WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України - Курсова робота

Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України - Курсова робота

3. Дістали подальшого розвитку напрямки державного управління зайнятістю в контексті визначеної категорії „зайнятість", які відповідають принципам державної політики зайнятості і передбачають здійснення управляючого впливу у трьох основних підсистемах: проведення економічної політики в інтересах зайнятості – передбачає розробку і реалізацію економічної політики, спрямованої на розвиток нових та збереження ефективних робочих місць; активне сприяння працевлаштуванню – здійснення комплексу заходів сприяння громадянам, які шукають роботу (у тому числі тим, хто працює), у швидкому підборі підходящої роботи; активізація власних зусиль безробітних – реалізується переважно органами державної служби зайнятості і полягає у використанні активних методів впливу (організація перенавчання, громадських робіт, надання допомоги з організації самозайнятості).

4. Застосовуючи прийом структурування ринку праці, розроблено основні показники стану та тенденцій розвитку ринку праці на основі побудови наукового передбачення і розрахунку майбутньої чисельності економічно активного населення. Основу методології та методики оцінки та прогнозування стану ринку праці і механізму його регулювання становить ряд нормативно-правових документів, рекомендації, розроблені Міністерством праці та соціальної політики України, Державним центром зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України, Донецьким обласним центром зайнятості, науковими установами, з корекцією відповідно до науково-практичних підходів, які викладено в дослідженні.

5. Аналіз ролі державної служби зайнятості у реалізації державної політики зайнятості населення дозволив встановити, що послуги центрів зайнятості (первинних ланок державної служби зайнятості), пов'язані з пошуком і підбором роботи, а також працевлаштуванням, є пріоритетними перед іншими видами послуг. При проведенні дослідження на основі структурно-функціонального підходу визначено недоліки діючого механізму управління працевлаштуванням, в результаті чого запропоновано напрямки його удосконалення, які можна об'єднати в дві групи: напрямки щодо активізації власних зусиль незайнятих громадян у вирішенні проблеми своєї трудової зайнятості, та напрямки, які сприяють пошуку та підбору роботи незайнятим громадянам, їх працевлаштуванню.

6. Визначено та обґрунтовано напрямки удосконалення державної політики зайнятості на державному та регіональному рівнях, такі як: удосконалення трудового законодавства; збалансування зайнятості; розвиток системи соціального партнерства; розвиток підприємництва; сприяння зростанню рівня реальних доходів населення. Причому збалансування зайнятості має бути використане, перш за все, на регіональному рівні, оскільки регіональні органи управління безпосередньо впливають на ринок праці, що прискорює формування зворотного зв'язку між суб'єктами та об'єктами управління. Крім того, регіональна політика має комплексний характер і охоплює своїм регулюючим впливом усі сфери, що забезпечують життєдіяльність людини і розвиток суспільного виробництва.

7. На основі аналізу законодавчо-нормативної бази встановлено особливості побудови організації управління працевлаштуванням в центрах зайнятості відповідно до вимог та принципів, напрацьованих управлінською наукою, з урахуванням особливостей діяльності працівників соціальної служби, які пов'язані із специфікою послуг, що надаються. Для сприяння працевлаштуванню незайнятих громадян у мінімальний термін запропоновано при організації управління працевлаштуванням дотримуватися також принципу відкритості – здатності швидко та адекватно реагувати на зміни соціально-економічних, організаційно-технічних (зовнішніх і внутрішніх) умов діяльності, готовності до вдосконалення і принципу законності – відповідальності кожного органу управління за виконання регламентованих функцій.

8. Запропоновано порядок удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості, згідно з яким встановлення критеріїв оцінювання процесу та результатів відбувається з урахуванням впливу змісту інформаційних потоків, що надходять із зовнішнього середовища. На його основі базові центри зайнятості мають можливість самостійно ініціювати зміни у механізмі управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості і розробляти рекомендації Державному центру зайнятості щодо коригування управлінських цілей. У той же час за Державним центром зайнятості зберігається право встановлювати критерії оцінювання процесу і результатів, які доводяться до базових центрів зайнятості у вигляді управлінських впливів щодо вдосконалення методів управління.

