WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Шляхи формування правової держави в Україні - Курсова робота

Шляхи формування правової держави в Україні - Курсова робота

На нашу думку, економічною основою правової держави є виробничі відносини, що базуються на багатоскладності, на різних формах власності як рівноправних і однаковою мірою захищених юридично. У правовій державі власність належить безпосередньо виробникам і споживачам матеріальних благ, індивідуальний виробник виступає як власник продуктів своєї особистої праці. Правовий початок державності реалізується тільки при наявності самостійності і волі власності, що економічно забезпечують панування права, рівність учасників виробничих відносин, постійний ріст добробуту суспільства і його саморозвиток.

Саме тому, на наш погляд, соціальну основу правової держави складає саморегулююче громадянське суспільство, що поєднує вільних громадян-носіїв суспільного прогресу. У центрі уваги такої держави знаходиться людина, її різноманітні інтереси. Через систему соціальних інститутів, суспільних зв'язків створюються необхідні умови для реалізації кожним громадянином своїх творчих, трудових можливостей, забезпечується плюралізм думок, особисті права і свободи. Перехід від тоталітарних методів керування до правової державності пов'язаний з різкою переорієнтацією соціальної діяльності держави, з відмовленням від пріоритету "знеособленого" виробництва над соціально-економічними, політичними і духовними інтересами громадян. Міцна соціальна основа держави визначає стабільність його правових підвалин. Правова держава — це одночасна і соціальна держава.

Моральну основу правової держави утворять загальнолюдські принципи гуманізму і справедливості, рівності і свободи особи, її честі і гідності. Режим правової державності реально затверджує вищі моральні цінності людини, забезпечує їхній визначальну роль у житті суспільства, виключає свавілля і насильство над особистістю. Конкретно це виражається в демократичних методах державного керування, справедливості правосуддя, у пріоритеті прав і свобод особи у взаєминах з державою, захисту прав меншості, терпимості до різних релігійних поглядів і т.п. Духовна насиченість державного життя зі значного ступеня визначає моральну зрілість суспільства в цілому, рівень його цивілізованості, гуманізм у соціально-економічних і політичних, відношеннях.

Правова держава — це суверенна держава, що концентрує в собі суверенітет народу, націй і народностей, що заселяють країну. Здійснюючи верховенство, загальність, повноту і винятковість влади, така держава забезпечує волю природних відносин, заснованих на засадах справедливості, для усіх без винятку громадян. Примус у правовій державі здійснюється на основі права. Примус, будучи важливим показником державного суверенітету, обмежено правом, виключає беззаконня і свавілля. Держава застосовує силу в розумних (правових) рамках і тільки в тих випадках, коли порушується його суверенітет, інтереси його громадян. Воно обмежує волю окремої людини, якщо її поведінка загрожує волі інших людей.

Політична природа держави, найбільше чітко виявляється в її суверенітеті. Саме в суверенітеті концентрується вся гама потреб і інтересів різних ланок політичної системи суспільства. Завдяки суверенітету координуються інтереси державні і недержавні організації, забезпечується їх справедлива правова рівновага і вільний розвиток.

Не ідеалізуючи ролі права, варто реальніше відноситися до самої ідеї правової держави, тому що "у дійсності політична влада завжди прагне вирватися з правових рамок і "правова держава" – це, скоріше, ідеальний тип..."21

ЛІТЕРАТУРА

 1. Алексеев С. С. Теория права. - М.: Издательство БЕК, 1994.

 2. Андрусяк Т. Г. Теорія держави і права. - Львів: Право для України, 1997.

 3. Вишневский А. Ф. Общая теория государства и права / А. Ф. Вишневский, Н. А. Горбаток, В. А. Кучинский; Под общ. ред. А. Ф. Вишневского, 2-е изд., исправ. и доп. - Мн.: Тесей, 1999.

 4. Гладун 3. С., Кравчук М. В., Бармак М. В. Основи правознавства;

 5. Навчальний посібник. - Тернопіль: Економічна думка, 1999.

 6. Давид Р., Жоффре-Спинозі К. Основні правові системи сучасності. -Міжнародні відносини, 1999.

 7. ДмитрукВ. И. Теория государства и права / Учеб. пособие. - Мн.: Амалфея, 1998.

 8. Жеругов Р. Т. Теория государства и права. - М., 1995.

 9. Загальна теорія держави і права / За ред. академіка АПрН України, доктора юридичних наук, професора В. В. Копєйчикова. - К.: Юрінком, 1997.

 10. Кельман М. С. Словник термінів та визначень з курсу правознавства. - Львів, 1997.

 11. Кельман М. С. Теорія держави. - Львів, 1997.

 12. Кельман М. С. Теорія права: Навч. посібник. — Тернопіль, 1998.

 13. Котюк О. В. Основи держави і права. - К.: Вентурі, 1998.

