WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану - Курсова робота

Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану - Курсова робота

отримали подальший розвиток:

 • обґрунтування щодо становлення та розвитку принципу незалежності і недоторканності суддів в історії кримінального процесу України до: 1) періоду перебування України у складі Російської імперії; 2) періоду перебування у складі Радянського Союзу; 3) періоду, пов'язаному з набуттям Україною незалежності;

 • положення про більш широку систему гарантій незалежності суддів. Серед правових засобів, реалізація яких спрямована на забезпечення суддівської незалежності виділяються дві групи обставин: умови та гарантії. Якщо умови незалежності суддів стосуються їх особистих якостей, то гарантії – сфери їх діяльності: політичної, економічної, юридичної, соціальної;

 • положення про межі процесуального впливу на формування внутрішнього суддівського переконання суб'єктів кримінального процесу України та Азербайджану;

 • обґрунтування необхідності підвищення авторитету суддів і судової системи в Україні та Азербайджані, якісного вирішення питання кадрового забезпечення суддівського корпусу, створення умов прозорості і демократизації процедури добору кандидатів, їх фахової підготовки та доцільність удосконалення законодавства країн у цьому напрямку;

 • обґрунтування необхідності удосконалення законодавства про незалежність та недоторканність суддів, підвищення гарантій реалізації прав і обов'язків суддів, забезпечення належний судового захисту прав та основних свобод людини як в Україні, так і Азербайджані;

внесено конкретні пропозиції щодо удосконалення:

 • Кримінального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу України, законів України: "Про судоустрій України", "Про статус суддів", "Про Вищу раду юстиції".

 • Кримінального кодексу Азербайджану, Кримінально-процесуального кодексу Азербайджану, законів Азербайджану: "Про суди і суддів", "Про Судово-правову Раду".

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів. Сформульовані у дисертації наукові положення, висновки і рекомендації можуть бути використані у:

  1. Нормотворчій діяльності – удосконалення нормативної бази, яка стосується принципу незалежності і недоторканності суддів у законах України "Про судоустрій України", "Про статус суддів", "Про Вищу раду юстиції", чинному Кримінально-процесуальному кодексі України під час підготовки проекту нового КПК України.

Пропозиції про внесення змін та доповнень до Законів України "Про судоустрій України", "Про статус суддів", "Про Вищу раду юстиції", чинних Кримінального кодексу і Кримінально-процесуального кодексу України, під час підготовки проекту нового КПК України з досліджувальних питань направлені до Секретаріату Верховної Ради України (12.11.2007 р. № 087/1).

  1. Нормотворчій діяльності – удосконалення нормативної бази, яка стосується принципу незалежності і недоторканності суддів у законах Азербайджану "Про суди і суддів", "Про Судово-правову Раду", Кримінальному кодексі та Кримінально-процесуальному кодексі Азербайджану.

Пропозиції про внесення змін та доповнень до Законів Азербайджану "Про суди і суддів", "Про Судово-правову Раду", КК і КПК Азербайджану з досліджувальних питань направлені до Парламенту (Міллі Меджліс) Азербайджану (12.11.2007 р. № 087/2).

  1. Навчальному процесі – при викладанні курсів лекцій дисциплін "Кримінально-процесуальне право", "Порівняльне кримінально-процесуальне право", "Судоустрій України", "Судоустрій зарубіжних країн", підготовці розділів підручників та навчальних посібників.

  2. Науковій діяльності – при подальшому дослідженні даної теми або суміжних тем.

Апробація результатів дисертації. Дисертацію виконано на кафедрі кримінального процесу і криміналістики Академії адвокатури України, обговорено на науковому семінарі, схвалено і рекомендовано до захисту на засіданні кафедри.

Основні положення, висновки і рекомендації дисертації були оприлюднені на 6 Міжнародних та Всеукраїнській науково-практичних конференціях: "Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку" (17-18 березня 2006 року м. Луцьк); "Від громадянського суспільства – до правової держави" (28 квітня 2006 року м. Харків); "Запорізькі правові читання" (18-19 травня 2006 року м. Запоріжжя); "Формування правової держави в Україні. Проблеми і перспективи" (13 квітня 2007 року м. Тернопіль); "Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання фахівців на міжнародному ринку вищої освіти" (17-20 квітня 2007 року, Ужгород – Сніна (Словаччина); "Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту" (23-24 листопада 2007 року, Київ).

