5) За складом:
- одноособові;
- колегіальні.
6) За територією, на яку поширюються їхні повноваження:
- загальні (центральні);
- місцеві (локальні).
5. Органи сучасної Української держави.
Згідно з конституційним законодавством, єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент - Верховна Рада України. Вона правомочна розглядати будь-яке питання, яке не входить до компетенції виконавчої чи судової влади, а також не є таким, що може вирішуватися виключно всеукраїнським референдумом. Верховна Рада складається з 450 депутатів, обраних на чотири роки.
Президент України є главою держави і виступає від її імені. Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.
Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади, відповідальний перед Президентом України та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією.
Органами державної виконавчої влади в областях і районах є, відповідно, обласні і районні адміністрації, які очолюють голови цих адміністрацій.
Судову владу в Україні здійснюють виключно суди. Прокуратура України є органом державного обвинувачення, здійснення загального нагляду та нагляду за виконанням покарань у місцях позбавлення волі.

 
 

Цікаве

Загрузка...