WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Тактика проведення очної ставки - Курсова робота

Тактика проведення очної ставки - Курсова робота

Необхідно також вказати на деякі недоліки, що мають місце з практиці правоохоронних органів при проведенні очної ставки. Однією з поширенихпомилок є непроведення очної ставки, в той час коли ситуація свідчить про її доцільність, через побоювання слідчим отримання результатів, небажаних для доказової бази, що вже є в справі. Така помилка часто приводить до спотворення істини або до ускладнень при її встановленні. Іншим пропуском при виробництві очної ставки є недостатнє використання слідчим науково-технічних засобів: звуко- і відеозапису,що безпосередньо відбивається на її результативності. Також слідчому рекомендується стримуватися від проведення очної ставки між неповнолітнім; і дорослим учасниками, оскільки в даній ситуації неминучий психологічний тиск, що має останній. Провадження очної ставки між цими учасниками можливе лише у разі крайньої необхідності,коли були використані і не дали результату інші способи встановленняістини по спірних обставинах, однак на практиці такі очні ставки проводяться, хоч іще не вичерпані інші способи вирішення протиріч в свідченні. Передбачається, що висновки, зроблені в даній дипломній роботі на основі останніх наукових рекомендацій і узагальнень слідчої практики, нададуть допомогу при провадженні очної ставки працівникам.

З'ясування даних питань практичними працівниками правоохоронних органів буде мати істотне значення для швидкого і повного розкриття злочинів і викриття винних, для залучення кожного винного в здійсненні злочину до відповідальності згідно із законом, для захисту громадян від необґрунтованих обвинувачень у скоєних злочинах, для усунення причин і умов, що сприяли здійсненню злочинів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Конституція України .- К.,1996

 2. Кримінально-процесуальний кодекс України. - К., 2001.

 3. Закон України "Про міліцію" № 565 від 20.12.90 р.

 4. Закон України "Про прокуратуру" № 1789-12 від 25.11.91 р.

 5. Закон України "Про боротьбу з корупцією" №367/95 - ВР від 05.10.95р.

 6. Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо посилення боротьби зі злочинністю" № 396/94 від 21.07.94 р.

 7. Наказ МВС України "Про затвердження Настанови про діяльність експертно-криміналістичних служб МВС України" № 682 від 30.08.99 р.

 8. Збірник нормативних актів з питань правопорядку. - К., 1993р.,- 320 с.

 9. Закон України "Про судову експертизу" // Відомості Верховної Ради України. -1994. - N 28.- с.232.

 10. Інструкція про організацію провадження судових експертиз в науково-дослідницьких судово-експертних установах Міністерства юстиції України //затверджена наказом від 30.05.1988 р.- N 8/5.

 11. Інструкція про проведення судово-медичної експертизи // затверджена наказом Міністра охорони здоров'я України від 17.01.1995 р. - N 6.

 12. Інструкція про провадження судово-психіатричної експертизи в СРСР // затверджена наказом Міністра охорони здоров'я України від 27.10.1970 р. - N 10-91 /14-70.

 13. Наказ Міністра охорони здоров'я України "Про вдосканалення організації психіатричної експертизи " від 05.07.1996 р. N 194.

 14. Постанови Пленуму Верховного Суду України в цивільних та кримінальних справах // Бюлетень законодавства і юридичної практики України.-1995.-N 1.

 15. Практика судів України в кримінальних справах // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 2003.- N 4.

 16. Аверьянова Т.В. Интеграция и дифференциация научных знаний как источники и основы новых методов судебной экспертизы. – М., 1994.

 17. Алиев И.А., Аверьянова Т.В. Концептуальне основы общей теории судебной экспертизы. – Баку, 1992.

 18. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частные теории. – М., 1987.

 19. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. – М., 1988.

 20. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М, 1997.

 21. Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 т. – М., 1997.

 22. Белкин Р.С. Курс криминалистики. – М., 2001.

 23. Белкин Р.С. Криминалистика. Проблемы тенденции, перспективы от теории к практике. М.: Юр. лит. 1988.

 24. Біленчук П.Д. Криміналістичне дослідження особи обвинуваченого. – К., 1995р.-48с.

 25. Бритвич М.І. Тактика допиту неповнолітнього обвинуваченого. – К., 1995.,- 72с.

 26. Весельський В.К. Тактика допиту. – К., 1998р., -32с.

 27. Глазырин Ф.В. Изучение личности обвиняемого и тактика следственных действий: учебное пособие.- Свердловск., 1976г., -56с.

