WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Районна державна адміністрація - Курсова робота

Районна державна адміністрація - Курсова робота

Начальник має заступника, який за його поданням призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням з Головним фінансовим управлінням облдержадміністрації.

10. Начальник управління:

здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає ступінь відповідальності заступника начальника управління, керівників його структурних підрозділів;

затверджує положення про структурні підрозділи управління і функціональні обов'язки працівників управління;

розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису доходів і видатків на утримання управління;

затверджує розпис доходів і видатків районного бюджету на рік і тимчасовий розпис на відповідний період;

забезпечує відповідність розпису місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням;

призначає на посаду і звільняє з посади працівників управління, видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

11. В управлінні для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, може утворюватися колегія у складі начальника управління (голова колегії), заступника начальника управління, а також інших керівних працівників управління. До складу колегії можуть входити керівники Інших структурних підрозділів районної державної адміністрації.

Склад колегії затверджується головою районної державної адміністрації за поданням начальника управління.

Рішення колегії провадяться в життя наказами начальника управління.

 1. Управління утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.

 2. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління в межах виділених асигнувань визначає голова районної державної адміністрації.

Кошторис та штатний розпис управління затверджує голова районної державної адміністрації.

Структура фінансового управління

Новотроїцької районної державної адміністрації

 1. Посадові інструкції

Посадова інструкція заступника начальника, начальника бюджетного відділу фінансового управління райдержадміністрації

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Основним завданням заступника начальника, начальника бюджетного відділу фінансового управління райдержадміністрації є здійснення контролю в управлінні за виконанням основних вимог Бюджетного кодексу України, законів України, актів Президента України і Кабінету міністрів України, наказів Міністерства фінансів України, розпоряджень голови обласної, районної державних адміністрацій стосовно бюджетного законодавства та забезпечення реалізації бюджетної політики в районі.

Заступник начальника, начальник бюджетного відділу фінансового управління райдержадміністрації призначається на посаду та звільняється з неї розпорядженням голови районної державної адміністрації за поданням начальника фінансового управління та погодженням з відповідним заступником голови районної державної адміністрації, Головним фінансовим управлінням обласної державної адміністрації у порядку конкурсу, зарахування до кадрового резерву, стажування.

Підпорядковується безпосередньо начальнику фінансового управління.

У своїй практичній роботі керується та дотримується положень Конституції України, Бюджетного Кодексу України, актів законодавства, що стосуються державної служби та діяльності районної державної адміністрації, Указів Президента України, постанов та розпоряджень Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини, які виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів та розгляду звітів про їх виконання; контролює виконання місцевих бюджетів. Дотримується основ державного управління, економіки, фінансів, форм і методів роботи із засобами масової інформації, правил ділового етикету та мови, правил та форм охорони праці, протипожежного захисту, основних принципів роботи на комп'ютерній техніці.

На посаду заступника начальника управління, начальника бюджетного відділу можуть бути призначені особи, які мають:

- вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;

- стаж роботи за фахом на державній службі не менше трьох років або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше п'яти років. Досвід роботи щодо управління персоналом.

На час відсутності у зв'язку з хворобою, відпусткою чи з інших причин начальника фінансового управління виконує його обов'язки ,

На час відсутності заступника начальника управління з вищезазначених причин, його обов'язки виконує головний спеціаліст бюджетного відділу.

II. ЗАВДАННЯ, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ

 1. Організовує та координує роботу по складанню та виконанню районного бюджету відповідно до вимог діючого законодавства, здійснює методичне керівництво в галузі середньострокового бюджетного планування, фінансування бюджетних установ і заходів.

 2. Бере участь у розробці балансу фінансових ресурсів району, аналізує і визначає тенденцію розвитку фінансової бази та враховує їх при складанні районного бюджету.

 3. Розробляє і доводить до головних розпорядників коштів Інструкції з підготовки бюджетних запитів, визначає порядок і терміни їх подання.

 4. Організовує роботу, пов'язану із складанням проекту районного бюджету, обсягів міжбюджетних трансфертів, що передаються з районного бюджету.

 5. Координує складання розпису доходів і видатків районного бюджету, забезпечує фінансування заходів, передбачених бюджетом, в установленому порядку готує пропозиції щодо внесення змін до розпису у межах річних бюджетних призначень та здійснює в установленому порядку взаємні розрахунки районного бюджету з бюджетами вищого та нижчих рівнів.

 6. Надає методичні рекомендації щодо застосування розрахунків по галузях видатків по проекту районного бюджету з урахуванням рівня розвитку соціальної інфраструктури регіону.

 7. Розглядає звіти та іншу інформацію про виконання доходів та видатків у бюджеті місцевого самоврядування, аналізує надані матеріали та готує доповідні керівництву щодо результатів.

 8. Контролює дотримання фінансової дисципліни, цільове та економне використання бюджетних коштів.

 9. Приймає участь у впровадженні комп'ютеризації робіт по складанню та виконанню бюджетів.

 10. Готує пропозиції керівництву про видачу короткотермінових позичок для покриття тимчасових касових розривів для забезпечення своєчасної виплати заробітної плати і фінансування інших невідкладних видатків.

 11. Проводить семінари та наради з працівниками відділів фінансового управління, бюджетних установ та організацій з питань складання та виконання бюджетів, надає практичну допомогу в проведенні цієї роботи, акумулює найбільш проблемні питання та подає їх на розгляд керівництву Головного фінансового управління.

 12. Розглядає заяви, пропозиції, скарги фізичних та юридичних осіб та дає відповіді в межах своєї компетенції.

 13. Веде ділове листування із структурними підрозділами райдержадміністрації та виконкомами органів місцевого самоврядування.

 14. Виконує іншу роботу, передбачену розпорядженням голови районної державної адміністрації та начальником фінансового управління.

III ПРАВА

За дорученням мас право представляти фінансове управління районної державної адміністрації в інших органах виконавчої влади з питань, що належать до компетенції фінансового управління.

Давати вказівки структурним підрозділам фінансового управління, бюджетним установам та організаціям з питань складання та виконання бюджету. Кошторисів доходів і видатків бюджетних установ.

Одержувати від структурних підрозділів фінансового управління, бюджетних установ та організацій, інших підпорядкованих органів розрахунки, довідкові та узагальнені матеріали та пояснення, необхідні для складання районного бюджету.


 
 

Цікаве

Загрузка...