WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Поняття галузі та інституту законодавства. Причини розбіжності деяких галузей права і галузей законодавства. Структура системи законодавства. Види гал - Реферат

Поняття галузі та інституту законодавства. Причини розбіжності деяких галузей права і галузей законодавства. Структура системи законодавства. Види гал - Реферат

Поняття галузі та інституту законодавства. Причини розбіжності деяких галузей права і галузей законодавства
Галузі законодавства - великі об'єднання нормативно-правових актів за певними сферами правового регулювання суспільних відносин, які характеризуються єдністю змісту, форми і мають системні зв'язки між собою.
Зазвичай галузь законодавства "очолюється" кодексом, який визначає юридичну цілісність галузі. Конституція служить нормативною базою формування всіх галузей законодавства.
Інститут законодавства - система нормативних розпоряджень галузі законодавства, які регулюють певну сукупність суспільних відносин.
Важливим елементом структури законодавства є комплексні інститути, що об'єднують нормативні розпорядження кількох галузей законодавства.
Слід чітко розрізняти галузі права і галузі законодавства, які утворюють комбінацію норм галузей права.
У недавньому минулому ці поняття нерідко змішувалися й ототожнювалися, оскільки "правом" проголошувалися лише норми, які виражають державну волю "панівного класу" або "народу", закріплену в законі. Тому й галузей права існувало стільки, скільки було прийнято законодавцем нормативних актів. Однак галузі законодавства аж ніяк не прямолінійно відбивають відповідні галузі права. У деяких випадках вони збігаються з галузями права (кримінальне, цивільне), в інших - із підгалузями права (авторське, водне законодавство). Навіть інститути права (наприклад, спадкування в цивільному праві) мають законодавство. Є й комплексне законодавство (господарське, транспортне, військове та ін.), яке містить норми кількох галузей права, які регулюють різні види суспільних відносин, і тому не мають властивих лише йому предмета і метода.
Наприклад, повітряне законодавство регулює відносини, пов'язані з використанням повітряного простору. Воно містить норми конституційного права (встановлюється повний і виключний суверенітет України над її повітряним простором), адміністративного права (встановлюється порядок сертифікації - письмового посвідчення - і реєстрації повітряних суден й аеродромів, правила безпеки польотів), цивільного права (регулюється перевезення пасажирів і багажу, встановлюється цивільно-правова відповідальність перевізника за цілість багажу і вантажу, а також за збиток, заподіяний пасажирам та іншим особам), трудового права (визначаються права членів екіпажа).
Інший приклад - аграрне законодавство як комплексна галузь, яка являє собою органічну систему внутрішньо узгоджених правових норм, що регулюють аграрні (земельні, майнові, трудові, організаційно-управлінські) суспільні відносини в сфері сільськогосподарської виробничої діяльності.
Число галузей законодавства перевищує число галузей права.
Так, у Росії в 1996 p. розроблений загальноправовий класифікатор. Він охоплює 38 галузей законодавства, 7 галузей державного життя (суд, прокуратура, юстиція та ін.), комплексні галузі законодавства, які представляють собою норми кількох галузей, що регулюють різні за своїм видовим змістом відносини, наприклад, законодавство про сільське господарство, законодавство з загальних питань господарської діяльності та ін.
Причини розбіжності деяких галузей права і галузей законодавства:
1. Об'єктивна неможливість висловити зміст кожної окремої галузі права в одному нормативно-правовому акті. Збіг галузі права і галузі законодавства є можливим тоді, коли галузь законодавства представлена актами однієї юридичної чинності - законами, і число актів невелике (наприклад. Кримінальний кодекс). У більшості випадків зміст галузі права виражений у численних нормативних актах. Навіть конституційне право представлене за допомогою складної системи законів.
2. Залежність системи законодавства, формування його галузей від цілеспрямованої діяльності суб'єктів, пов'язаної з його систематизацією, від інтересів держави, потреб юридичної практики, рівня розвитку юридичної науки, законодавчої техніки.
