WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Закон України “Про звернення громадян” - Курсова робота

Закон України “Про звернення громадян” - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
З ПРЕДМЕТУ "ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА"
на тему:
Закон України
"Про звернення громадян"
Даний Закон регулює питання практичної реалізації громадянамиУкраїни наданого їм Конституцією України права вносити в органидержавної влади, об'єднання громадян відповідно до їх статутупропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки вроботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадськихорганів.
Закон забезпечує громадянам України можливості для участів управлінні державними і громадськими справами, для впливу наполіпшення роботи органів державної влади і місцевогосамоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно відформ власності, для відстоювання своїх прав і законних інтересівта відновлення їх у разі порушення.
Громадяни України мають право звернутися до органівдержавної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян,підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності,засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їхфункціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами тапропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою абоклопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних,політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою проїх порушення.
Військовослужбовці, працівники органів внутрішніх справ ідержавної безпеки мають право подавати звернення, які нестосуються їх службової діяльності.Особи, які не є громадянами України і законно знаходяться наїї території, мають таке ж право на поданн звернення, як ігромадяни України, якщо інше не передбачено міжнароднимидоговорами.
Законодавство України про звернення громадян включає цейЗакон та інші акти законодавства, що видаютьс відповідно доКонституції України та цього Закону.
Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовійабо усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) іскарги.Пропозиція (зауваження) - звернення громадян, девисловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органівдержавної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів,посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулюваннясуспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правовоїоснови державного і громадського життя, соціально-культурної таінших сфер діяльності держави і суспільства.
Заява (клопотання) - звернення громадян із проханням просприяння реалізації закріплених Конституцією та чиннимзаконодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушеннячинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств,установ, організацій незалежно від форм власності, народнихдепутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а такожвисловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання -письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідногостатусу, прав чи свобод тощо.
Скарга - звернення з вимогою про поновлення прав і захистзаконних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю),рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування,підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадовихосіб.
До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені,належать такі у сфері управлінської діяльності, внаслідок яких:порушено права і законні інтереси чи свободи громадянина(групи громадян);створено перешкоди для здійснення громадянином його прав ізаконних інтересів чи свобод;незаконно покладено на громадянина які-небудь обов'язки абойого незаконно притягнуто до відповідальності.
Звернення адресуються органам державної влади і місцевогосамоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежновід форм власності, об'єднанням громадян або посадовим особам, доповноважень яких належить вирішення порушених у зверненняхпитань.У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові,місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання,зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, проханн чи вимоги.
Звернення може бути усним (викладеним громадянином ізаписаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим,надісланим поштою або переданим громадянином до відповідногооргану, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ціповноваження оформлені відповідно до чинного законодавства. Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне),так і групою осіб (колективне).
Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертаєтьсязаявникові з відповідними роз'ясненнями не пізніш як через десятьднів від дня його надходження, крім випадків, передбаченихчастиною першою статті 7 цього Закону.
Громадяни мають право звертатися до органів державної влади,місцевого самоврядування, підприємств, установ, організаційнезалежно від форм власності, об'єднань громадян, посадових осібукраїнською чи іншою мовою, прийнятною дл сторін.Рішення щодо звернень громадян та відповіді на нихоформляються відповідно до вимог законодавства про мови. Такірішення та відповіді можуть бути викладені в перекладі мовоюспілкування заявника.
Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленомупорядку, підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду. Забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення зпосиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік,віросповідання, національність громадянина, незнання мовизвернення. Якщо питання, порушені в одержаному органом державної влади,місцевого самоврядування, підприємствами, установами,організаціями незалежно від форм власності, об'єднаннями громадянабо посадовими особами зверненні, не входять до їх повноважень,воно в термін не більше п'яти днів пересилаєтьс ними заналежністю відповідному органу чи посадовій особі, про щоповідомляється громадянину, який подав звернення. У разі якщозвернення не містить даних, необхідних дл прийняттяобгрунтованого рішення органом чи посадовою особою, воно в той жетермін повертається громадянину з відповідними роз'ясненнями.Забороняється направляти скарги громадян дл розгляду тиморганам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються.
Письмове звернення без зазначення місц проживання, непідписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливовстановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органомвід одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщоперше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розглядуяких передбачено статтею 17 цього Закону, та звернення осіб,визнаних судом недієздатними.Рішення про припинення розгляду такого звернення приймаєкерівник органу, про що повідомляється особі, яка подалазвернення.
Забороняється переслідування громадян і

 
 

Цікаве

Загрузка...