Публікації. Основні положення та висновки дисертаційного дослідження викладені в одинадцяти публікаціях, з яких п'ять є науковими статтями у фахових виданнях.

Структура й обсяг дисертації. Відповідно до поставленої мети і завдань дисертація складається з вступу, трьох розділів, які включають 8 підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатку. Повний обсяг дисертації складає 201 сторінок, з них – 177 сторінок основного тексту. Список використаних джерел нараховує 243 найменувань і становить 19 сторінок. Додаток займає 5 сторінки.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

У вступі аргументовано актуальність теми дисертаційного дослідження, її наукового підґрунтя, зазначається мета і завдання, методичні, теоретичні та емпіричні основи. Вказується на наукову новизну одержаних результатів, їх практичне значення, говориться про апробацію основних результатів дослідження.

РОЗДІЛ 1 "Становлення та розвиток принципу незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану" складається з двох підрозділів.

Підрозділ 1.1. "Генезис принципу незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України" присвячений історичному розвитку законодавства та судової системи України, становленню та розвитку принципу незалежності і недоторканності суддів в історії кримінального процесу України відповідно до етапів її існування: 1) період перебування України у складі Російської імперії; 2) період перебування у складі Радянського Союзу; 3) період, пов'язаний з набуттям Україною незалежності.

На думку дисертанта, судоустрій і судочинство України формувалися переважно під впливом правової системи тих держав, до складу яких входила Україна.

У підрозділі 1.2. "Генезис принципу незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі Азербайджану" говориться про історичний розвиток законодавства і судової системи Азербайджану, становлення та розвиток принципу незалежності і недоторканності суддів в історії кримінального процесу Азербайджану протягом етапів його історії: 1) період виникнення перших державних утворень на території Азербайджану; 2) період захоплення Азербайджану арабським халіфатом, розповсюдження ісламу в Азербайджані, появи мусульманського права, джерел мусульманського права, правил судочинства; 3) період перебування Азербайджану в складі Російської імперії; 4) період перебування у складі Радянського Союзу; 5) період, пов'язаний з набуттям Азербайджаном незалежності. Дисертант вважає, що судоустрій і судочинство Азербайджану формувалися також переважно під впливом правової системи тих держав, до складу яких входив Азербайджан.

РОЗДІЛ 2 "Незалежність і недоторканність суддів – конституційний принцип кримінального процесу України та Азербайджану" складається із двох підрозділів.

У підрозділі 2.1. "Поняття, зміст і значення принципу незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану" говориться про правову природу структуру, зміст та значення принципу незалежності і недоторканності суддів. Дисертант поділяє думку про незалежність судової влади та суддів від інших (виконавчої і законодавчої) гілок державної влади, належне матеріально-технічне забезпечення суду і суддів, фінансову незалежність суду і суддів, заборону втручань у діяльність суду і суддів, право людини і громадянина на незалежний та ефективний суд. На думку дисертанта, не можна забезпечити незалежність і недоторканність суддів у повній мірі, без встановлення належних правових гарантій діяльності суду і суддів. Думка дисертанта основується на результати проведеного анкетування суддів місцевих, апеляційних судів м. Києва і м. Баку, суддів Верховного Суду України та Верховного Суду Азербайджану.

Підрозділ 2.2. "Поняття, класифікація та система гарантій принципу незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану"

Обґрунтована необхідність вдосконалення законодавства України щодо гарантій незалежності суддів та представників народу, які беруть участь у розгляді справи, зокрема, виходячи з конституційних вимог щодо безпосередньої участі народу у здійсненні правосуддя. Зроблені пропозиції щодо викладення нової редакції ст. ст. 17 і 18 КПК України.

Аргументована актуальність вдосконалення законодавства Азербайджану щодо гарантій незалежності суддів та представників народу, які беруть участь у розгляді справи. Запропоновані нові редакції ст. ст. 25 і 32 КПК Азербайджану. Вказано на необхідність закріплення в законодавстві Азербайджану положення, згідно з яким гарантії незалежності суддів, передбачені в Конституції Азербайджану та інших правових актах, не можуть бути скасовані або зменшені державою під час прийняття нових законів та інших нормативних актів. В державі не можуть прийматися закони та інші правові акти, які скасовують чи зменшують незалежність суддів.


 
 

Цікаве

Загрузка...