WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Закон України “Про звернення громадян” - Курсова робота

Закон України “Про звернення громадян” - Курсова робота

членів їх сімей заподання звернення до органів державної влади, місцевогосамоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно відформ власності, об'єднань громадян, посадових осіб за критику узверненні їх діяльності та рішень. Ніхто не може бути примушений доподанн власного чипідписання колективного звернення або участі в акціях на підтримкузвернень інших осіб чи організацій.
Не допускається розголошення одержаних із звернень відомостейпро особисте життя громадян без їх згоди чи відомостей, щостановлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, та іншої інформації, якщо це ущемлює права і законні інтересигромадян.
Не допускається з'ясування даних про особу громадянина,які не стосуються звернення. На проханн громадянина, висловлене вусній формі або зазначене в тексті звернення, не підлягаєрозголошенню його прізвище, місце проживання та роботи. Ця заборона не поширюється на випадки повідомленняінформації, що міститься у зверненні, особам, які мають відношеннядо вирішення справи.
Одержані об'єднаннями громадян звернення із зауваженнями іпропозиціями щодо їх діяльності розглядаютьс цими об'єднаннями таїх органами відповідно до статутів об'єднань, а заяви і скарги наущемлення чи порушення ними прав громадян - згідно з цим Законом.
Дія цього Закону не поширюється на порядок розгляду заяв іскарг громадян, встановлений кримінально-процесуальним,цивільно-процесуальним, антимонопольним і трудовим законодавством.(стаття 12 із змінами, внесеними згідно ізЗаконом N 653-XIV від 13.05.99 р.)
Діловодство щодо звернень громадян ведеться в порядку, якийвстановлюється Кабінетом Міністрів України.Розділ IIПорядок розгляду звернень громадян
Органи державної влади і місцевого самоврядування,підприємства, установи, організації незалежно від форм власності,об'єднання громадян, посадові особи зобов'язані розглянутипропозиції (зауваження) та повідомити громадянина про результатирозгляду.Пропозиції (зауваження) Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війнирозглядаються першими керівниками державних органів, органівмісцевого самоврядування, підприємств, установ і організаційособисто.
Органи державної влади, місцевого самоврядування та їхпосадові особи, керівники та посадові особи підприємств, установ,організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, доповноважень яких належить розгляд заяв (клопотань), зобов'язаніоб'єктивно і вчасно розглядати їх, перевіряти викладені в нихфакти, приймати рішення відповідно до чинного законодавства ізабезпечувати їх виконання, повідомляти громадян про наслідкирозгляду заяв (клопотань). Заяви (клопотання) Героїв Радянського Союзу, ГероївСоціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війнирозглядаються першими керівниками державних органів, органівмісцевого самоврядування, підприємств, установ і організаційособисто.Відповідь за результатами розгляду заяв (клопотань) вобов'язковому порядку дається тим органом, який отримав ці заяви ідо компетенції якого входить вирішенн порушених у заявах(клопотаннях) питань, за підписом керівника або особи, яка виконуєйого обов'язки.Рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у заяві(клопотанні), доводиться до відома громадянина в письмовій формі зпосиланням на Закон і викладенням мотивів відмови, а також ізроз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.
Скарга на дії чи рішення органу державної влади, органумісцевого самоврядування, підприємства, установи, організації,об'єднання громадян, засобів масової інформації, посадової особиподається у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі,що не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно дочинного законодавства, а в разі відсутності такого органу абонезгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням -безпосередньо до суду. Скарги Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни розглядаються першимикерівниками державних органів, органів місцевого самоврядування,підприємств, установ і організацій особисто.
Скарги на рішення загальних зборів членів колективнихсільськогосподарських підприємств, акціонерних товариств,юридичних осіб, створених на основі колективної власності, а такожна рішення вищих державних органів вирішуються в судовому порядку. Громадянин може подати скаргу особисто або через уповноваженуна це іншу особу. Скарга в інтересах неповнолітніх і недієздатнихосіб подається їх законними представниками. Скарга в інтересах громадянина за його уповноваженням,оформленим у встановленому законом порядку, може бути подана іншоюособою, трудовим колективом або організацією, яка здійснюєправозахисну діяльність.До скарги додаються наявні у громадянина рішенн або копіїрішень, які приймалися за його зверненням раніше, а також іншідокументи, необхідні для розгляду скарги, які після її розглядуповертаються громадянину.
Скарга на рішення, що оскаржувалось, може бути подана дооргану або посадовій особі вищого рівня протягом одного року змоменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з часуознайомлення громадянина з прийнятим рішенням. Скарги, подані зпорушенням зазначеного терміну, не розглядаються.Пропущений з поважної причини термін може бути поновленийорганом чи посадовою особою, що розглядає скаргу.Рішення вищого державного органу, який розглядав скаргу, вразі незгоди з ним громадянина може бути оскаржено до суду втермін, передбачений законодавством України.
Громадянин, який звернувся із заявою чи скаргою до органівдержавної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ,організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян,засобів масової інформації, посадових осіб, має право:особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чискаргу, та брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви;знайомитися з матеріалами перевірки;подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запитіорганом, який розглядає заяву чи скаргу;бути присутнім при розгляді заяви чи скарги;користуватися послугами адвоката або представника трудовогоколективу, організації, яка здійснює правозахисну функцію,оформивши це уповноваження у встановленому законом порядку;одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чискарги;висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотриманнятаємниці розгляду заяви чи скарги;вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатомпорушень встановленого порядку розгляду звернень.
Органи державної влади і місцевого самоврядування,підприємства, установи, організації незалежно від форм власності,об'єднання громадян, засоби масової інформації, їх керівники таінші посадові особи в межах своїх повноважень зобов'язані:об'єктивно, всебічно і вчасно перевіряти

 
 

Цікаве

Загрузка...