WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Припинення чинності патенту та визнання його недійсним - Курсова робота

Припинення чинності патенту та визнання його недійсним - Курсова робота

Реферат

з дисципліни "Інтелектуальна власність" на тему:

"ПРИПИНЕННЯ ЧИННОСТІ ПАТЕНТУТА ВИЗНАННЯ ЙОГО НЕДІЙСНИМ"

ЗМІСТ

Вступ

1. Припинення чинності дії патенту

2. Підстави визнання патенту недійсним

3. Статистичні дані щодо видачі патентів, припинення їх чинності та визнання недійними

Висновки

Список використаної літератури

ВСТУП

Розвиток України на сучасному етапі у значній мірі залежить від розвитку економіки на основі широкого впровадження об'єктів інтелектуальної власності (винаходів, патентів, корисних моделей, промислових зразків і т. і.), що здійснюється за рахунок залучення значних інвестицій та інновацій. Важливе значення займає вивчення законодавчих засад з питань інтелектуальної власності, в т.ч. підстав припинення чинності патентів та визнання їх недійсними.

Метою дослідження є аналіз теоретичних досліджень та систематизація законодавчих норм щодо припинення чинності патентів та визнання їх недійсними.

Теоретичним підґрунтям стали праці таких науковців, як Коссак В.М., Якубівський І.Є. [4], Сусліков Л.М., Дьордяй В.С. [6], Хаустов В. [7], Дмитриченко Г. [8] та інші, які плідно досліджували питання, пов'язані з патентуванням.

Завдання, поставлені перед написанням роботи:

а) визначити сутність понять "промисловий зразок", "корисна модель (винахід)";

б) окреслити основні законодавчі акти, що регулюють питання припинення чинності патентів та визнання їх недійсними;

в) проаналізувати випадки дострокового припинення чинності патенту;

г) здійснити порівняльний аналіз підстав припинення дії патенту на корисну модель (винахід) та промисловий зразок;

д) визначити підстави визнання патенту недійним;

е) проаналізувати статистичні дані на основі звітності Державного департаменту з інтелектуальної власності.

1. ПРИПИНЕННЯ ЧИННОСТІ ПАТЕНТУ

Припинятися може чинність патенту на промисловий зразок, винахід, корисну модель. Розглянемо значення цих понять:

промисловий зразок – результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання; об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнiшнiй вигляд промислового виробу i призначенi для задоволення естетичних та ергономiчних потреб [1];

винахід (корисна модель) – результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології; об'єктом винаходу (корисної моделі), правова охорона якому (якій) надається згідно з цим Законом, може бути: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо); процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу [2].

Стаття 465 Цивільного кодексу (ЦК) визначає строк чинності майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності. Так, строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід спливає через 20 років, що відліковуються від дати подання заявки на винахід; на корисну модель – через 10 років від дати подання заявки на корисну модель; на промисловий зразок – через 15 років від дати подання заявки на промисловий зразок в установленому законом порядку [3].

Водночас патентне законодавство передбачає випадки дострокового припинення чинності патенту.

Чинність майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок може бути припинено достроково за ініціативою особи, якій вони належать, якщо це не суперечить умовам договору. З ініціативою про дострокове припинення чинності цих прав може виступати лише та особа, якій вони належать. За загальним правилом нею виступає власник відповідного патенту (ст. 464 ЦК України). Відповідно до ст. 32 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" та ст. 24 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" власник патенту у будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до Установи (центрального органу виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності – на сьогодні Державний департамент з інтелектуальної власності). Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені Установи.

У таблиці 1.1 наведена порівняльна таблиця підстав припинення дії патенту на корисну модель (винахід) та промисловий зразок.

Таблиця 1.1

Порівняльний аналіз підстав припинення дії патенту на корисну модель (винахід) та промисловий зразок

Підстави припинення дії патенту на корисну модель (винахід) (ст. 32 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі"

Підстави припинення дії патенту на промисловий зразок (ст. 24 Закону України "Про охорон прав на промислові зразки"

1. Власник патенту в будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до Установи. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені Установи.

1. Власник патенту в будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до Установи. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені Установи.

Не допускається повна або часткова відмова від патенту без попередження особи, якій надано право на використання винаходу за ліцензійним договором, зареєстрованим в Установі, а також у разі накладення арешту на майно, описане за борги, якщо до його складу входять права, що засвідчуються патентом.

