WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Принцип розподілу влад та його впровадження в Україні - Курсова робота

Принцип розподілу влад та його впровадження в Україні - Курсова робота

Є всі підстави вважати, що в Конституції України містяться відповідні

механізми взаємодії законодавчої, виконавчої та судової гілок влади, хоча вони і не досконалі, потребують більш детального вивчення і застосування але вже можна говорити про те, що Українська держава твердо стала на шлях побудови вільної, незалежної і демократичної держави. Як ми пам'ятаємо, ще десять років тому український народ не знав про практичне застосування в нашій країні принципу розподілу та взаємодії гілок державної влади та вже сьогодні ми можемо спостерігати конституційне закріплення цього принципу. Але сама проблема не знімається ні в теоретичному ні в практичному аспекті, оскільки на сучасному етапі державотворення досить багато випадків конфронтації між владними структурами, особливо між законодавчою та виконавчою, що не допомагає вирішенню досить складних проблем, які стоять перед українською державою і суспільством.

Ми хочемо збудувати правову державу, і тому Конституцією проголошено, що в Україні визнається і діє принцип верховенства права, тобто в його основу покладені природні права людини.

25Курінний Є.В. Чому віддають гіркотою плоди на дереві державної влади України?// Голос України. - 1999.-1 червня.

Для того, щоб ми могли наблизитись до проголошеного ідеалу демократичного правового суспільства, необхідно здійснити не на словах, а на ділі широку правову реформу, виробити принципи національного права, які б забезпечили верховенство закону в Україні. Власне кажучи, нормативні акти утворюють систему лише тоді, коли перебувають у ієрархічно-ступеневій співпідпорядкованості, легальне (формальна ієрархія на основі верховенства закону) і по суті (відповідність принципам права).

В іншому випадку виникає розлагодженість і деформація системи. Тоді врегулювання і порядок будуть досягатись не цивілізованими правовими шляхами, а за допомогою брутальної сили, авторитарних протиправних вказівок. У Конституції України саме і закладений принцип панування права і механізм його здійснення для того, щоб уникнути волюнтаризму і свавілля, зберегти суспільний правопорядок.

Адже конституція, в якій не дотримуються принципу панування права і верховенства закону, фактично ніколи не зможе стати верховним законам. Не передбачаючи правового характеру здійснення державної влади, вона стає половинчатою, непослідовною, суперечливою, а вся правова система приречена на неминучі деформації і переродження.

Лише через розподіл влад правова держава організується і функціонує правовим шляхом. Без розподілу влад настає деспотія, у чому ми мали можливість переконатись на прикладі недавньої радянської імперії.

Необхідно зазначити, що розподіл влад має два аспекти. По-перше: це розподіл влад між самими органами держави. Але жодному з органів не належить вся державна влада у повному обсязі. Забороняється здійснювати функції, які належать іншому органу. Таким чином, у правовій державі відсутня всяка необмежена влада, не пов'язана з правом і принципами конституції. Розподіл влад — це засіб стримування влади держави у рамках принципів гуманного, цивілізованого суспільства, механізм захисту прав особи, які закріплені в конституції. Врешті-решт, розподіл влад виражається у системі стримувань і противаг таким чином, щоб жоден

з органів не зайняв авторитарно-абсолютистського становища, а відтак не зневажав право і конституцію.

Повинна бути обов'язкова умова: влада не може зосереджуватись в руках однієї особи або органу, інакше стануть неможливими взаємоконтроль, стримування, противага і, як наслідок — розподіл влад і правова держава.

Надзвичайно важливе значення має Конституційний Суд. За його допомогою забезпечується конституційність не тільки підзаконних актів, але й самих законів.

