WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Цивільно-правове регулювання договору банківського рахунку - Курсова робота

Цивільно-правове регулювання договору банківського рахунку - Курсова робота

Вкладні (депозитні) рахунки клієнтів у разі залучення строкових вкладів закриваються після закінчення строку дії договору банківського вкладу та повернення коштів вкладнику. У разі залучення вкладу на умовах його видачі на першу вимогу вкладний (депозитний) рахунок закривається після повернення коштів вкладнику.

Для дострокового розірвання дії договору банківського вкладу або повернення частини вкладу за бажанням вкладника — фізичної особи вкладник зобов'язаний повідомити про це банк шляхом подання заяви, яка складається за довільною формою, і в якій вкладник — фізична особа, зокрема, має зазначити номер і дату укладання договору банківського вкладу, суму вкладу або його частину, а також зазначити дату, коли банк зобов'язаний повернути кошти вкладнику. Таку заяву вкладник — фізична особа подає до банку у двох примірниках не пізніше ніж за два робочих дні до дати отримання коштів, зазначеної в заяві. Один примірник заяви з відміткою банку про отримання повертається вкладнику — фізичній особі.

У разі закриття поточного або вкладного (депозитного) рахунку суб'єкта господарювання банк протягом трьох робочих днів з дня закриття рахунку (включаючи день закриття рахунку) повідомляє про це відповідний орган державної податкової служби.

Після прийняття Національним банком рішення про відкликання в банку банківської ліцензії (власником банку рішення про ліквідацію банку) і призначення ліквідатора поточні та вкладні (депозитні) рахунки клієнтів закриваються ліквідатором банку. Повідомлення про закриття рахунків клієнтів ліквідатор банку надсилає до відповідних органів державної податкової служби у порядку, установленому Державною податковою адміністрацією України.

До можливості для банку за його вимогою розірвати договір банківського рахунка законодавець ставить більш вимогливо. Так, відповідно до ч.2 статті 1075 Цивільного кодексу України, це ожливо здійснити в наступних випадках:

  • якщо протягом місяця після попередження клієнта сума грошових коштів, що зберігається на рахунку, виявиться меншою від мінімального розміру, передбаченого банківськими правилами або договром;

  • при відусутності операцій за рахунком протягом року, якщо інший строк не становлений договором;

  • в інших випадках, встановлених договром або законом.

Окрім вищевказаних підстав, Інструкцією НБУ № 492 передбачено право банка відмовитися від договору банківського рахунку та закрити поточний рахунок клієнта, якщо операції за цим рахунком не здійснюються протягом трьох років підряд і на цьому рахунку немає залишку коштів.

У випадку розірвання договору банк зобов'язаний видати залишок грошових коштів клієнту або перевести їх на інших рахунок за його вказівкою. Ці операції банк робить в строки і в порядку, встановлені банківськими правилами.

ВИСНОВКИ

Проведене дослідження дозволило сформулювати низку висновків та пропозицій, основні з яких наступні:

1. Договір банківського рахунку – договір за яким одна сторона (банк) зобов'язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий іншій стороні (клієнтові, володільцеві рахунка), грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком та має право використовувати грошові кошти на рахунку клієнта, гарантуючи його право безперешкодно розпоряджатися цими коштами.

2. Договір банківського рахунка виступає самостійним договором, для якого характерні певні особливості правового регулювання, що відрізняють його від інших.

3. Договір банківського рахунка має публічний характер і обов'язковий для укладення банківською установою при оферті з боку клієнта.

4. Як окремий інститут цивільного законодавства, договір банківського рахунка являє собою сукупність правових норм, що регулюють різні галузі права, але в цілісній сукупності банківський рахунок стає новим об'єктом, набуваючи самостійного змісту.

5. Договір банківського рахунка є правовою категорією, що розкриває свою сутність за допомогою цивільно-правових характеристик.

6. За своєю юридичною природою дії сторін щодо зміни чи розірвання договору банківського рахунка є не одностороннім правочином, а договором, оскільки являють собою угоду осіб, спрямовану на зміну або припинення цивільних прав і обов'язків.