2. Дія патенту припиняється у разі несплати у встановлений строк річного збору за підтримання його чинності.

2. Дія патенту припиняється у разі несплати у встановлений строк річного збору за підтримання його чинності.

Річний збір за підтримання чинності патенту сплачується за кожний рік його дії починаючи від дати подання заявки. Документ про першу сплату зазначеного збору має надійти до Установи не пізніше 4 місяців від дати публікації відомостей про видачу патенту. Документ про сплату збору за кожний наступний рік має надійти або бути відправленим до Установи до кінця поточного року дії патенту за умови сплати збору протягом його останніх 4 місяців.

Річний збір сплачується за кожний рік дії патенту, рахуючи від дати подання заявки. Документ про першу сплату зазначеного збору має надійти до Установи одночасно з документом про сплату збору за видачу патенту. Документ про сплату збору за кожний наступний рік має надійти до Установи до кінця поточного року, за умови сплати збору протягом 2 останніх його мiсяцiв.

Дія патенту припиняється з першого дня року, за який збір не сплачено.

Дiя патенту припиняється з першого дня року, за який збiр не сплачено.

Річний збір за підтримання чинності патенту може бути сплачений протягом 12 місяців після закінчення встановленого строку. У цьому випадку розмір річного збору збільшується на 50 відсотків. При сплаті збору дія патенту відновлюється.

Рiчний збiр за пiдтримання чинностi патенту може бути сплачено, а документ про його сплату - надiйти до Установи протягом 6 мiсяцiв пiсля встановленого строку. У цьому разi розмiр рiчного збору збiльшується на 50 вiдсоткiв.

Якщо збір не сплачено протягом цих 12 місяців, Установа публікує у своєму офіційному бюлетені інформацію про припинення дії патенту.

Здійснення права власника патенту на дострокове припинення чинності майнових прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок має певні межі: це не повинно суперечити умовам договору. Мова йде про випадки, коли власник патенту уклав відповідний договір (наприклад, ліцензійний) на право використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка. За таких обставин власник патенту не вправі виступати з ініціативою про дострокове припинення чинності відповідних прав, якщо це суперечитиме умовам укладеного ним з іншою особою договору [4].

За статтею 467 ЦК України у разі припинення чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ці об'єкти можуть вільно та безоплатно використовуватись будь-якою особою, за винятками, встановленими законом. Вільне використання передбачає, що будь-яка особа може його здійснювати без одержання дозволу на це від володільця патенту. Безоплатність використання означає, що використання відповідного об'єкта будь-якою особою здійснюється без сплати винагороди. Названі правові наслідки є загальними, оскільки стосуються як припинення чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності у зв'язку із закінченням встановлених строків їх чинності (ст. 465 ЦК України), так і випадків дострокового припинення їх чинності (ст. 466 ЦК України) [4].

У ч. 2 ст. 467 ЦК України передбачені спеціальні правові наслідки щодо тих випадків, коли мало місце дострокове припинення чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок, і цим було завдано збитків особі, якій було надано дозвіл на використання відповідного об'єкта. У такому випадку завдані збитки підлягають відшкодуванню особою, яка надала цей дозвіл. Водночас договором чи законом може бути встановлено звільнення особи, що надала відповідний дозвіл, від відшкодування збитків, завданих достроковим припиненням чинності виключних майнових прав.

Відповідно до ст. 468 ЦК України чинність достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок може бути відновлено у порядку, встановленому законом, за заявою особи, якій ці права належали у момент припинення. Однак сьогодні законодавством не передбачений такий порядок, що утруднює реалізацію норм цієї статті. Єдине законодавче положення щодо відновлення достроково припинених виключних майнових прав на винаходи і корисні моделі закріплене ст. 32 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" і стосується випадків припинення дії патенту в разі несплати річного збору за підтримання його чинності.

2. ПІДСТАВИ ВИЗНАННЯ ПАТЕНТУ НЕДІЙСНИМ

Відповідно до ст. 469 ЦК України права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Згідно зі ст. 33 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

а) невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності;

б) наявності у формулі винаходу (корисної моделі) ознак, яких не було у поданій заявці;

в) порушення вимог ч. 2 ст. 37 цього Закону (мало місце порушення порядку патентування винаходів, корисних моделей в іноземних державах);

г) видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб [6].


 
 

Цікаве

Загрузка...