 28. Винберг А.И., Малаховская Н.Т. Судебная экспертология (общетеоретические и методологические проблемы судебных експертиз). – Волгоград, 1979.

 29. Виноградов И.В. // Экспертизы на предварительном следствии. - М.- 1967. - с. 21.

 30. Владимиров Л.Е. // Учение об уголовных доказательствах. СПБ, 1910.

 31. Дидковская С.П., Клименко Н.И., Лисиченко В.К. Подготовка и проведение отдельных видов судебной экспертизы. – К., 1977.

 32. Дулов А.В. Вопросы теории судебной экспертизы. – Минск, 1957.

 33. Коваленко Е.Г., Лукьянчиков Е.Д. Судебные экспертизы в парктике расследования органами внутренних дел хищений социалистической собственности. – К., 1988.

 34. Корухов Ю.Г. Формирование общей теории судебной экспертизы (материалы для ученого сонета ВНИИСЭ) . – М., 1989.

 35. Криминалистика // Учебник для ВУЗов МВД России, под ред. Смагоринского Б.П., том 2, - Волгоград. - 1994.

 36. Криминалистика / Под ред. И.Ф. Крылова. – Л., 1976.

 37. Криминалистика / Под ред. Н.П. Яблокова, В.Я. Колдина. – М., 1990.

 38. Криминалистика / Под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. – М., 1993.

 39. Криминалистика / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. – М., 1994, Криминалистика/ Под ред. Р.С. Белкина, В.Г. Коломацкого, И.М.Лузгина. – М., 1995. – Т. 1.

 40. Криминалистика / Под ред. В.А. Образцова. – М., 1995.

 41. Криминалистика/ Под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксархопуло. – Санкт-Петербург, 1995.

 42. Криміналістика/ За ред. В.Ю. Шепітька. – Х., 1998.

 43. Криминалистика/ Под ред. А.Г. Филиппова, А.В. Волынского. – М.,

 44. Криминалистика / Под ред. В.А. Образцова. – М., 1999.

 45. Криминалистика/ Под ред. Н.П. Яблокова. – М., 1999.

 46. Криминалистика / Под ред. А.Ф. Волынского._ М., 1999.

 47. Криминалистика / Под ред. В.Ю. Шепитько. – Х., 2001.

 48. Криминалистический словарь. – М., 1993.

 49. Криміналістика // Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів, за ред. Шепітька В.Ю.- Харків, "Право"- 1998.

 50. Криминалистика // Учебник для юридических ВУЗов, под ред. Яблокова Н.П. - М. "Бек" - 1995.

 51. Коновалова В.Е., Сербулов А.М. Тактика допроса при расследовании преступлений. – К., 1978г.,-45с.

 52. Корнеева Л.М. , Соловьев А.Б, Чувилев А.А. Допрос подозреваемого и обвиняемого. – М ., 1969г.,-91с.

 53. Криминалистика / В.А.Дулов Минск. 1996 - 415 с.

 54. Криминалистика: учебник / И.Ф.Пантелеев, Н.А.Селиванов.- М.: Юрид. лит., 1988 - 672 с.

 55. Криміналістика: підручник для слухачів, адюнктів, викладачів вузів системи МВС України / П.Д.Біленчук та ін. - К.: АТІКА, 1998.

 56. Лукашевич В.З. Обеспечение прав обвиняемого на предварительном следствии. – Волгоград , 1976г.,-17с.

 57. Нгуен К.Д. Тактика допроса обвиняемого. – М., 1991г.,-39с.

 58. Образцов В.А. Криминалистика.: курс лекций. М: Ассоциация работников правоохранительных органов РФ., 1996.

 59. Паригин Б.Д. Социальная психология как наука. – Л., 1967г., -63с.

 60. Порубов Н.И. Научные основы допроса на предварительном следствии. – МН. Высшая школа, 1978г., -89с.

 61. Рыжаков А.П. Следственные действия и иные способы собирания доказательств. – Тула ,1996г.,-118с.

 62. Салтевский М.В. Криминалистика в современном изложении юристов: учебно-практическое пособие - Харьков, 1997 - 430 с.

 63. Селиванов Н.А. Руководство для следователей. – М ., 1997г., -184с.

 64. Снетков В.А., Зинин А.Н. Методы непосредственной актуализации мысленного образа очевидцев при их допросе о признаках внешности человека // Тактические прийомы допроса и пределы их использования - М.; 1980 ., -84с.

 65. Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. – М ., 1981г.

66. Шепітько В.Ю. Довідник слідчого. – К.: Видавничий дім "Ін – Юре", 2001р., -104с.


 
 

Цікаве

Загрузка...