WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Юридична природа права інтелектуальної власності - Курсова робота

Юридична природа права інтелектуальної власності - Курсова робота

Передбачені чинним законодавством України, у тому числі і новим Цивільним кодексом та іншим цивільним законодавством, способи захисту права інтелектуальної власності не відповідають сучасним реаліям в Україні. Вони не можуть забезпечити надійний і ефективний захист права інтелектуальної власності.

В сучасних умовах Україні потрібне новий ефективніший цивільно-правовий механізм захисту права інтелектуальної власності, який не обмежувався б лише поновленням порушеного права та компенсацією заподіяних збитків. Зазначений механізм повинен передбачати такі майнові санкції (каральні за своїм характером), які назавжди відбили б у порушника бажання порушувати чуже право інтелектуальної власності (і не тільки).

Список використаної літератури

 1. Андрощук Г., Крайнев П. Экономическая безопасность предприятия: защита коммерческой тайны. – К.: Издательский Дом "Ин Юре", 2000. – 400 с.

 2. Андрощук Г., Крайнев П., Кавасс И. Право интеллектуальной собственности: торговые аспекты. – К.: Издательский Дом "Ін Юре", 2000. – 164 с.

 3. Андрощук Г.А. Патентное право: правовая охрана изобретений: Учебное пособие / Г.А. Андрощук, Л.И. Ряботягова. К.: МАУП, 1999. – 216 с.

 4. Андрощук Г.А. Рынки технологий: проблемы лицензионного обмена. -Стратегія економічного розвитку України: Науков. зб. – К.: КНЕУ, 2001. – 632 с.

 5. Бажанов М.И. Уголовное право Украины. Общая часть: Конспект лекций. – Днепропетровск, 1992. – 168 с.

 6. Брыжко В.М., Завгородний А.Ф., Пичкур А.В. Лицензирование прав и патентование научно-технологической продукции. –К.: УААН, 1994.–202 с.

 7. Виявлення порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об`єкти промислової власності. Порядок складання та оформлення патентного формуляра. Методичні рекомендації. /За ред. В.Л. Петрова. – К.: Нора-прінт, 2000. – 127 с.

 8. Дахно И.И. Патентно-лицензионная работа. – К.: Видавництво „Бліц-інформ",1996. – 256 с.

 9. Дахно И.И. Патентоведение. – Харьков: Ксилоп, 1997. – 313 с.

 10. Дмитрищин В.С., Березанська В.І. Інтелектуальна власніть на програмне забезпечення в Україні. – К.: Вірлен, 2005. – 304 с.

 11. Жаров В.О. Інтелектуальна власність в Україні: правові аспекти набуття, здійснення та захисту прав. – К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2000. – 188 с.

 12. Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. /А.М. Колодій, В.В. Копейчиков, С.Л. Лисенков та ін.; за ред. В.В. Копейчикова.- Стер. вид. – К.: Юрінком Інтер. 2000.- 320 с.

 13. Закон України від 4 червня 1991 р. "Про арбітражний суд" // Відомості Верховної Ради. – 1991. - № 36.

 14. Закон України від 7 лютого 1991 року "Про власність" // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 20. - ст.249

 15. Законодавство України про адміністративну відповідальність. Збірник нормативних актів. – К.: Юрінком Інтер, 2000.

 16. Кодекс України про адміністративні правопорушення. - К.: Парламентське видавництво, 1997. – 208 с.

 17. Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник. - К.: Юрінком Інтер, 1999.-736 с.

 18. Коментар до Конституції України / В.Б.Авер'янов, В.Ф.Бойко та ін. - К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 1996.

 19. Конституційне право України /За ред. док. юр. наук проф. В.П.Погорілка. – К.: Наукова думка. 1999.

 20. Конституція України 28 червня 1996 року, - К., 1996

 21. Коржанский М.Й. Кваліфікація злочинів. - К.: Юрінком Інтер, 1998. – 416 с.

 22. Кримінальне право в питаннях і відповідях (Посібник для підготовки до іспитів). (Відповідальний редактор Кіндратів Я.Ю.). – К.: Вид-во "Провові джерела", 1999.

