WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Спадковий договір в цивільному праві України - Курсова робота

Спадковий договір в цивільному праві України - Курсова робота

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Шама Наталія Петрівна

УДК 347.68 (477)

СПАДКОВИЙ ДОГОВІР В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

УКРАЇНИ

Спеціальність: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата юридичних наук

Львів – 2008

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі цивільного права і процесу Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор Коссак Володимир Михайлович, завідувач кафедри цивільного права і процесу Львівського національного університету імені Івана Франка.

Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор.

Фурса Світлана Ярославівна, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор кафедри міжнародного права кандидат юридичних наук, доцент Кравчук Володимир Миколайович, Львівський державний університет внутрішніх справ, старший науковий співробітник.

Захист відбудеться "22"_травня__ 2008 р. о _14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.051.03 у Львівському національному університеті імені Івана Франка (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 14).

З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5).

Автореферат розісланий "15" квітня__ 2008 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради ________________ В.О. Семків

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Становлення в Україні ринкових економічних відносин зумовлює необхідність кардинального реформування як цивільного законодавства в цілому, так і окремих його складових, зокрема договірних відносин.

Цивільний кодекс України (далі – ЦК України) передбачає низку нових інститутів, раніше не відомих цивільному законодавству України, серед яких, зокрема, й інститут спадкового договору, навколо якого виникає багато проблем, пов'язаних із внутрішньою суперечністю норм, які регулюють даний інститут, та їх практичною реалізацією.

Багато дискусійних питань виникає, коли йдеться про місце спадкового договору в структурі ЦК України. Очевидно, що як і будь-який інший договір, спадковий договір, у випадку його укладення, передбачає виникнення певних зобов'язань між його сторонами. Законодавець визначив за доцільне включити спадковий договір до Книги шостої, що регламентує спадкові відносини, тим самим констатуючи його тісний зв'язок із спадкуванням. Це, в свою чергу, зумовлює необхідність визначення правової природи спадкового договору, встановлення його специфічних ознак.

У дисертаційній роботі, присвяченій дослідженню інституту спадкового договору (С.В. Мазуренко) розглядалися питання правової характеристики спадкового договору як підстави виникнення договірних відносин, досліджувалося питання предмету спадкового договору, його суб'єктного складу, порядку укладення, виконання та розірвання. Однак поза увагою залишилися питання щодо поняття спадкового договору, його змісту, не досліджено спеціальних підстав припинення спадкового договору та ін. Окремі питання, які стосуються спадкового договору, досліджувалися також у працях В.В. Васильченка (питання юридичної сутності інституту спадкового договору та його вдосконалення в рамках цивільного законодавства України), З.В. Ромовської (питання загальної характеристики спадкового договору, особливостей суб'єктного складу та змісту спадкового договору), С.Я. Фурси, Є.І. Фурси (питання правової природи та практики застосовування норм, які регулюють інститут спадкового договору, органами нотаріату; змісту, форми та особливостей укладення спадкового договору залежно від виду майна, що передається у власність, а також питання суб'єктного складу спадкового договору), Ю.О. Заіки (питання загальної характеристики інституту спадкового договору).

Однак практика, яка вже склалася за останні роки, потребує докладнішого вирішення питань, пов'язаних із виконанням спадкового договору, його розірванням, правовими наслідками неналежного виконання спадкового договору та ін.

Дослідження зазначених питань має важливе значення для вдосконалення цивільного законодавства України та відповідає потребам практики. Все це обумовлює актуальність теми, за якою виконана кандидатська дисертація.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане в рамках теми науково-дослідницької роботи кафедри цивільного права і процесу юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка на 2005-2008 роки "Проблеми вдосконалення цивільного законодавства в світлі нового Цивільного кодексу України" (номер державної реєстрації роботи 0105U004945).

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є цивільно-правова характеристика спадкового договору як інституту договірного права, а також визначення його юридичної природи, змісту та правового статусу сторін спадкового договору, підстав його припинення та особливостей правового регулювання відносин, які виникають на підставі цього юридичного факту.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі основні завдання:

дослідити виникнення і розвиток спадкового договору;

визначити сутність спадкового договору;

уточнити коло осіб, які можуть бути відчужувачем та набувачем у спадковому договорі, та проаналізувати положення цивільного законодавства щодо особливостей укладення спадкового договору за участю подружжя;

визначити зміст спадкового договору;

розкрити порядок укладення спадкового договору;

дослідити підстави припинення спадкового договору.

Об'єктом дослідження є правові відносини, які виникають у зв'язку з укладенням, виконанням та припиненням спадкового договору.

Предметом дослідження є спадковий договір як правова форма передання майна у власність після смерті відчужувача.

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження складають філософські, загальнонаукові та спеціально-юридичні методи.

Діалектичний метод пізнання супроводжував весь процес дисертаційного дослідження і дозволив розглянути тенденції розвитку інституту спадкового договору у цивільних правовідносинах.

Методи аналізу та синтезу використовувалися у зв'язку з формулюванням поняття спадкового договору.

Історико-правовий метод використовувався при дослідженні процесу виникнення, розвитку та становлення інституту спадкового договору, формально-юридичний – при аналізі змісту правових норм, що регулюють відносини, які виникають у зв'язку з укладенням спадкового договору. Порівняльно-правовий метод дослідження був застосований при порівнянні цивільного законодавства України та зарубіжного законодавства у сфері правового регулювання інституту спадкового договору.

Теоретичну основу дослідження склали положення, викладені у працях вітчизняних та зарубіжних вчених: М.М. Агаркова, Б.С. Антимонова, М.І. Брагінського, Г. Брокса, Ф. Вайлєра, В.В. Васильченка, В.В. Вітрянського, Ф.І. Гавзе, К.А. Граве, С.А. Денисова, О.В. Дзери, А.С. Довгерта, Ю.О. Заіки, О.С. Іоффе, Ю. Калєрта, В.М. Коссака, Н.С. Кузнєцової, В.І. Курдиновского, Л.А. Лунца, В.В. Луця, А.В. Луць, Д. Ляйпольда, С.В. Мазуренко, Й. Майєра, І.Б. Новицького, Д. Нолтінга, О. Огоновського, З.В. Ромовської, В.І. Серебровського, О.П. Сергєєва, Є.О. Суханова, Ю.К. Толстого, С.Я. Фурси, Є.І. Фурси, Р.О. Халфіної, Є.О. Харитонова, Б.Б. Черепахіна, Я.М. Шевченко, Г.Ф. Шершенєвіча та ін.

Емпіричну базу дослідження становлять матеріали судової практики вирішення спорів, пов'язаних зі спадковим договором: 6 справ, розглянутих судами Черкаської, Херсонської, Донецької, Полтавської областей, а також Верховним Судом України у 2007 році, які розміщені в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертації проведено комплексне наукове дослідження спадкового договору на основі положень Цивільного кодексу України, прийнятого 16 січня 2003 року, та інших нормативно-правових актів. За результатами проведеного дослідження сформульовано основні науково-теоретичні положення та пропозиції, які виносяться на захист:

1. Одержали подальший розвиток теоретичні положення щодо сутності спадкового договору. Всупереч своїй назві, спадковий договір, який одержав правове регулювання у Гл.90 ЦК України, не передбачає переходу майна від відчужувача до набувача в порядку спадкування. До спадкового договору не застосовуються норми спадкового права. Сутність спадкового договору згідно ЦК України як інституту договірного, а не спадкового права проявляється в тому, що за таким договором відбувається розпорядження належним відчужувачеві майном ще за життя, але із набуттям набувачем права власності на майно після смерті відчужувача.


 
 

Цікаве

Загрузка...