WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління - Курсова робота

Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління - Курсова робота

  • уточнено сутність і поняття "стратегічне планування" як найважливішого інструменту впливу держави та територіальної громади на розвиток багатоукладної економіки;

  • дістали подальшого розвитку методичні підходи щодо вдосконалення практики стратегічного планування великих міст на основі застосування інноваційних моделей, які базуються на інформаційній економіці, високих технологіях, технопарках, інноваційних портах та Інно-террах;

  • виявлено місце стратегічного планування в системі управління містами, яке дає змогу формувати загальне бачення перспектив їх розвитку і досягти узгодженості дій всіх сторін, зацікавлених у реалізації плану (органів влади, громадськості та підприємницьких структур);

  • доведено доцільність використання інструментів маркетингу для визначення стратегій (пріоритетів) економічного розвитку міста;

  • визначені основні параметри стратегічного плану економічного розвитку Києва з урахуванням особливостей столичного міста та формування на його базі і приміської зони "столичного округу";

  • обґрунтовано необхідність виконання Києвом поряд із столичними функцій світового міста, що вимагає розвитку в ньому високих технологій, економіки знань, інформаційних технологій, диверсифікованих і діючих у глобальному масштабі промислових, фінансових і обслуговуючих структур.

Практичне значення одержаних результатів. Отримані автором результати дослідження використані при підготовці наукових звітів з проблем управління містом, регіонального управління, розробці проекту Державної програми соціально-економічного розвитку м. Києва на період до 2010 року (підпрограма "Формування та управління комунальною власністю. Конкурентна політика")", проекту Генерального плану розвитку м. Києва на період до 2020 року, варіанта Концепції пріоритетної стратегії розвитку м. Києва у ХХІ сторіччі" (довідка про впровадження № 11/219-1018 від 5 грудня 2002 року), пропозицій центральним та місцевим органам влади, методичних рекомендацій та навчальних програм спеціалізацій "регіональне управління" та "управління містом" (довідка про впровадження № 389 від 6 грудня 2002 року), викладанні навчальних модулів "Територіальна організація влади в Україні", "Регіональна та міська економіка", "управління місцевими фінансами та бюджетом" (довідка про впровадження № 390 від 6 грудня 2002 року) в Українській Академії державного управління при Президентові України, навчальних посібників і монографій, підготовці навчальних програм для керівних кадрів тощо.

Рекомендації і пропозиції, сформульовані автором на підставі проведеного аналізу стану й можливостей використання ресурсного потенціалу міста, можуть застосовуватись державними та місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування при розробці стратегічних планів економічного розвитку міст та регіонів, програм і прогнозів соціально-економічного та культурного розвитку адміністративно-територіальних одиниць України. Виявлені в процесі дослідження теоретичні підходи і запропоновані методичні розробки також можуть бути використані на державному і місцевому рівнях при розробці нормативно-правових документів, а також в спеціальних закладах освіти при розробці курсів лекцій та спецкурсів "Стратегічне планування", "Регіональне управління", "Регіональна економіка", "Місцеве самоврядування".

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним дослідженням автора. Висновки, пропозиції й рекомендації, у тому числі й ті, що характеризують наукову новизну, одержані автором особисто. У процесі одержання наукових результатів не використані ідеї або розробки інших дослідників (Ю.Дехтяренка, О.Драпіковського, О.Ігнатенка, О.Лебединської, В.Макухи, М.Орлатого та інших), з якими опубліковано два навчальні посібники у співавторстві.

Апробація результатів дисертації. Основні ідеї і положення дисертаційного дослідження доповідались і дістали позитивну оцінку на 23 міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференціях, симпозіумах, методологічних семінарах, серед них основними є: науково-практична конференція "Роль столиці у процесі державотворення: історичний та сучасний аспекти" (Київ, 1996); мiжнародний семінар "Перспективи муніципальної реформи в Україні" (Київ, 1997); мiжнародний семiнар "Потенцiал регiональної i мунiципальної влади з вирiшення економiчних проблем в умовах трансформацiї" (Москва, 1997), науково-практична конференцiя "Актуальні проблеми реформування державного управління" (Київ, 1997), науковий семінар "Статус м.Києва - столиці України" (Київ, 1997), міжнародний семінар "Управління містом: інституційно-організаційний аспект реформування" (Київ, 1998), міжнародний науково-практичний семінар: "Менеджмент в місцевому самоврядуванні: напрямки вдосконалення системи управління міським господарством" (Львів, 1999), науково-практична конференція за міжнародною участю "Проблеми наукового забезпечення адміністративної реформи в Україні" (Київ, 1999), науково-практична конференція "Розвиток партнерських зв'язків між місцевою владою, неурядовими організаціями, населенням як засіб розв'язання місцевих і регіональних проблем" (Київ, 2000), науково-практична конференція "Київ у ХХІ столітті: стратегія розвитку"(Київ, 2001), науково-практична конференція за міжнародною участю "Суспільні реформи і становлення громадянського суспільства в Україні" (Київ, 2001), міжнародний науково-практичний семінар "Основи міського управління" (Будапешт, 2001), міжнародний науково-практичний семінар "Міське відновлення і економічний розвиток" (Одеса, 2001), міжнародна науково-практична конференція "Реформування державного управління в контексті Євроінтеграції України" (Київ, 2002), науково-практична конференція "Сталий розвиток міст" (Харків, 2002).

Результати дослідження обговорювались на методологічних семінарах Української Академії державного управління при Президентові України й на засіданнях кафедри управління містом.

Публікації. Основні положення дисертації відображені в десяти друкованих роботах обсягом 5,2 друкованих аркуша, з них 2 навчальних посібники в співавторстві, 4 – у фахових виданнях, 4 – у матеріалах конференцій.

Структура й обсяг дисертації. Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Повний обсяг дисертації становить 216 сторінок (основна частина - 179 сторінок), в тому числі 12 таблиць, 3 рисунки, список використаних літературних джерел (242 найменування), розміщений на 21 сторінці, додатків (13 таблиць і 6 рисунків) на 16 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ роботи

У вступі обґрунтовується актуальність теми, визначаються мета, завдання, об'єкт, предмет і методи дослідження, оцінюється ступінь розробленості проблеми застосування методології стратегічного планування на практиці в сучасних умовах, у тому числі розробки стратегій економічного розвитку великих міст, висвітлюється наукова новизна й практичне значення отриманих результатів, наводяться дані про їх впровадження й апробацію.


 
 

Цікаве

Загрузка...