WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Закон України “Про звернення громадян” - Курсова робота

Закон України “Про звернення громадян” - Курсова робота

заяви чи скарги;на прохання громадянина запрошувати його на засіданнявідповідного органу, що розглядає його заяву чи скаргу;відміняти або змінювати оскаржувані рішення у випадках,передбачених законодавством України, якщо вони не відповідаютьзакону або іншим нормативним актам, невідкладно вживати заходів доприпинення неправомірних дій, виявляти, усувати причини та умови,які сприяли порушенням;забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконанняприйнятих у зв'язку з заявою чи скаргою рішень;письмово повідомляти громадянина прорезультати перевіркизаяви чи скарги і суть прийнятого рішення;вживати заходів щодо відшкодування у встановленому закономпорядку матеріальних збитків, якщо їх було завдано громадянину врезультаті ущемлення його прав чи законних інтересів, вирішуватипитання про відповідальність осіб, з вини яких було допущенопорушення, а також на прохання громадянина не пізніш як у місячнийтермін довести прийняте рішення до відома органу місцевогосамоврядування, трудового колективу чи об'єднанн громадян замісцем проживання громадянина;у разі визнання заяви чи скарги необгрунтованою роз'яснитипорядок оскарження прийнятого за нею рішення;не допускати безпідставної передачі розгляду заяв чи скаргіншим органам;особисто організовувати та перевіряти стан розгляду заяв чискарг громадян, вживати заходів до усуненн причин, що їхпороджують, систематично аналізувати та інформувати населення прохід цієї роботи.У разі необхідності та за наявності можливостей розглядзвернень громадян покладається на посадову особу чи підрозділслужбового апарату, спеціально уповноважені здійснювати цю роботу,в межах бюджетних асигнувань. Це положення не відміняє вимогичастини дев'ятої цієї статті.
Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більшеодного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребуютьдодаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцятиднів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішитипорушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідногооргану, підприємства, установи, організації або його заступниквстановлюють необхідний термін для його розгляду, про щоповідомляється особі, яка подала звернення.
При цьому загальнийтермін вирішення питань, порушених у зверненні, не можеперевищувати сорока п'яти днів.На обгрунтовану письмову вимогу громадянина термін розглядуможе бути скорочено від встановленого цією статтею терміну.
Звернення громадян, які мають встановлені законодавствомпільги, розглядаються у першочерговому порядку.
Органи державної влади, місцевого самоврядування,підприємства, установи, організації незалежно від форм власності,об'єднання громадян, посадові особи розглядають зверненнягромадян, не стягуючи плати.
Керівники та інші посадові особи органів державної влади,місцевого самоврядування, підприємств, установ, організаційнезалежно від форм власності, об'єднань громадян зобов'язаніпроводити особистий прийом громадян.Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та години, узручний для громадян час, за місцем їх роботи і проживання.Графіки прийому доводяться до відома громадян.Порядок прийому громадян в органах державної влади,місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах,організаціях незалежно від форм власності, об'єднаннях громадянвизначається їх керівниками.Усі звернення громадян на особистому прийомі реєструються.Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо наособистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому ж порядку,що й письмове звернення. Про результати розгляду громадянинуповідомляється письмово або усно, за бажанням громадянина.
Вищі посадові особи держави - Президент України, ГоловаВерховної Ради України, Прем'єр-міністр України - здійснюютьприйом у встановленому ними порядку.
Особи, винні у порушенні цього Закону, несуть цивільну,адміністративну або кримінальну відповідальність, передбаченузаконодавством України.Стаття 25. Відшкодування збитків громадянину у зв'язку зпорушенням вимог цього Закону при розгляді йогоскаргиУ випадку задоволення скарги орган або посадова особа, якіприйняли неправомірне рішення щодо зверненн громадянина,відшкодовують йому завдані матеріальні збитки, пов'язані зподанням і розглядом скарги, обгрунтовані витрати, понесені узв'язку з виїздом для розгляду скарги на вимогу відповідногооргану, і втрачений за цей час заробіток. Спори про стягненнявитрат розглядаються в судовому порядку.Громадянину на його вимогу і в порядку, встановленому чиннимзаконодавством, можуть бути відшкодовані моральні збитки, завданінеправомірними діями або рішеннями органу чи посадової особи прирозгляді скарги. Розмір відшкодування моральних (немайнових)збитків у грошовому виразі визначається судом.Стаття 26. Відповідальність громадян за поданнязвернень протиправного характеруПодання громадянином звернення, яке містить наклеп і образи,дискредитацію органів державної влади, органів місцевогосамоврядування, об'єднань громадян та їхніх посадових осіб,керівників та інших посадових осіб підприємств, установ іорганізацій незалежно від форм власності, заклики до розпалюваннянаціональної, расової, релігійної ворожнечі та інших дій, тягне засобою відповідальність, передбачену чинним законодавством.
Витрати, зроблені органом державної влади, місцевогосамоврядування, підприємством, установою, організацією незалежновід форм власності, об'єднанням громадян, засобами масовоїінформації у зв'язку з перевіркою звернень, які містять завідомонеправдиві відомості, можуть бути стягнуті з громадянина зарішенням суду.
Контроль за дотриманням законодавства про звернення громадянвідповідно до своїх повноважень здійснюють Верховна Рада України,народні депутати України, Президент України, Кабінет МіністрівУкраїни, Уповноважений з прав людини Верховної Ради України,Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, Київська таСевастопольська міські, районні, районні в містах Києві таСевастополі державні адміністрації, сільські, селищні, міські радита їх виконавчі комітети, депутати місцевих рад, а такожміністерства, інші центральні органи виконавчої влади щодопідпорядкованих їм підприємств, установ та організацій.
Нагляд за дотриманням законодавства про звернення громадянздійснюється Генеральним прокурором України та підпорядкованимийому прокурорами. Відповідно до наданих їм чинним законодавствомповноважень вони вживають заходів до поновленн порушених прав,захисту законних інтересів громадян, притягнення порушників довідповідальності.
Використана література:
" Закон України "Про звернення громадян" від 02.10.96 р. N 394/96-ВР (Із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 13 травня 1999 року N653-XIV // Урядовий кур'єр від 02.06.99 р.

 
 

Цікаве

Загрузка...