WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану - Курсова робота

Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану - Курсова робота

10. Аскеров С.С. Суддівський імунітет у сфері кримінального судочинства як незалежності суддів // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання фахівців на міжнародному ринку вищої освіти. Збірник наукових статей за матеріалами ХIV Міжнародної науково-практичної конференції (17-20 квітня 2007 року, Ужгород – Сніна (Словаччина). – Ужгород, Ліра, 2007. – С. 199-201.

11. Аскеров С.С. Дисциплінарна відповідальність суддів в Азербайджані як одна з гарантій їх незалежності // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (23-24 листопада 2007 року м. Київ). – К., 2007. – С. 183-185.

АНОТАЦІЯ

Аскеров С.С. Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану (порівняльно-правове дослідження). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. – Академія адвокатури України, Київ, 2008.

У дисертації досліджується правова природа, суть та зміст принципу незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану. Проведено аналіз становлення та розвиток принципу незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану. Вивчено і проаналізовано конституції та законодавство України та Азербайджану, міжнародно-правові акти про незалежність і недоторканність суддів, досліджено проблеми сучасного стану та шляхи подальшого правового врегулювання принципу незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі.

Проаналізовано співвідношення принципу незалежності і недоторканності суддів з іншими принципами кримінального процесу України та Азербайджану.

В дисертації проведено порівняльно-правовий аналіз національного законодавства України та Азербайджану щодо незалежності і недоторканності суддів, рівня забезпечення та системи гарантії незалежності суддів, відповідність законодавства цих держав їх міжнародно-правовим зобов'язанням.

Обґрунтовано необхідність удосконалення законодавства України та Азербайджану щодо притягнення суддів до юридичної відповідальності (дисциплінарної та кримінальної). Зроблено пропозиції законодавцям України та Азербайджану про приведення правової бази щодо незалежності і недоторканності суддів відповідно до міжнародних зобов'язань.

Ключові слова: незалежність суддів, недоторканність суддів, правові гарантії суддів, процесуальні гарантії суддів, організаційні гарантії суддів, підбір суддів, відповідальність суддів.

АННОТАЦИЯ

Аскеров С.С. Принцип независимости и неприкосновенности судейв уголовном процессе Украины и Азербайджана (сравнительно-правовое исследование). – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза. – Академия адвокатуры Украины, Киев, 2008.

В диссертации исследуется правовая природа, значение и содержание принципа независимости и неприкосновенности судей в уголовном процессе Украины и Азербайджана. Проведено анализ становления и развитие принципа независимости и неприкосновенности судей в уголовном процессе Украины и Азербайджана. Изучено и проанализировано конституции и законодательство Украины и Азербайджана, международно-правовые акты о независимости и неприкосновенности судей, исследовано проблемы современного положения и пути последующего правового урегулирования принципа независимости и неприкосновенности судей в уголовном процессе.

Проанализировано соотношение принципа независимости и неприкосновенности судей с другими принципами уголовного процесса Украины и Азербайджана.

В диссертации проведен сравнительно-правовой анализ национального законодательства Украины и Азербайджана относительно независимости и неприкосновенности судей, уровня обеспечения и системы гарантий независимости судей, соответствия законодательства этих государств их международно-правовым обязательствам.

Диссертант разделяет мнение о независимости судебной власти и судей от других (исполнительной и законодательной) ветвей государственной власти, надлежащем материально-техническом обеспечении суда и судей, финансовой независимости суда и судей, запрещении вмешательства в деятельность суда и судей, праве человека и гражданина на независимый и эффективный суд.

Нельзя обеспечить независимость и неприкосновенность судей в полной мере, без установления необходимых правовых гарантий деятельности суда и судей. Мнение диссертанта основывается на результатах проведенного анкетирования судей местных, апелляционных судов г. Киева и г. Баку, судей Верховного Суда Украины и Верховного Суда Азербайджана.

Обоснована необходимость совершенствования законодательства Украины и Азербайджана о гарантиях независимости судей и представителей народа, которые принимают участие в рассмотрении дела, исходя из конституционных требований относительно непосредственного участия народа в осуществлении правосудия.

С целью недопущения отмены или уменьшения существующих гарантий независимости судей предложено законодателям Украины и Азербайджана установить норму об уголовной ответственности виновных лиц в отмене или уменьшении существующих гарантий независимости судей при принятии новых законов и других нормативных актов, внесении изменений к ним.

Исследованы негативные факторы в процессе назначения на административные должности в судах Украины и Азербайджана, присвоения квалификационных классов, наград, которые требуют усовершенствования законодательства Украины и Азербайджана.

Анализируя действующее законодательство Украины и Азербайджана о порядке формирования судейского корпуса в Украине и Азербайджане, от законности и демократичности которого зависит авторитет судебной власти, законодателям обеих стран предложены пути качественного решения кадрового обеспечения судейского корпуса, определения единого органа по аттестации кандидатов на должность судьи, установления для всех органов и должностных лиц, принимающих участие в формировании судейского корпуса, порядка принятия, сроков прохождения документов по назначению и избранию судьи на должность, профессиональной подготовки и психологического тестирования кандидатов, создания условий прозрачности и демократизации процедуры, повышения авторитета судебной власти и судей, с учетом международных правовых актов.

Обоснована необходимость усовершенствования законодательства Украины и Азербайджана относительно привлечения судей к юридической ответственности (дисциплинарной и уголовной). Сделаны предложения законодателям Украины и Азербайджана о приведении правовой базы о независимости и неприкосновенности судей в соответствии с международными обязательствами.

Ключевые слова: независимость судей, неприкосновенность судей, правовые гарантии судей, процессуальные гарантии судей, организационные гарантии судей, отбор судей, ответственность судей.

ABSTRACT

Askerov S.S. Principle of Judges' Independence and Inviolability in Criminal Procedure of Ukraine and Azerbaijan (comparatively-legal research). – Manuscript.

Dissertation on the receipt of scientific degree of candidate of legal sciences in speciality 12.00.09. – Criminal process and criminalities; judicial examination. – Academy of advocacy of Ukraine, Kуiv, 2008.

Legal matter, essence and maintenance of principle of independence and inviolability of judges in the criminal process of Ukraine and Azerbaijan are investigated in the dissertation. The analysis of becoming and development of principle of independence and inviolability of judges in the criminal process of Ukraine and Azerbaijan is conducted in the dissertation. The Constitution, legislation of Ukraine and Azerbaijan, international legal acts about independence and inviolability of judges, the problems of the modern state and ways of subsequent legal settlement of principle of independence and inviolability of judges are explored in criminal process.

Correlation of principle of independence and inviolability of judges is analyzed together with other principles of criminal process of Ukraine and Azerbaijan.

In dissertation the comparatively-legal analysis of national legislation of Ukraine and Azerbaijan is conducted in view of independence and inviolability of judges, level of providing and system of guarantee of independence of judges, accordance of legislation of these states by their international legal obligation.

Certain necessity of improvement of legislation of Ukraine and Azerbaijan in relation to submitting judges to legal responsibility (disciplinary and criminal). Suggestions are made to the legislators of Ukraine and Azerbaijan about bringing the legal basis of independence and inviolability of judges in accordance with the international commitments.

Keywords: judges' independence, judges' immunity, legal guarantees of judges, procedural guarantees of judges, organizational guarantees of judges, selection of judges, judges' responsibility.


 
 

Цікаве

Загрузка...