WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця - Курсова робота

Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця - Курсова робота

Ініціатива звільнення виходить не від власника, який ставиться перед фактом тривалої відсутності особи на роботі. Неосудність і тимчасова непрацездатність - поняття різні і по суті, і за правовими характеристиками. І перше далеко не завжди співпадає (хоча б частково) з другим. Краще, ймовірно, введення особливої підстави звільнення (із своїми наслідками) для неосудних осіб.

Аналіз чинної літератури (зокрема, роботи таких авторів, як Голованова Е., Гончарова Г., Бару М„ Лівшиц Р., Фатуев А. та ін.) не передбачає вдосконалення підстави розірвання трудового договору у випадку поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу. Отже, слід вважати, що дана підстава розірвання трудового договору не викликає труднощів при її застосуванні.

Щодо зауважень звільнення за п.7 ст.40 КЗпП України за появу на роботі у нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння, то в законодавстві немає норми про те, хто і протягом якого часу складає акт про появу на роботі в нетверезому стані, в стані наркотичного або токсичного сп'яніння, скільки осіб і хто особисто його підписує. Такий акт досить часто піддається сумніву і оскаржується.

При поновленні на роботі працівників, які були звільнені за п.п. 1 і 3 ст.41 КЗпП України у органів по розгляду трудових спорів (суд, КТС) виникають певні труднощі, оскільки законодавством не дано визначення понять "одноразове грубе порушення трудових обов'язків" та "аморальний проступок". Коли б було дано визначення таких понять, або ж хоча б примірний перелік дій, які підпадають під ці поняття, то органи по розгляду трудових спорів діяли набагато впевненіше і було б менше помилок при розгляді таких спорів. Наявність таких змін позбавила б також можливості власника незаконно звільняти працівників.

В багатьох нормативних актах були прийняті норми, які визначають нове, порівняно з КЗпП України, правове регулювання припинення трудового договору. Тому, слід брати до уваги дані правові норми.

Входження України до Ради Європи зобов'язує Україну привести законодавство, у тому числі і трудове, до рівня європейських демократичних стандартів і своєчасно відмовитись від деяких правових анахронізмів, що дозволяють зневажати елементарні права працівників всупереч міжнародним конвенціям МОП.

Список літератури

 1. Балюк М., Гончарова Г. Зміни в організації виробництва і праці та соціальне партнерство // Право України.- 2004 - №11.

 2. Барабаш О. Щодо властивостей трудових правовідносин //Право України. - 1998.-№3.- С.64.

 3. Бару М. Правове регулювання трудових відносин: закон, мораль, справедливість.//Право України.-1998. -№2.

 4. Бару М. На шляху до нового трудового кодексу // Право України,-1995.-№5-6.

 5. Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник. – 2-ге вид., -К.:Вікар, 2004. – 725с.

 6. Глазько С.М. „Класифікація підстав припинення трудового договору" // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2005. – №29. – с.286-293.

 7. Глазько С.М. „Основні засади припинення трудових правовідносин" // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – №27. – с.383-386.

 8. Глазько С.М. „Сутність нормативно-правового забезпечення припинення трудового договору" // Право і безпека. – Харків, 2004. №3,4. – С.129-133.

 9. Гончарова Г.С., Патрекеев Н.С. Порядок заключения й расторжения трудового договора. Харьков, 1999.

 10. Греков І. Співвідношення волі і волевиявлення при розірванні трудового договору за ініціативи працівника //Право України.-2000.-№6.

 11. Григор'єва Л. Кепуючись ст.40 КЗпП України// Праця і зарплата.-2000.-№15-17.

 12. Єрьоменко В. Правові форми реалізації громадянами права на працю //Право України.-2004.-№1.

 13. Закон України "Про державну службу" від 16 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. - 1993 - №52 - Ст.490.

 14. Іванкевич В. Трудові відносини і права людини // Урядовий кур'єр.-2003.-№8.-17 січня.

 15. Іоннікова І.А. Загальна характеристика класифікації підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця // Зб.: Правова держава. — Випуск 14. — К., 2003. — С. 527–531.

 16. Іоннікова І.А. Матеріальна відповідальність роботодавця за незаконне звільнення з роботи // Держава і право: Збірник наукових праць. — Випуск 5. — К.: 2000. — С. 271–279.

