WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Юридичні гарантії при укладенні трудового договору - Курсова робота

Юридичні гарантії при укладенні трудового договору - Курсова робота

Припинення дії трудового договору є правомірним лише в тому разі, якщо є зазначена в законі підстава та дотриманий відповідний порядок звільнення працівника згідно з даною підставою (ст. 36 КЗпП).

Норми про припинення трудового договору повинні, з одного боку, характеризувати високий рівень трудових прав громадян і, з іншого - бути надійним гарантом від незаконних звільнень.

Доцільно внести деякі зміни в порядок оформлення звільнення з різних підстав із метою відображення їх специфіки.Зараз немає процесуальної різниці між порядком оформлення звільнення з ініціативи працівника та припиненням трудового договору за угодою сторін. Таке оформлення спільного бажання припинити трудовий договір дозволило б уникнути трудових спорів, пов'язаних із порушенням сторонами встановленого терміну припинення трудового договору, видання власником або уповноваженим ним органом дострокового наказу про звільнення, відмовою працівника від свого наміру звільнитися тощо.

Основоположним принципом інституту звільнення з ініціативи власника або уповноваженого ним органу є принцип, згідно з яким працівник може бути звільнений тільки на підставах, передбачених законом. Перелік таких підстав містить ст.ст. 40, 41 і 47 КЗпП України.

У правовій державі аксіоматичним повинно стати положення про те, що змінювати права громадян можна тільки законом. Безперечно, це положення повністю стосується і реалізації права на працю, у тому числі випадків припинення дії трудового договору.

ВИСНОВКИ

Теоретична розробка проблем, пов'язаних із подальшим розвитком системи юридичних гарантій в Україні, має серйозне практичне значення. Розробка цих проблем допоможе удосконалити правові норми, що охороняють права громадян, сприяє посиленню законності, поліпшенню діяльності органів й організацій (не залежно від форм власності), що застосовують ці норми. Зрозуміло, що при відсутності необхідних гарантій права та свободи, що містяться в Конституції та законах не можуть бути використані на практиці.

Трудове законодавство України не тільки містить широку систему трудових прав громадян, але і забезпечує їх фактичне здійснення працівниками в процесі їхньої трудової діяльності. Ці гарантії сприяють встановленню стабільності трудових відносин, стимулюють працівників до активної участі в суспільно-політичній і творчій діяльності, до постійного підвищення кваліфікації, участі в керуванні виробництвом. Вони являють собою той аспект правової держави, що відповідає за найбільш повне задоволення законних інтересів працівників.

Розглянуті гарантії трудових прав мають важливе значення в рішенні задач поставлених перед державою і суспільством у цілому при переході до ринкової економіки й побудові правової держави. Неухильна реалізація цих гарантій підвищує роль людського чинника у прискоренні соціально-економічного розвитку країни, породжує в працівнику високу трудову й політичну активність, творче відношення до виконання своєї трудової функції, сприяє переростанню праці у першу життєву необхідність кожної працездатної людини.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

1. Щодо поняття юридичних гарантій та їх класифікації. - Збірник наукових праць ХДПУ ім.. Г.С. Сковороди. Серія "Економіка і право". Випуск 2.- Харків,1999 р.

2. Класифікація юридичних гарантій трудових прав громадян. // Право України. - № 2, 2000 р.

3. Гарантії трудових прав працівника при переведенні, переміщенні, зміні істотних умов праці. // Підприємництво, господарство і право. - № 9, 2000 р.

АНОТАЦІЇ

Пересунько В.С. Юридичні гарантії при укладенні трудового договору. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2001.

В дисертації досліджуються юридичні гарантії при укладенні, існуванні та припиненні трудового договору. В ній розкривається поняття юридичної гарантії, визначаються різні види гарантії у трудовому праві, надається їх класифікація. Аналізуються не тільки відповідні норми трудового законодавства України, а й робляться висновки щодо їх застосування.

Перший розділ дисертації складається з чотирьох підрозділів. У першому підрозділі здобувач зробив спробу дослідити соціальну природу юридичних гарантій за трудовим правом. У другому підрозділі розглядаються питання, пов'язані з призначенням та функціями юридичних гарантій у трудовому праві. Третій підрозділ присвячений сутності гарантій. У четвертому підрозділі здобувач намагався зробити розгорнуту класифікацію юридичних гарантій, за основу якої прийняв характер тієї галузі суспільної діяльності людей, в якій створюються, існують та удосконалюються засоби, способи та умови, що забезпечують дотримання законів й здійснення прав громадян. У другому розділі дисертаційного дослідження аналізуються наукові та практичні аспекти проблеми працевлаштування, норми-гарантії прийому на роботу, різні аспекти укладення трудового договору (контракту), як однієї з форм реалізації права на працю. Третій розділ присвячений тим нормам-гарантіям, яки спрямовані на забезпечення стабільності трудових правовідносин, зокрема, це й питання незмінності трудової функції, й переведень на іншу роботу, й оплати праці та матеріальної відповідальність працівника, охорона праці і здоров'я та, нарешті, проблеми припинення трудового договору.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: Юридичні гарантії, трудове правовідношення, трудовий договір, працевлаштування, оплата праці, матеріальна відповідальність.

Пересунько В.С. Юридические гарантии при заключении трудового договора. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального обеспечения. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2001.

В диссертации исследуются юридические гарантии при заключении, в период действия и прекращения трудового договора. В ней раскрывается понятие юридических гарантий, определяются разные виды гарантий в трудовом праве, дается их классификация.

Первый раздел диссертации состоит из четырех подразделов. В первом подразделе соискатель исследовал социальную природу юридических гарантий в трудовом праве. Во втором подразделе рассматриваются вопросы, связанные с назначением и функциями юридических гарантий в трудовом праве. Третий подраздел посвящен сути гарантий, а в четвертом соискатель пытался представить развернутую классификацию юридических гарантий, за основу которой принял характер той общественной отрасли общественной деятельности людей, в которой создаются, существуют и усовершенствуются средства, способы и условия, обеспечивающие соблюдение законов прав граждан. Во втором разделе диссертационного исследования анализируются научные и практические аспекты проблемы трудоустройства, нормы-гарантии приема на работу, разные аспекты заключения трудового договора (контракта), как одной из форм реализации права на труд.

Анализируются не только соответствующие нормы трудового законодательства Украины, а и делаются віводу относительно их применения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юридические гарантии, трудовое правоотношение, трудовой договор, трудоустройство, оплата труда, материальная ответственность.

Peresuniko V. S. The juridical guarutees in to the inference labow clued - Manuscript.

The dissertation on competition academic degree canditat juridical sciences for a speciality 12.00.05- worked right; right socially securing- Kievsky nacional univsriy name's Taras Shevchenko, Kiev, 2001.

In the dissertation investigate the juridical guarutees in to the inference, in the period action and stopped of the labow clued. In thet it opened name juridical guarantees, it opened many guarantees inlabour clued, give ther cklasification analyse. It isn't only this norm laur labow laws Ukranion and doing on lead-in on ther application.

The key words: the juridical guaruntees, labow clued, placing in a job, pay of labow, material, responiliting.

1 У перекладі з французької мови "гарантія" означає "забезпечувати". Див.: Юридический энциклопедический словарь. – М., 1984, с. 59.


 
 

Цікаве

Загрузка...