WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України - Курсова робота

Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України - Курсова робота

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

Кретова Аліна Вікторівна

УДК 351.82:331.526

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯМ НЕЗАЙНЯТИХ ГРОМАДЯН У ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ

Спеціальність 25.00.02 – Механізми державного управління

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата наук з державного управління

ДОНЕЦЬК – 2008

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано в Донецькому державному університеті управління Міністерства освіти і науки України (м. Донецьк).

Науковий керівник

  • кандидат технічних наук, доцент Жадан Олександр Володимирович, Донецький державний університет управління Міністерства освіти і науки України (м. Донецьк), професор кафедри менеджменту у виробничій сфері.

Офіційні опоненти:

  • доктор наук з державного управління, професор Дєгтяр Андрій Олегович, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (м. Харків), завідувач кафедри економічної теорії та фінансів;

  • кандидат наук з державного управління Костровець Лариса Борисівна, Донецький державний університет управління Міністерства освіти і науки України (м. Донецьк), доцент кафедри менеджменту у невиробничій сфері.

Захист дисертації відбудеться 18 червня 2008 року о 14.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.107.01 в Донецькому державному університеті управління Міністерства освіти і науки України за адресою: 83015, м. Донецьк, просп. Б. Хмельницького, 108, к. 201.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Донецького державного університету управління Міністерства освіти і науки України за адресою: 83015, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 163 а.

Автореферат розісланий 16 травня 2008 року.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Я.С. Клейнер

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Ринкова трансформація соціально-економічних процесів в Україні загострила проблему зайнятості, яка, як відомо, має економічний та соціальний характер.

Спрямованість на побудову соціально орієнтованої економіки потребує цілеспрямованого впливу держави на найважливіші характеристики зайнятості з метою вирішення проблеми економічної ефективності та соціальної справедливості та гарантії рівних можливостей доступу до робочих місць. Звідси випливає, що управління зайнятістю, крім суто економічних питань, має враховувати і соціальні аспекти.

Однак сучасний стан керованості процесів на ринку праці та зайнятості, недоліки у працевлаштуванні незайнятих громадян у державній службі зайнятості, збереження таких негативних тенденцій, як високий рівень неформальної зайнятості, нелегальної трудової міграції, свідчать про те, що в Україні ще не існує ефективного механізму державного управління зайнятістю. Тому актуальність даної проблеми не викликає сумніву і зумовила вибір теми дисертації, її мету і завдання.

Проблеми зайнятості населення завжди були в центрі уваги української науки, сучасних учених-економістів і управлінців. Вагомий внесок у розвиток управлінської науки про зайнятість, трудовий потенціал, ринок праці зробили Д.П. Богиня, В.В. Дорофієнко, А.О. Дєгтяр, Л.Б. Костровець, Е.М. Лібанова, О.Ф. Новікова, І.Л. Петрова, В.М. Петюх та інші. Тривають дослідження стосовно підвищення ефективності політики зайнятості, удосконалення механізмів державного управління зайнятістю.

Зазначаючи їх вагомий внесок у розвиток управлінської науки, слід зауважити, що форми і методи вирішення проблеми зайнятості на різних етапах суспільного розвитку значно відрізняються між собою. Тому вдосконалення механізму управління зайнятістю потребує сьогодні виконання певної послідовності дій щодо синтезу механізму, його аналізу і визначення недоліків у функціонуванні, розробки відповідних рекомендацій з поліпшення дії механізму управління.

Сьогодні механізм управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості, як і будь-який інший механізм державного управління, має здійснювати цілеспрямований управлінський вплив з боку держави через підвищення ефективності діяльності державної служби зайнятості щодо надання послуг з працевлаштування незайнятим громадянам, а також поліпшення роботи щодо взаємодії з роботодавцями. Розробка відповідних рекомендацій щодо удосконалення такого механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості і визначила предмет дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до тематики науково-дослідних робіт Донецького державного університету управління Міністерства освіти і науки України. За участю здобувача були виконані дослідження за темою „Дослідження та оцінка виробничого потенціалу підприємств регіону" (номер державної реєстрації 0101U002856). У межах цієї теми автором досліджувалася роль державної служби зайнятості у реалізації державної політики зайнятості населення з метою визначення недоліків діючого механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян і розробки відповідних рекомендацій щодо його вдосконалення.

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в обґрунтуваннітеоретичних та методичних засад удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України в контексті завдань активної державної політики зайнятості. Відповідно до цієї мети в роботі поставлено і вирішено такі завдання:

здійснено системний аналіз сутності зайнятості, класифікації форм та видів, а також факторів, які її визначають, з метою визначення категорії „зайнятість" в умовах ринкової економіки як об'єкта державного управління;

обґрунтовано напрямки державного управління зайнятістю в контексті визначеної категорії „зайнятість";

проведено оцінку стану та тенденцій розвитку механізму регулювання ринку праці на засадах його структурування з метою розробки основних показників цього розвитку;

проаналізовано роль державної служби зайнятості в реалізації державної політики зайнятості населення та сформульовано пропозиції щодо напрямків удосконалення механізму управління працевлаштуванням;

визначено та обґрунтовано напрямки удосконалення державної політики зайнятості на державному та регіональному рівнях;

встановлено особливості побудови організації управління працевлаштуванням у центрах зайнятості на основі аналізу законодавчо-нормативної бази;

запропоновано порядок удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості;

визначено передумови для успішної побудови національної індустрії інформаційно-комунікаційних технологій, яка забезпечить більшу частину приросту зайнятості.

Об'єктом дослідження є процеси державного управління зайнятістю населення в Україні та її регіонах.

Предметом дослідження є комплекс заходів, засобів і прийомів щодо вдосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України.

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження є праці вітчизняних та зарубіжних учених з проблем управління соціально-економічними процесами в державі, удосконалення механізмів управління зайнятістю в умовах трансформації соціально-економічних процесів і зміни парадигми використання інструментів державного впливу на сферу зайнятості та ринок праці у країні. У дисертації використано законодавчі акти щодо політики зайнятості населення, конвенції та рекомендації Міжнародної організації праці та інші.

У роботі застосовано загальнонаукові методи: аналізу і синтезу – при дослідженні теоретичних основ формування зайнятості населення, визначенні ролі держави в управлінні зайнятістю та вивченні досвіду зарубіжних країн у сфері зайнятості; принципи системного підходу – при визначенні категорії „зайнятість" як об'єкта державного управління, а також при проведенні аналізу ролі державної служби зайнятості в реалізації державної політики зайнятості населення; структурно-функціональний підхід, теоретичного узагальнення та порівняння, статистичний і графічний – при аналізі та оцінці ефективності функціонування механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості; також використано методи дедукції та індукції при визначенні та обґрунтуванні основних напрямків удосконалення державної політики зайнятості на державному та регіональному рівнях, встановленні передумов побудови національної індустрії інформаційно-комунікаційних технологій.


 
 

Цікаве

Загрузка...