Список використаної літератури

 1. Конституція України. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 7. – Ст..8.

 2. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 40-44, ст. 356.

 3. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 7.12.2000 р.

 4. Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12. 07. 2001 р.

 5. Закон України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" від 5.04.2001 р.

 6. Закон України "Про електронний цифровий підпис" від 22.05.2003 р.

 7. Постанова Правління Національного Банку України Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах № 492 від 12.11.2003 р.

 8. Безклубий І. Співвідношення понять „банківська послуга", „банківський правочин" і „банківська операція" // Право України - 2004. - № 8.

 9. Брагинский М.И., Витрянкий В.В. Договорное право. Кн. 3: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. – М., 2003.

 10. Заверуха І.Б. Банківське право: Посібник для студентів. Львів: Астролябія, 2002.

 11. Кирилюк Д. Поняття та юридична природа електронних банківських послуг.// Юстиніан. – 2005. - №10.

 12. Кирилюк Д. Поняття, правова природа та види банківських пластикових карток. // Юстиніан. - 2005. - №11.

 13. Кирилюк Д. Правові засади використання електронних розрахункових документів та електронних підписів в банківській діяльності. // Юстиніан. -2005. - № 12.

 14. Орлюк О.П. Фінансове право України. – К.: Юрінком Інтер, 2004.

 15. Світлична Г.О. Правові аспекти розкриття інформації ,яка містить банківську таємницю , щодо юридичних та фізичних осіб // Вісник Верховного суду України.- 2007.- № 11.

 16. Суржинський М. Поняття і сутність банківського регулювання та нагляду в Україні // Юридичний журнал. - 2004. - № 8.

 17. Тульчевська Н.В. Договір банківського депозитного рахунка як банківська операція // Держава і право. – 2001. – № 14.

 18. Тульчевська Н.В. Договір банківського депозитного рахунка як угода // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2001. – № 4.

 19. Тульчевська Н.В. Предмет договору банківського депозитного рахунка // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2002. – Випуск 15.

 20. Тульчевська Н.В. Припинення договору депозитного рахунка // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 10.

 21. Цивільне право України: Підручник / За заг.ред. В.І.Борисової. – К.: Хрінком Інтер, 2004.

 22. Шаповалова А. Правові проблеми банківської таємниці // Право України (укр.).- 2007.- № 2.

1 Тульчевська Н.В. Договір банківського депозитного рахунка як угода // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2001. – № 4. – С.144

2 Брагинский М.И., Витрянкий В.В. Договорное право. Кн. 3: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. – М., 2003.

3 Цивільне право України: Підручник / За заг.ред. В.І.Борисової. – К.: Хрінком Інтер, 2004. – С. 383

4 Цивільне право України. Академічний курс/ За заг.ред. Я.М.Шевченко. – К.:Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре", 2003. – С. 221.

5 Ефимова Л.Г. Банковское право. – М.: БЕК, 1994. – С. 87.

6 Тульчевська Н.В. Договір банківського депозитного рахунка. Автореферат дис.на здобуття наукового ступеня канд..юр.наук. – Х., 2004.

7 Цивільне право України: Підручник / За заг.ред. В.І.Борисової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 384.

8 Тульчевська Н.В. Договір банківського депозитного рахунка. Автореферат дис.на здобуття наукового ступеня канд..юр.наук. – Х., 2004.

9 Тульчевська Н.В. Укладення договору банківського депозитного рахунка // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2002. – Випуск 18. – С.364

10 І.Безклубий. Співвідношення понять „банківська послуга", „банківський правочин" і „банківська операція" // Право України, 2004, №8. – С.67

11 Кирилюк Д. Поняття та юридична природа електронних банківських послуг. // Юстиніан. - № 10. – 2005.

12 Кирилюк Д. Поняття та юридична природа електронних банківських послуг. // Юстиніан. - № 10. – 2005

13 Орлюк О.П. Фінансове право України. – К.: Юрінком Інтер, 2004.

14 6. Тульчевська Н.В. Договір банківського депозитного рахунка як банківська операція // Держава і право. – 2001. – № 14. – С.252.


 
 

Цікаве

Загрузка...