У системі стримувань та противаг на випадок непродуманих, поспішних рішень законодавця помірковану позицію займає глава держави. Без цього механізму розподіл влад буде недосконалим. У період боротьби із авторитаризмом за встановлення конституціоналізму цей момент частково опиняється з тіньового боку. Але може скластись і така ситуація, крли необхідно угамувати самого законодавця. Для цього у правовій державі повинні бути відповідні юридичні важелі, інакше конфлікт буде вирішуватись не правовими, а суто силовими засобами.

Потрібно ще багато працювати, аби важливий конституційний принцип розподілу влади повноцінно втілювався у життя нашої держави і суспільства.

ЛІТЕРАТУРА

1. Авер'янов В.Б. Органи виконавчої влади в Україні - К.: Ін юре., 1997.

2. Азаркин Н.М. Монтескье.-М., 1988г.

3. Венгеров А.Б. Теория государства и права. В 2-х частях. - М., 1997г.

4. Веніславський Ф. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ Конституційного ладу України/ Право України. - 1998. - №1

5. Драгоманов М. Политические сочинения в двух-томах. Т.2. - Париж, 1902. Аристотель. Соч. в 4-х т., т. 4, М., 1983.

6. Загальна теорія держави і права /За ред. В.В.Копєйчикова. - К. -1997р.

7. Коментар до Конституції України. / За ред. В.Ф. Опришка. - К. - 1996.

8. Конституційне право України // Під. заг. ред. Погорілка В.Ф., Київ, Наукова думка, 1999.

9. Конституція України (офіційне видання), К., 1996.

10. Курінний Є.В. Чому віддають гіркотою плоди на дереві державної влади України?// Голос України. - 1999.- 1 червня.

11. Марченко М.Н. Общая теория государства и права, академический курс. Изд. Зерцало.Москва, 1998 р.

12. Малиновсъкий В. Актуальні проблеми розподілу державної влади в Україні // Вісник Української Академії державного управління . - 1999.- № 1.-С. 133-140.

13. Матузов Н.І., Малько А.В. и др. Теория государства и права. - М., 1999.

14. Монтескье Ш. Избранные произведения .М.,1955.

15. Нерсесянц В. С. Философия права. - М.: Норма, 1997.

16. Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х томах. / Под ред. М.Н. Марченка. - М. - 1998г.

17. Общая теория государства и права: Учебник / Под ред. В. В. Лазарева. -М.: Юрист, 1999.

18. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави: 2-ге

видання.-К., 1994.

19. Румянцев О.Г. Основы конституционного строя России.- М., 1994.

20. Світова класична думка про державу і право. Навч. посібник / Безродний С.Ф. та ін. - К.: Юріноком Інтер. - 1999.

21. Сичивиця О. Новий розподіл влад і національна безпека України // Універсум.- 1998. - № 5-6.- С. 4.

22. Тертышник В. М, Марченко О. В., Тертышнык А. И. Защита прав и свобод человека. - Харьков, 2000.

*

23. Філософія права / За ред. М. В. Костицького та Б. Ф. Чміля. — Київ: Юрінком Інтер, 2000.

24. Хропанюк В. Н. Теория государства и права.-М., 1999.

25. Черданцев А. Ф. Теория государства и права: Учебник для вузов. - М.: Юрайт, 1999.

26. Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права. - М., 1973 г.

27. Четверний В.А. Понятие права и государства. Введение в курс теории права и государства. - М., 1997г.

28. Чиркин В.Е. Разделение властей: социальные и юридические аспекты. //Советское государство и право. - 1990г.- №8

29. Шаповал В. Верховенство закону як принцип Конституції України // Право України. - 1999.- №1.

30. Шаповал В. М., Борденюк В. L, Журавльова Г. С. Парламентаризм і законодавчий процес в Україні. - Київ, 2000.

31. Шаповал В. М. Вищі органи сучасної держави. Порівняльний аналіз. -К., 1995.

32. Шемшученко Ю. Теоретичні проблеми формування правової держави // Право України. - 1995. - № 5-6.

  1. Юридична енциклопедія. - Київ, 1998.


 
 

Цікаве

Загрузка...