 14. Кравчук М. В. Теорія держави і права: Навчально-методичні матеріали для студентів Юридичного інституту ТАНГ. - Тернопіль: ТАНГ, 2000.

 15. Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х томах. Отв. ред. проф. М. Н. Марченко. - М., 1998.

 16. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В. В. Лазарева. -М.: Юристь, 1996.

 17. Окіншевич Л. Вступ до науки про право і державу. - Мюнхен, 1987.

 18. Проблемы теории государства и права: Учебное пособие. Под редакцией доктора юридических наук, профессора М. Н. Марченко. - М.:Проспект, 1999.

 19. Рабінович П. М., Шмельова Г. Г., Луць Л. А. Загальна теорія права і держави: Учбовий посібник для студентів юридичних факультетів. -Чернівці: Український вільний інститут менеджменту і бізнесу, 1992.

 20. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права і держави. - К.: ІСДО, 1995.

 21. Скакун О. Ф. Теория государства и права: Учебник. - Харьков: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000.

 22. Сурілов О. В. Теорія держави і права. - Одеса, 1998.

 23. Теория государства и права. Теория государства / Под ред. А. В. Венгерова. - М., 1995.

 24. Теория государства и права. Курс лекций /Под ред. Н.И.Матузова и А.В.Малько.- М.: Юристъ, 1997.- с. 187

 25. Теория государства и права: Курс лекций/ Под ред. М.Н.Марченко. – М.: Зерцало, 1997, с. 264.

 26. Хропанюк В.Н. Теория государства и права: Учебное пособие для высших учебных заведений / Под ред. проф. Стрекозова В.Г.- М.: ИПП "Отечество", 1993.- с.60.

1 Кравчук М. В. Теорія держави і права: Навчально-методичні матеріали для студентів Юридичного інституту ТАНГ. - Тернопіль: ТАНГ, 2000.

2 Рабінович П. М., Шмельова Г. Г., Луць Л. А. Загальна теорія права і держави: Учбовий посібник для студентів юридичних факультетів. -Чернівці: Український вільний інститут менеджменту і бізнесу, 1992.

3 Рабінович П. М., Шмельова Г. Г., Луць Л. А. Загальна теорія права і держави: Учбовий посібник для студентів юридичних факультетів. -Чернівці: Український вільний інститут менеджменту і бізнесу, 1992.

4 Скакун О. Ф. Теория государства и права: Учебник. - Харьков: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000.

5 Скакун О. Ф. Теория государства и права: Учебник. - Харьков: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000.

6 Скакун О. Ф. Теория государства и права: Учебник. - Харьков: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000.

7 Хропанюк В.Н. Теория государства и права: Учебное пособие для высших учебных заведений / Под ред. проф. Стрекозова В.Г.- М.: ИПП "Отечество", 1993.- с. 53

8 Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В. В. Лазарева. -М.: Юристь, 1996.

9 Хропанюк В.Н. Теория государства и права: Учебное пособие для высших учебных заведений / Под ред. проф. Стрекозова В.Г.- М.: ИПП "Отечество", 1993.- с. 56

10 Котюк О. В. Основи держави і права. - К.: Вентурі, 1998.

11 Котюк О. В. Основи держави і права. - К.: Вентурі, 1998.

12 Загальна теорія держави і права / За ред. академіка АПрН України, доктора юридичних наук, професора В. В. Копєйчикова. - К.: Юрінком, 1997.

13 Основи конституційного права України: Підручник / За ред. В.В.Копейчикова. – Стер. Вид. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 288с.

14 Загальна теорія держави і права / За ред. академіка АПрН України, доктора юридичних наук, професора В. В. Копєйчикова. - К.: Юрінком, 1997.

15 Хропанюк В.Н. Теория государства и права: Учебное пособие для высших учебных заведений / Под ред. проф. Стрекозова В.Г.- М.: ИПП "Отечество", 1993.- с.60

16 Див: Основи загальної теорії права та держави. Видання 5-те, зі змінами. Навчальний посібник. – К.: Атіка. – 2001. – 176с.

17 Теория государства и права: Курс лекций/ Под ред. М.Н.Марченко. – М.: Зерцало, 1997, с. 264

18 Загальна теорія держави і права / За ред. академіка АПрН України, доктора юридичних наук, професора В. В. Копєйчикова. - К.: Юрінком, 1997.

19 Загальна теорія держави і права / За ред. академіка АПрН України, доктора юридичних наук, професора В. В. Копєйчикова. - К.: Юрінком, 1997.

20 Теория государства и права. Курс лекций /Под ред. Н.И.Матузова и А.В.Малько.- М.: Юристъ, 1997.- с. 187

21 Четвернин В.А. Демократическое конституционное государство. Введение в теорию. М., 1993. с.3


 
 

Цікаве

Загрузка...