WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Судова реформа в Росії та Білорусії - Курсова робота

Судова реформа в Росії та Білорусії - Курсова робота

Визначаючи конкретні організаційні форми незалежної експертної служби, варто звернути увагу й на таку з них, як створення єдиного Національного списку експертів Міністерства юстиції, що включав би штатних експертів НДІ проблем кримінології, криміналістики й судових експертиз, позаштатних експертів і наукові організації, установи. Іншою організаційною формою експертної служби можна розглядати створення єдиного Центра експертиз при Міністерстві юстиції, що поєднує всю сукупність експертно-криміналістичних установ республіки.

Аналіз діяльності системи органів юстиції в закордонних країнах (США, Франція, Польща) викликає інтерес до питання про передачу органам юстиції функцій паспортно-візової служби МВС. Розробка відомчих нормативних актів про в'їзд у республіку й виїзді за її межі, свободу пересування, вибір місця проживання, виконання міжнародних договорів про громадянство, аналіз стану паспортно-візової роботи, видача населенню паспортів, реєстрація й облік громадян по місцю їхнього перебування, реєстрація іноземних громадян і осіб без громадянства, що прибувають у Республіку Білорусь, видача їм документів на право проживання, оформлення документів і дозволів на в'їзд у Республіку Білорусь і виїзд за кордон - всі ці функції, так само, як і функції, здійснювані органами РАЦС, доцільно передати в безпосередню юрисдикцію Міністерства юстиції.

У цей час у республіці відсутній єдиний законодавчий акт, що регламентує порядок державної реєстрації юридичних осіб всіх організаційно-правових форм і форм власності. Правове регулювання даної процедури здійснюється безліччю нормативних актів різного рівня залежно від суб'єкта реєстрації. Так, суб'єкти господарювання легалізуються відповідно до нормативних актів, більшість із яких носять підзаконний характер. Юридичні особи, діяльність яких носить соціально-політичний характер, підлягають державній реєстрації в порядку, обумовленому Законами Республіки Білорусь "Про професійні союзи", "Про суспільні об'єднання", "Про політичні партії". Повноваженнями по державній реєстрації юридичних осіб володіє досить широке коло державних органів. При цьому встановлені неоднакові процедури реєстрації різних юридичних осіб. Такий підхід до правового регулювання державної реєстрації юридичних осіб представляється логічно необґрунтованим і перешкоджає встановленню чіткого порядку в сфері ведення єдиного державного регістра юридичних осіб. Дані обставини спричиняються необхідність прийняття на законодавчому рівні нормативного акту, що визначає порядок державної реєстрації комерційних і некомерційних організацій всіх організаційно-правових форм і форм власності, а також порядок внесення в єдиний державний регістр юридичних осіб відомостей про припинення існування юридичної особи у зв'язку з її реорганізацією або ліквідацією. У цьому нормативному акті варто було б визначити єдиний орган, що здійснює державну реєстрацію юридичних осіб, що повинен мати можливість кваліфіковано, всебічно й повно досліджувати необхідні для державної реєстрації документи на відповідність їх законодавству. Серед республіканських органів державного керування зазначеним вимогам найбільшою мірою відповідають органи юстиції. У зв'язку із цим варто було б розширити компетенцію Міністерства юстиції і його органів на місцях у частині здійснення державної реєстрації не тільки політичних партій, професійних союзів і суспільних об'єднань, але й інших юридичних осіб. Наділення такими повноваженнями органів юстиції дозволить забезпечити строге дотримання Закону як при реєстрації юридичних осіб, так і при здійсненні контролю за їхньою статутною діяльністю. Пропоноване рішення проблеми погоджувалось би із завданнями, покладеними на органи юстиції, і сприяло б зміцненню законності, захисту прав і законних інтересів громадян і юридичних осіб.

Міністерство юстиції наділене повноваженнями по державній реєстрації нормативних актів, видаваних республіканськими органами державного керування, що стосуються прав, свобод і обов'язків громадян або тих, що носять міжвідомчий характер, а також актів Національного банку Республіки Білорусь. Виконання даної функції представляється важливим елементом гарантій захисту передбачених Конституцією Республіки Білорусь прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб. Оскільки нормативні акти місцевих виконавчих і розпорядницьких органів мають такий же об'єкт правового регулювання, що й нормативні акти республіканських органів державного керування, і в не меншому ступені зачіпають права, свободи й обов'язки громадян, юридичних осіб, варто було б поширити дію інституту державної реєстрації й на акти місцевих виконавчих і розпорядницьких органів.