 17. Іоннікова І.А. Міжнародні стандарти праці у сфері звільнень з ініціативи роботодавця // Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць. — Одеса, 2002. — Вип. 13–14. — С. 685–689.

 18. Іоннікова І.А. Міжнародно-правове регулювання звільнення працівників з ініціативи працедавця // Держава і право: Збірник наукових праць. — Випуск 10. — К.: 2001. — С. 343–353.

 19. Іоннікова І.А. Невідповідність працівника посаді як підстава звільнення з ініціативи роботодавця // Митна справа. — 2002. — № 6. — С. 39–44.

 20. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1970 року з наступними змінами та доповненнями //http://www.rada.qov.ua.

 21. Конституція України від 28 червня 1996 року. //http://www.rada.qov.ua.

 22. Папієв М. Проект Трудового кодексу України // Праця і зарплата. – № 42 (Спецвипуск). – 2003 р.

 23. Положення про порядок укладення контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників.- затв.-Постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 року// ЗП Уряду України.- І994.- №10.

 24. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 1993 року "Про практику розгляду судами трудових спорів"-Бюллетень законодавства та юридичної практики кримінальних та цивільних справах. - 1996. - №6.

 25. Права человека. Учеб. для вузов / Под ред. Е.А. Лукаше-вой. — М.: Изд. группа "ИНФРА-М — НОРМА", 1999. — 573 с.

 26. Прокопенко В. I. Трудове право України: Підручник. — X.: Фірма "Консум", 1998. - 480 с.

 27. Прокопенко В.І. Трудове право: Курс лекцій Для студентів юрид. вузів та факультетів. К.:Вен турі, 1996. - 224с.

 28. Прудивус О.В. Класифікація підстав припинення трудового договору: зміст, значення та напрямки удосконалення // Вісник Запорізького юридичного інституту. — 2002. — № 4. — С. 85-95.

 29. Прудивус О.В. Трудовий договір: його роль та значення в сучасних умовах // Актуальні проблеми науки трудового права в сучасних умовах ринкової економіки: Матеріали науково-практичної конференції, м. Сімферополь, 19-20 травня 2003 р. / За ред. проф. В.С.Венедиктова.— Харків: Нац. ун-т внутрішніх справ, 2003.- С.162-165.

 30. Чанишева Г.І. Колективні відносини у сфері праці: теоретико-правовий аспект: Монографія. — О.: Юрид. літ., 2001.

 31. http://pravo.biz.ua.

 32. http://pravoznavec.com.ua.

 33. http://www.lawbook.by.ru.

 34. http://www.library.tane.edu.ua.

 35. http://www.ronl.ru

 36. http://www.rada.qov.ua. – Офіційний веб-сайт Верховної Ради

1 Прокопенко В. I. Трудове право України: Підручник. — X.: Фірма "Консум", 1998. – с. 215.

2 Брагинский М.И., Витрянский В. В. Договорное право: общие положення. - М., 1997. - С. 24

3 Прокопенко В. I. Трудове право України: Підручник. — X.: Фірма "Консум", 1998. – с.220.

4 Сфера действия трудового законодательства и практика его применения // Право и єкономика. - 2001 - №10. - С. 39

5 Киселев Й.Я. Зарубежное трудове право: Учеб. для вузов. - М.: Изд. группа "ИНФРА-М - НОРМА", 1998. - С. 11

6 статті 12, 14, 15, 18 та ін. Закону України "Про державну службу"; ст. 4 та ін. Закону України "Про статус суддів.

7 п. 4 ст. 4 Закону України "Про власність".

8 ст. 21 КЗпП

9 Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" від 16 грудня 1993 р.

10 Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" в редакції від 19 грудня 1991 р.

11 Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

12 Закон України "Про статус ветеранів військової служби та їх соціальний захист"

13 Папієв М. Проект Трудового кодексу України // Праця і зарплата. – № 42 (Спецвипуск). – 2003 р.

14 статті 23, 30 Закону України "Про державну службу" від 16 грудня 1993 р. № 3723-ХІІ

15 ст. 39 Закону України "Про вищу освіту" від 17 січня 2002 р. №2984-ІІІ


 
 

Цікаве

Загрузка...