WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Становлення правової держави в Україні - Курсова робота

Становлення правової держави в Україні - Курсова робота

бюрократична олігархія -реакційно-реставраторські сили, а також войовнича охлократія, антигуманна технократія - демагогічне популістські сили) .
Правова держава - шлях до відродження природно-історичних прав і свобод, пріоритету громадянина в його відношенні з державою, загальнолюдських початків у праві, самоцінності людини. Поняття "правова держава" - це фундаментальна загальнолюдська цінність, така ж, як демократія, гуманізм, права людини, політичні й економічні свободи, лібералізм і інші. Суть ідеї правової держави - у пануванні права в суспільному і політичному житті, наявності суверенної правової влади. За допомогою поділу влади держава організується і функціонує правовим способом, ця міра, масштаб демократизації політичного життя. Правова держава відчиняє юридичне рівний доступ до участі в політичному житті всім напрямкам і рухам. У чому ж полягає відмінність правової держави від держави як такої? Держава як така характеризується її всевладдям, непов'язанністю правом, свободою держави від суспільства, незахищеністю громадянина від сваволі і насильства з боку державних органів і посадових осіб. На відміну від неї правова держава обмежена правом, виходить із верховенства закону, діє строго у визначених межах, установлених суспільством, підпорядковується товариству, відповідальна перед громадянами, забезпечує соціальну і правову захищеність громадян. Водночас правова держава як і всяка держава має загальні риси, що зводяться до таких:
1. їй властива державна влада як засіб проведення внутрішньої і зовнішньої політики.
9 Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. М.Н.Марченко. M., 1996.С.96
2. Вона являє собою політичну організацію суспільства,
засновану на відповідному соціально-економічному
базисі суспільства .
3. Має у своєму розпорядженні спеціальний державний
механізм.
4. Має визначену адміністративно-територіальну
організацію на своїй території.
5. Існує завдяки податкам і іншим зборам.
6. Має державний суверенітет.
10
Особливості механізму правової держави полягають у наступному. Усі його структурні частини й елементи функціонують на основі принципу поділу влади, строго у відповідності зі своїм цільовим призначенням. Наділені владними повноваженнями, структурні частини й елементи правової держави у своїй специфічній формі діяльності реалізують волю суспільства. Структурні частини й елементи правової держави усю свою діяльність строго поєднують із чинним законодавством. Посадові особи несуть персональну відповідальність за зазіхання на права і свободи громадян, гарантовані конституцією й іншими нормативно-правовими актами. Права і свободи громадян забезпечуються органами правової держави. Механізм правової держави є засобом її існування. Функції правової держави реалізуються за допомогою її механізму. 11
У такий спосіб у правовій державі її механізм вільний від бюрократизму й адміністративно-командних методів керування. Його демократичний характер обумовлений відповідальністю перед товариством на службі якого він знаходиться. Правова держава є концентроване вираження
10 Комаров С. А. Общая теория государства и права: Учебник. -М: Юрайт. 1997.С. 126
11 А. Б. Венегеров. Теория государства и права: Часть 1. Теория государства. - М.: Юристъ, 1995.С.123
цивільного суспільства. У силу цього його етапи розвитку в цілому і загальному збігаються з етапами розвитку цивільного суспільства. Водночас, оскільки всяка держава має відому самостійність по відношенню до суспільства, то етапам розвитку правової держави властиві визначені особливості, що відбивають його політичний характер. Перший етап розвитку правового цивільного суспільства - це становлення ринкової економіки, підприємництва, гласності, свободи засобів масової інформації, соціальної захищеності громадян; другий етап - утвердження ринкової економіки різноманітних форм підприємництва, забезпечення соціальної захищеності громадян, наявність гласності, вільної діяльності засобів масової інформації.
Крім цього іноді виділяють також і інші ознаки правової держави:
1. Зосередження всіх прерогатив державно-владного регулювання в
системі державних інститутів;
2. наявність розвинутого цивільного товариства;
3. Створення антимонопольних механізмів, що перешкоджають
зосередженню владних повноважень у якійсь одній ланці або інституті;
4. Встановлення в законі в законі і проведення на ділі суверенності
державної влади;
5. Формування суспільством на основі норм виборчого права
законодавчих органів і контроль за формуванням і вираженням
законодавчої волі в законах;
6. Соответствие внутрішнього законодавства загальновизнаним нормам і
принципам міжнародного права;
7. Правова захищеність усіх суб'єктів соціального спілкування від довільних
рішення будь-кого;
8. Звеличення суду як зразка, моделі і засобу забезпечення правової державності;
9. Відповідність законів праву і правовій організації системи державної влади;
10. Єдність прав і обов'язків громадян.
Поділ влад.
2.1 Система поділу влад в правовій державі.
Державна влада в правовій державі не є абсолютною. Це обумовлено не тільки пануванням права, обмеженістю державної влади правом, але і тим, як організована державна влада, у яких формах і якими органах вона здійснюється. Тут необхідно звернутися до теорії поділу влади.
Поділ влад - це політико-правова доктрина і конституційний принцип, що лежить в основі організації влади демократичної правової держави. 12
Ідея поділу влади, висунута ще античними мислителями (Арістотель), була розвинута в епоху буржуазних революцій (зокрема, французьким правителем Монтеск'є) у противагу абсолютизму і феодальній сваволі. Зачатки доктрини поділу влади вбачаються вже в працях видатних мислителів Древньої Еллади і Древнього Рима. Серед них можна виділити Арістотеля (384-322 р.м. до н.е), Знікура (від 341- 270 р.м. до. н.э), Полібія ( 201- 120 р.м. до н.э). Проте авторство належить, безперечно, двом мислителям, що стали деякою мірою провісниками революційних змін у своїх країнах: англійцю Джонові Локку (1632-1704) і французу Шарлю Монтеск'є (1689-1755).
Ш. Монтеск'є зробив цю концепцію цілком завершеною і такою, що мала стрункий вид. І, що не менше важливо, у його інтерпретації концепція поділу влади одержала свій відбиток і закріплення в конституційних актах, багато з яких зберігають свою дію і по сьогоднішній день.
Серед цих актів особливу увагу приваблюють два: Декларації незалежності Східноамериканських Сполучених Штатів від 4 липня 1776 р. і французька Декларація прав людини ігромадянина 1789 року. Декларація 1789 року є складовою частиною теперішньої Конституції і чинного права Франції. Особливий інтерес для з'ясовування того, як законодавче проголошувався і закріплювався принцип поділу влади, подає стаття 15 Декларації. "Будь-яке суспільство, у якому не
12
Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. М.Н.Марченко. - M.,

 
 

Цікаве

Загрузка...