 23. Кримінальне право України: Особлива частина: Підручник для студентів юридичних вузів та факультетів / Г.В.Андрусів, П.П.Андрушко,С.Я.Лихова та інші. За ред. П.С.Матишевського та інших. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 896 с.

 24. Кузнєцов Ю.М. Патентознавство та авторське право: Підручник. – К.: Кондор, 2005. – 428 с.

 25. Мікульонок І.О. Основи інтелектуальної власності: Навчальний посібник. – К.: ІВС Видавництво „Політехніка", 2005. – 232 с.

 26. Науково-практичний коментар Кримінально-процесуального кодексу України.-1997. – 640 с.

 27. Охорона інтелектуальної власності в Україні: Монографія / С.О. Довгий, В.О. Жаров, В.О. Зайчик. – К.: Форум, 2002. – 319 с.

 28. Охорона промислової власності в Україні/ за ред. О.Д. Святоцкого. – К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 1999. – 400 с.

 29. Патентні дослідження. Методичні рекомендації /За ред. В.Л. Петрова. – К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 1999.– 264 с. - Бібліогр. - с.257-262.

 30. Підопригора О.А., Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності в Україні: Навчальний посібник для студентів юридичних вузів і факультетів університетів. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 336 с.

 31. Підопригора О.А., Сумін В.О., Підопригора О.О. Цивільне право України. Правові основи підприємництва. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів України /за загальною ред. О.А. Підопригори, докт. юрид. наук. проф.). – К.: "Юрінком", 1994.

 32. Підопригора О.О. Законодавство України про інтелектуальну власність. – X.: Фірма "Консум", 1997. – 192 с.

 33. Право інтелектуальної власності: Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України / За заг. Рег. М.В. Паладія, Н.М. Мироненко, В.О. Жарова. – К.: Парламентське вид-во, 2006. – 432 с

 34. Право інтелектуальної власності: Підручник / За ред. О.А. Підопригори, О.Д. Святоцьокого. – К.: В.Д. „Ін Юре", 2002. – 624 с.

 35. Правові основи підприємницької діяльності (під редакцією Шакуна В.і., Мельника П.В., Поповича В.М.). – К.: Правові джерела. – 1997.–С. 46-52.

 36. Практичний посібник з оподаткування нематеріальних активів/ За редакцією Бутніка-Сіверського. –К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2000. – 348 с.

 37. Притика Д.М., Тітов М.І., Щербина В.С. та ін. Арбітражний процес: Навчальний посібник. – Харків: Консум, 2000. – Ч. ІІ. – 416 с.

 38. Проект Нового Цивільного Кодексу України, - К., 1996

 39. Сусліков Л.М. Патентознавство: Навчальний посібник / Л.М. Сусліков, В.С. Дьордай. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 232 с.

 40. Тертышников В.И. Гражданский процесс: Курс лекций. – Харьков: Фирма "Консум", 2000.

 41. Уголовный кодекс Украины: научно-практический комментарий. - К., 1995. 864 с.

 42. Украина. Законы. Гражданский кодекс Украинской ССР. Гражданский процесуальный кодекс Украины. – Харьков: Фирма "Консум", 1998. –528 с.

 43. Цивільне право. У 2-х частинах /Д.В. Боброва, О.В. Дзера, А.С. Довгерт та ін.; за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 864 с.

 44. Цивільне процесуальне право України: Підручник для юридичних вузів і фак. / В.В.Комаров, В.І.Тертишніков, Є.І.Пушкар та ін./ За редю В.В. Комарова.- Харків: "Право", 1999. – с.508.

 45. Цивільний Кодекс України // Кодекси України, 1996.- № 2. - ст. 1-8

 46. Цивільно-процесуальний кодекс України // Кодекси України, 1996.- № 2.

 47. Цыбулев П.Н., Денисюк В.А. Оценка интеллектуальной собственности. – К.: УкрИНТЭИ, 2002. – 216 с.

 48. Штефан М.Й. Цивільний процес. Підручник для юрид. спеціальностей вищих закладів освіти. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 1997.- 608 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...