3. Переосмислення, відновлення, вдосконалення законодавства внаслідок його переорієнтування на демократичні цінності:
а) послідовна демократизація порядку формування і функціонування законодавчих органів, їх професіоналізація, забезпечення високої якості законів; б) формування цивільного суспільства, правової системи в напрямку розвитку соціальної правової держави, охорони і захисту прав і свобод людини та інші. Результатом цього процесу є уплітання в правову тканину нових теоретичних конструкцій, формування нових галузей та інститутів законодавства, у тому числі на базі підгалузей та інститутів права, покликаних створити оптимальну базу переходу до ринкових відносин, та ін.
4. Орієнтування системи законодавства не лише на галузь права, але й на галузь державної діяльності, на державний устрій. Це неминуче призводить до появи галузей законодавства, які не відбивають галузі права, є комплексними.
5. Обумовленість системи законодавства формою державного устрою країни (федерація), що припускає наявність у кожній галузі нормативних актів на рівні як федерації, так і суб'єктів федерації.
Розбіжність галузей права і галузей законодавства не виключає наявності позитивної тенденції до їх відповідності, їх "вирівнюванню".
Структура системи законодавства. Види галузей законодавства
Структура системи законодавства - внутрішня організація упорядкованих нормативно-правових актів, яка виражається в їх узгодженні і поділі на галузі та інститути законодавства.
Структуру системи законодавства можна класифікувати за такими критеріями:
- предметом правового регулювання (галузева),
- юридичною чинністю актів (субординаційна),
- особливостями форми державного устрою (державно-організаційна).
Наведемо їх на схемі.
?
Структура системи законодавства
Галузева (горизонтальна) -відображає предмет правового регулювання Субординаційна, або ієрархічна (вертикальна) -
відображає юридичну чинність актів Державно-організаційна (вертикальна) - відображає особливості форми державного устрою
- поділ нормативно-правових актів за предметом регулювання: цивільне законодавство, кримінальне законодавство, адміністративне законодавство та ін. - поділ нормативно-правових актів на певні групи за їх юридичною чинністю: закони, укази, постанови уряду, норма-тивні акти місцевих органів влади та ін. - поділ нормативно-правових актів за те-риторіальним значенням: законодавство федеральне і законо-давство суб'єктів фе-дерації (наприклад, у Російській Федерації).
Розбіжність низки галузей права і галузей законодавства обумовлює необхідність провести класифікацію галузевої (горизонтальної) структури системи законодавства, встановити види галузей законодавства з урахуванням ступеня їх відповідності галузям, підгалузям, інститутам права.
На схемі це виглядає так:
Галузева структура системи законодавства - види галузей
Галузеве законодавство Спеціальне (внутрішньогалузеве)
законодавство Комплексне (міжгалузеве) законодавство
- містить нормиоднієї галузі права, предметом регулювання якої є певна [сфера (рід) суспільних відносин, яка вимагає юридичне однорідних прийомів впливу. містить норми підгалузі (рідше інституту) права, предметом регулювання яких є група (вид) чи сукупність груп (видів) суспільних відносин, яка вимагає юридичне [однорідних прийомів впливу. містить норми де-кількох галузей права, які регулюють різні види суспільних від-носин, що складають відносно самостійну сферу суспільного життя, яка потребує юридичне різнорідних способів .впливу, що складаються у цілісний комплексний метод.
Тут формування галузі йде від юридичного начала - методу: галузь законодавства, як правило, збігається з галуззю права (кримінальне, трудове, адміністративне законодавство) Тут формування галузі йде від юридичного начала - методу: підгалузь чи інститут права складають законодавство, яке є частиною певної галузі законодавства (гірниче, водне, лісове законодавство як внутрішньогалузеві елементи екологічного законодавства) Тут формування галузі йде не від юридичного начала - методу, а від соціального начала - предмета, і галузь за-конодавства склада-ється із норм різних галузей права (зако-нодавство про при-ватизацію, місцеве самоврядування, го-сподарське /підпри-ємницьке/ та ін.)
Поняття і форми систематизації нормативно-правових актів
Систематизація нормативно-правових актів - це

 
 

Цікаве

Загрузка...