WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Стратегія комплексної модернізації українського суспільства - Курсова робота

Стратегія комплексної модернізації українського суспільства - Курсова робота

 • державне інвестування в науку, освіту, медицину, охорону природи, мистецтво;

 • гуманізація всіх сфер життя суспільства;

 • перехід до консенсусної (неконфліктної) політики;

 • чітка робота державних і недержавних пенсійних фондів, благодійних організацій, допомога інвалідам і пенсіонерам;

 • створення національного інвестиційного клімату, стабільних "правил гри" для транснаціонального капіталу;

 • комплексна випереджальна модернізація економіки, технологічне переоснащення виробництв;

 • зміна існуючої моделі господарювання на інноваційну;

 • нова структура виробничого комплексу;

 • державна підтримка національного бізнесу і людського капіталу, застосування енерго- і ресурсно-ефективних технологій;

 • реформування систем управління галузями та виробництвами, розвиток інформаційних та наукових послуг;

  Реформаторські сили (поєднання

  ідей українського консерватизму,

  націоналізму, солідаризму)

  => недосконала організація державної влади; Антиреформаторські сили.

  => корумповане чиновництво; Олігархічна буржуазія,

  => застаріле виробництво; кримінальний бізнес

  => неефективне управління;

  => духовна деградація;

  => інші рудименти минулого

  Рис. 4. Стратегічна перспектива України в XXI ст.

  Модернізаційна стратегія для України вимагає передусім розбудови власне українського суспільства. З огляду на європейську інтеїрацію воно мас розвиватися на засадах "громадянського суспільства" та вертикальної мобільності. Важливою складовою модернізації суспільства є формування нової соціально відповідальної національної еліти (інтелектуальної, політичної, управлінської, господарської), здатної ефективно залучати національні ресурси до світових процесів та нарощувати їх. До керівництва має прийти нова еліта, головним капіталом якої є знання, володіння високими інформаційними технологіями, сучасне мислення та професіоналізм. Революція в управлінні державою та виробництвом передбачає прихід до влади "інноваторів" - політиків, державних службовців, бізнес-мене-джерів. У модернізованому суспільстві має прискорено формуватися середній клас, основою якого є висококваліфікований працівник, знавець своєї справи, професіонал. Модернізація передбачає формування сильної і ефективної державної влади, сталих господарських відносин. Світ, як і раніше, визнає і поважає лише сильних. У суспільному житті слід відійти від політики ідеологічної затятості і перейти до консенсусної (неконфліктної) політики, максимально включити громадян у свідомий процес реалізації стратегічних цілей і пріоритетів.

  Новий етап розвитку України - етап випереджульної модернізації - передбачає глибокі якісні перетворення в усіх сферах життя суспільства. Стрижнем цієї стратегії в економічній та соціальній сферах має стати створення передумов вступу України до Європейського Союзу. Перші кроки вже зроблено. Україна, яка набула статусу сусіда ЄС, вже бере активну участь у реалізації ідеї Великої Європи, європейської інтеграційної зони, ширшої за нинішню ЄС. Зазначимо, що прагматична реалізація курсу євроінтеграції не означає відмову від взаємовигідних партнерських відносин з країнами СНД, передусім з Росією.

  Модернізація економіки - це, насамперед, згортання старих індустріальних виробництв, що нераціонально витрачають ресурси й забруднюють довкілля і перехід до підтримки нових сучасних виробництв, докорінне технологічне переоснащення існуючих підприємств та будівництво нових. Пріоритетом має стати виробництво конкурентоспроможної продукції глибокого рівня переробки з мінімальними енергоресурсовитратами. Отже, базовими принципами стратегічного курсу є запровадження інноваційно-інвестиційної моделі, структурна перебудова та швидке зростання економіки. Саме запровадження високих технологій (а фахівці та високоосвічений персонал у нас є), залучення інвестицій забезпечить країні стале зростання і випереджальний соціально-економічний розвиток. Якщо темпи зростання ВВП в Україні будуть у найближчі 10 років удвічі вищими, ніж у країнах ЄС, у неї з'явиться шанс прискорено подолати розрив в обсягах ВВП на одну особу, глобальну нерівність в якості життя населення.

  Опанування соціально орієнтованим інноваційним шляхом розвитку - це завдання не тільки економічної політики. Йдеться про поєднання політичних, гуманітарних, соціально-психологічних, економічних та інституційних чинників, які лише в комплексі здатні утвердити Україну як конкурентоспроможну високотехнологічну, сучасну європейську державу. Спробуємо стисло сформулювати алгоритм цієї частини модернізаційної політики для України.

  Передусім це створення інституційних, фінансових та соціальних передумов якісних перетворень в усіх сферах життя суспільства, зокрема, перехід до парламентсько-президентської форми правління і до нової моделі державного управління - надання послуг; адміністративно-територіальна реформа; піднесення іміджу України.

  Далі важливо здійснити комплексну модернізацію підприємств на основі структурно-інноваційної моделі, впорядкувати відносини власності, забезпечити сприятливий інвестиційний клімат; запровадити механізми раціонального поєднання ринкових і державних регуляторів, підвищити ефективність економіки на основі справедливого розподілу прибутку між капіталом та працею. Щодо останнього, то йдеться про запровадження в Україні власної моделі етики праці, моделі її раціональної організації, аналогічній тій, що існує в Японії, США та інших передових країнах.

  Соціальною ознакою цього алгоритму має бути закріплення стійких темпів економічного зростання та вирішення широкого комплексу проблем щодо поліпшення добробуту населення: підвищення зарплат, пенсій, розширення внутрішнього ринку, реалізація прав і свобод громадян у всіх проявах, значне обмеження диференціації доходів населення, подолання бідності, зміцнення злагоди в суспільстві. Посилення соціальної спрямованості економічних перетворень мас стати запорукою політичної стабільності та демократизації суспільства.

  Динаміка модернізаційних перетворень в усіх сферах українського суспільства забезпечується інтелектуальним та професіональним рівнем нової національної еліти, зокрема її управлінського корпусу, і особливо керівних кадрів державного управління. Ось чому важливою складовою модернізаційної стратегії розвитку України є підготовка нової генерації кадрів з постійним підвищенням їх кваліфікації відповідно до вимог часу.

  Отже, враховуючи особливості національного розвитку, виклики і тенденції нинішнього етапу світової історії, Україні для досягнення своєї мети потрібно наповнити євроінтеграційну стратегію модернізації конкретним змістом, максимально досягти політичного консенсусу, суспільної консолідації і згоди щодо основних цілей стратегії і, головне, для цього необхідні будівничі нової країни, висококваліфіковані кадри з державницьким мисленням.

  Список використаних джерел

  1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. - К.: Преса України, 1997. - 80 с.

  2. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 рр.) "Шляхом Європейської інтеграції'" / Авт. кол.: А.С.Гальчинський, В.М.Геєць та ін.; Нац. ін-т стратег, дослідж., Ін-т екон. прогнозування НАН України, М-во економіки та з питань європ. ін-тегр. України. - К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. - 416 с.

  3. Стратегія розвитку України: теорія і практика / За ред. О.С.Власюка. - К.: НІСД, 2002. - 864 с.

  4. Державне управління: Навч. посіб. / За ред. А.Ф.Мельника. - К.: Знання-Прес, 2003.

  5.Підвищення кваліфікації державних службовців: вивчення потреби та організація навчання: 36. наук. пр. / Кол. авт. - К.: Вид-во УАДУ, 2000. - 148 с.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...