Здійснення пропонованих заходів щодо вдосконалювання органів юстиції зажадає відновлення їхніх організаційних форм діяльності. Відповідно до законодавства управління юстиції облвиконкомів і Мінського міськвиконкому входять у систему Міністерства юстиції. Разом з тим управління юстиції утворюються відповідними виконавчими комітетами й у своїй діяльності підкоряються їм. Таке підпорядкування не забезпечує безумовне виконання вказівок Міністерства юстиції управліннями юстиції й перешкоджає оперативному керівництву ними. У той же час основні завдання, що стоять перед управліннями юстиції, за своїм характером аналогічні завданням, покладеним на Міністерство юстиції. Більше того, управління юстиції, формуючи систему органів юстиції в республіці, мають статус органів, підлеглих виконавчим комітетам. Облвиконкоми, Мінський міськвиконком покладають на них обов'язки, що не відповідають цілям й завданням, певним нормативним актам загальнореспубліканського характеру, які регулюють питання їхньої діяльності. Структура й штати управлінь юстиції, а також витрати на їхнє утримання затверджуються обласними (Мінським міським) виконавчими комітетами. Це дозволяє місцевим виконавчим і розпорядницьким органам при проведенні скорочень штатів виконкомів вносити корективи в штатну чисельність управлінь юстиції, що не сприяє закріпленню кваліфікованих кадрів в органах юстиції й негативно позначається на якості їхньої роботи. Існуюча підпорядкованість управлінь юстиції виконавчим комітетам також перешкоджає Міністерству юстиції як республіканському органу державного керування проводити єдину кадрову політику в органах юстиції республіки, оперативно й з максимальним ефектом реагувати на її порушення. Перераховані обставини не тільки перешкоджають виконанню прямих обов'язків управлінь юстиції - забезпеченню належних умов для здійснення правосуддя, але й порушують цілісність системи органів юстиції в Республіці Білорусь, що неминуче позначається на ефективності її діяльності. Все це спричиняє необхідність прямого підпорядкування управлінь юстиції Міністерству юстиції. При цьому Міністр юстиції повинен бути наділений правом призначення на посаду й звільнення з посади начальника управління юстиції за умови узгодження кандидатури з відповідним виконавчим комітетом.

Особливу актуальність питання реформування органів юстиції одержує у світлі інтеграційних процесів, що відбуваються, між Республікою Білорусь і Російською Федерацією, в якій 7 жовтня 1996 року Урядом була прийнята Концепція реформування органів і установ юстиції Російської Федерації. Нормативне закріплення напрямків розвитку органів юстиції гарантує планомірне й послідовне реформування даної сфери державної діяльності, у зв'язку із чим представляється доцільним, на думку автора курсової роботи, використати досвід Російської Федерації при рішенні питання про необхідність удосконалювання органів юстиції й у Республіці Білорусь. При цьому в концепції реформування органів юстиції варто перелічити заходи, визначивши етапність їхнього здійснення в логічній послідовності, що припускає первісне правове закріплення тих або інших інститутів з наступним проведенням відповідних організаційно-технічних заходів і створенням обновленої системи юстиції на основі реформованого законодавства. Послідовне, цілеспрямоване, з урахуванням висловлених пропозицій здійснення заходів, спрямованих на вдосконалювання органів юстиції, дозволить сформувати систему юстиції, здатну ефективно впливати на зміцнення правопорядку в державі, забезпечення прав і законних інтересів Республіки Білорусь, громадян і юридичних осіб, удосконалювання встановленого порядку роботи судів і виконання судових актів.

Висновки

Реформа судової системи, формування самостійної й незалежної галузі державної влади, якою є система правосуддя, судова влада, має на увазі не тільки вдосконалювання державно-правового інституту судової влади, але і якнайшвидшу реформу процесуального законодавства й матеріального права, що є основою системи правосуддя. Насамперед, це стосується якнайшвидшого завершення процесу прийняття нових кодексів Російської Федерації та Республіки Білорусь в кримінальному та цивільному процесах.


 
 

Цікаве

Загрузка...