WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Компетенція державного органу як вираз його спеціальної правосуб'єктності. Об'єкти правовідносин. Юридичний факт. Фактичний (юридичний) склад. Презу - Реферат

Компетенція державного органу як вираз його спеціальної правосуб'єктності. Об'єкти правовідносин. Юридичний факт. Фактичний (юридичний) склад. Презу - Реферат

виник-нення правовідносин (наприклад, наказ ректора про зачислення абітурієнта К. до вузу) -- юридичні факти, з якими норми права пов'язує зміна правовідносин (на-приклад, наказ ректора про переведення студента К. з очної на заочну форму навчання) -- юридичні факти, з якими норми права пов'язує припинення правовідносин (наприклад, наказ ректора про видачу студенту К. диплома про закінчення вузу)
Слід зважити на те, що один і той самий юридичний факт може бути правоутворюючим, правозмінюючим, правоприпиняючим для суб'єктів, які є сторонами у правовідносинах. Так, факт смерті громадянина - обставина, що припиняє правовідносини між померлим і його дружиною, дітьми. Одночасно це є і правоутворюючим фактом, тому що після закінчення певного строку з днясмерті громадянина виникають правовідносини, пов'язані з реалізацією права дружини, дітей на спадщину.
Види юридичних фактів за вольовою ознакою:
дії події
- вольова поведінка суб'єктів права, з якою пов'язані виникнення, зміна та припинення правовідносин (наприклад, угода, постанова слідчого, рішення суду)
- юридичні факти, що вини-кають, змінюються і припиняються поза волею людей (напри клад, природне стихійне явище, смерть)
обставини
- складні юридичні факти, які охоплюють своїм змістом дії та події (наприклад, безвісна відсутність, місце проживання, недієздатність). їх використання об'єктивно необхідне в трудовому, сімейному, кримінальному праві та ін.
Дії
правомірні неправомірні
- відповідають вимогам норм права (договір) - не відповідають вимогам норм права (правопорушення)
Правомірні дії
юридичні акти юридичні вчинки
- дії, пов'язані зі вступом особи в конкретні правовідносини з наміром досягти певного юридичного наслідку (напри-клад, звернення громадянина з заявою до державного органу про прописку) - дії, що не пов'язані зі вступом особи в конкретні правовідносини і незалежно від їх наміру спричиняють юридичні наслідки (наприклад, фіктивний шлюб породжує у разі народження дітей всі юридичні обов'язки, пов'язані з утриманням і вихованням дітей)
Неправомірні дії
злочини проступки
- передбачені законом суспільне небезпечні винні діяння (дії або бездіяльність), що спричиняють за чинним законодавством, кримінальну відповідаль-ність. Злочин відрізняється від проступку більшим ступенем суспільної небезпечності один із видів правопорушень, який полягає у винній дії або бездіяльності, що спричиняють за чинним законодавством, дисциплінарну чи адміні-стративну відповідальність. Проступок відрізняється від злочину меншим ступенем суспільної небезпечності
(див. главу "Правова і правомірна поведінка. Правопорушення і юридична відповідальність").
Події
абсолютні відносні
(наприклад, смерть людини породжує наслідки: майно пе-реходить до дружини, дітей, тобто виникають спадкоємні правовідносини, змінюється склад учасників правовідносин, суб'єктом яких був померлий) (наприклад, смерть застрахованої особи в результаті вбивства спричиняє наслідки незалежно від того, з якої причини відбулося позбавлення життя - ви-плачується страхова премія сім'ї; у спадкоємців убитого виникають правовідносини з органом страхування)
Види юридичних фактів за складом:
прості складні (фактичні склади)
Нерідко для виникнення передбачених правовою нормою юридичних наслідків потрібен не один юридичний факт, а сукупність фактів. Сукупність юридичних фактів, необхідних для настання правових наслідків, передбачених нормою права (виникнення, зміна або припинення правовідносин), називається фактичним (юридичним) складом.
Приклад. Для зачислення до вищого навчального закладу необхідні: загальна середня освіта, підкріплена документом; успішна здача вступних іспитів; документ, що свідчить про внесення певною суми за навчання (якщо це комерційний навчальний заклад); наказ ректора про зачислення до вузу.
Фактичні склади
прості складні
- включають факти, що належать до тієї ж самої галузі законодавства. Наприклад, для укладення шлюбу необхідна сукупність фактів: вза-ємна згода осіб, що вступають до шлюбу; досягнення ними шлюбного віку; відсутність у кожного з них зареєстрованого в органах РАГСу шлюбу; відсутність між ними родинних відносин, дієздатність осіб, що вступають до шлюбу. Всі ці факти передбачені однією галуззю законодавства - шлюбно-сімейним
- включають факти, що належать до різних галузей законодавства. Наприклад, пенсійні правовідносини можуть виникнути лише за наявності трьох фактів: досягнення встановлено-го законом віку, наявності виро-бничого стажу, рішення органу соціального забезпечення про на-рахування пенсії. Тут досягнення встановленого законом віку та наявність необхідного виробничого стажу передбачені нормами трудового законодавства, а рішення органу соціального забезпечення - це сфера адміністративного законодавства
Фактичний склад не слід плутати з подіями - складними юридичними фактами.
Презумпції
У правовій дійсності є феномен, який, не будучи юридичним фактом, може породжувати правовідносини. Це - презумпція.
Види презумпцій за фактом правового закріплення:
фактичні (загальножиттєві) законні
- правдоподібне знання про розвиток природи, суспільства, мислення; можуть використо-вуватися суб'єктами судової, слідчої діяльності без звернення до доказів - певний логічний засіб, який використовується у судовому процесі внаслідок того, що він передбачений законом або випливає із його змісту
У законі не виражені і юридич-ного значення не мають У законі виражені і мають юридичне значення
Ми ведемо мову про законні презумпції.
Презумпція (лат. praesumptio - припущення) - закріплене в законі припущення про наявність чи відсутність певних фактів, що мають юридичне значення.
Презумпції - важливий і досить гнучкий інструмент регулювання правовідносин, завдяки якому зникають сумніви в існуванні певного юридичного факту, оскільки в них:
- відображаються вихідні, принципові засади прав;
- закладений механізм реалізації цих засад. Законні презумпції бувають двох видів:
o неспростовні презумпції - не потребують доведення, тому що не підлягають сумніву;
o спростовні презумпції - можуть бути спростовані в результаті встановлення іншого щодо цих фактів, (див. ще про презумпції у § "Основні стадії застосування норм права").
Види презумпцій за субординацією в правовому регулюванні та їх риси:
матеріально-правові Процесуально-правові
- містять правоположення про наявність (відсутність) певного юридичного факту при існуванні інших фактів, які

 
 

Цікаве

Загрузка...