9. Базуючись на аналізі розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури в Україні, визначено передумови для успішної побудови національної індустрії інформаційно-комунікаційних технологій, яка забезпечить більшу частину приросту зайнятості. У зв'язку з цим доведено, що динамічний розвиток України є детермінатором та акселератором процесу глобалізації світової економіки, а також визначальним чинником конкурентоспроможності національних господарств на шляху до інформаційного суспільства.

Список опублікованих ПРАЦЬ за темою дисертації

Статті у наукових фахових виданнях

1. Кретова А.В. Организация управления трудоустройством на основе оценки трудового потенциала работников / А.В. Кретова // Проблеми державного управління розвитком промислового потенціалу регіону: зб. наук. праць Донецького державного університету управління. — Донецьк, 2005. — Т. VІ, вип. 52, серія "Державне управління". — С. 230-238.

2. Кретова А.В. Механізм державного управління як об'єкт удосконалення / А.В. Кретова, О.В. Жадан // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. праць Харківського регіонального ін-ту держ. упр. Нац. академії держ. упр. при Президентові України. — Харків, 2005. — Т. ІІ, №3 (26). — С. 112-116.

Особистий внесок здобувача: досліджено механізм державного управління як об'єкт удосконалення зі структурно-функціональних позицій на основі зміни змісту інформаційних потоків.

3. Кретова А.В. Напрямки формування ефективного управління зайнятістю в Україні / А.В. Кретова // Проблеми державного управління розвитком промислового потенціалу регіону: зб. наук. праць Донецького державного університету управління. — Донецьк, 2006. — Т. VІІ, вип. 70, серія "Державне управління". — С. 18-25.

4. Кретова А.В. Організаційно-економічний механізм управління працевлаштуванням незайнятих громадян в державній службі зайнятості / А.В. Кретова // Проблеми державного управління розвитком промислового потенціалу регіону: зб. наук. праць Донецького державного університету управління. — Донецьк, 2007. — Т. VIII, вип. 87, серія "Державне управління". — С. 132-140.

5. Кретова А.В. Законодавчо-правове і нормативне забезпечення удосконалення механізму державного регулювання працевлаштування незайнятих громадян / А.В. Кретова // Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами: зб. наук. праць Донецького державного університету управління. — Донецьк, 2007. — Т. VIII, вип. 90, серія "Державне управління". — С. 363-368.

Друковані праці наукових конференцій, статті в інших виданнях

1. Кретова А.В. Необходимость оценки трудового потенциала для увеличения уровня трудоустройства незанятых граждан / А.В. Кретова // Актуальні проблеми сучасної науки: І Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 28—31 жовт. 2005 р.: тез. доп. — Київ, 2005. — С. 47-49.

2. Кретова А.В. Особливості управління зайнятістю на етапі постіндустріального розвитку суспільства / А.В. Кретова // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ ст.: національна ідентичність та тенденції глобалізації: ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, 23-24 лютого 2006 р.: тез. доп. — Тернопіль, 2006. — С. 267-268.

3. Кретова А.В. Исследование социально-экономических аспектов управления занятостью / А.В. Кретова // Актуальні проблеми сучасних наук: теорія та практика — '2006': ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 16—30 черв. 2006 р.: тез. доп. — Дніпропетровськ, 2006. — С. 61-63.

4. Кретова А.В. Соціально-економічні аспекти державного регулювання зайнятості в Україні / А.В. Кретова // Особливості соціально-економічного розвитку України і регіонів: Міжнар. наук.-практ. конф., 5—6 жовт. 2006 р.: тез. доп. — Запоріжжя, 2006. — С. 214-215.

5. Кретова А.В. Напрямки підвищення ефективності надання соціальних послуг незайнятим громадянам у державній службі зайнятості / А.В. Кретова // Инновационная модель развития промышленного региона: проекты, управление, результаты: ІІ Междунар. науч.-практ. конф., 20 апреля 2007 г.: тез. докл. — Донецк, 2007. — С. 227-230.


 
 

Цікаве

Загрузка...