WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Предмет, метод цивільного права - Курсова робота

Предмет, метод цивільного права - Курсова робота

За якістю.

Виготовлювач (відправник) зобов'язано забезпечити: строге дотримання встановлених правил упакування і затаривания продукції, маркірування й опломбування окремих місць; здачу продукції, що відповідає по якості і комплектності вимогам, установленим стандартами, технічними умовами, кресленнями, рецептурами, зразками (еталонами). Продукція, що не пройшла у встановленому порядку перевірку за якістю, а також продукція, відвантаження якої була заборонена органами, що здійснюють контроль за якістю продукції, і іншими уповноваженими на те органами, поставлятися не повинен; чітке і правильне оформлення документів, що засвідчують якість і комплектність продукції, що поставляється,, відвантажувальних і розрахункових документів, відповідність зазначених у них даних про якість і комплектності продукції фактичній якості і комплектності неї; своєчасне відсилання документів, що засвідчують якість і комплектність продукції, одержувачеві. Ці документи висилаються разом із продукцією, якщо інше не передбачено Основними й Особливими умовами постачання, іншими обов'язковими для сторін правилами або договором. У випадках, передбачених стандартами, технічними умовами, Основними й Особливими умовами постачання, іншими обов'язковими для сторін правилами і договором, виготовлювач (відправник) зобов'язаний при відвантаженні (здачі) продукції в упакованих або затарених місцях вкласти в кожне тарне місце документ, що свідчить про найменування і якість продукції, що знаходиться в даному тарному місці; строге дотримання діючих на транспорті правил здачі вантажів до перевезення, їхні навантаження і кріплення, а також спеціальних правил навантаження, установлених стандартами і технічними умовами.

Перевезення зобов'язаний: перевірити у випадках, передбачених у зазначених правилах, наявність на транспортних засобах або на контейнері пломб відправника або пункту відправлення (станції, пристані, порту), справність пломб, відбитки на них, стан вагона, інших транспортних засобів або контейнера, наявність захисного маркірування вантажу і справність тари; перевірити відповідність найменування вантажу і транспортного маркірування на ньому даним, зазначеним у транспортному документі; перевірити, чи були дотримані встановлені правила перевезення, що забезпечують запобігання вантажу від ушкодження і псування, терміни доставки, а також зробити огляд вантажу. У випадку одержання від органа транспорту вантажу без перевірки кількості місць, ваги і стани його одержувач у порядку, установленому правилами оформлення видачі вантажів, зобов'язаний зажадати від органів транспорту, щоб на транспортному документі була зроблена відповідна оцінка.

36. Договір поставки

Договір постачання – це договір, по якому продавець (постачальник), що здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений термін (терміни) товар у власність покупця для використання його в підприємницькій або в інших цілях, не зв'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього визначену грошову суму.

До договору постачання застосовуються загальні положення про купівлі-продажу, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін. Характеристика: консенсуальний, двосторонній, оплатний, не публічний.

Особливості: постачальник – суб'єкт підприємницької діяльності; ціль придбання – використання у підприємницькій діяльності чи господарських відносинах; момент укладання і його виконання не збігаються; укладається на довгий час; може укладатися товар (продукцію), який буде виготовлено в майбутньому; купівля-продаж відбувається на умовах оптової торгівлі.

Суттєві умови: предмет; сторони; кількість, якість, асортимент, комплектність; ціна; права і обов'язки сторін; відповідальність. Джерела регулювання: ЗУ „Про постачання продукції для державних потреб", „Про закупку товарів, робіт, послуг за державні кошти", Положення „Про поставки продукції виробничо-технічного призначення",

Договори укладаються шляхом складання одного документа, або шляхом прийняття постачальником замовлення покупця до виконання. Договірні відносини можуть бути встановлені також шляхом обміну листами, телеграмами, телетайпограмами, телефонограмами, радіограмами.

Проекти довгострокових договорів висилаються покупцеві в 2 екземплярах не пізніше 4 місяців до початку періоду, на який укладається договір. Якщо договір на постачання продукції, що не розподіляється, укладається на рік або більш короткий період, покупець направляє постачальникові замовлення в 2 екземплярах із указівкою необхідних даних. Замовлення вважається прийнятим до виконання і здобувають силу договору, якщо протягом 20 днів після його одержання постачальник не повідомить покупцеві про відхилення замовлення або про заперечення по окремих його умовах. Заперечення по окремих умовах замовлення і їхні мотиви постачальник вказує в підписаному замовленні. При необхідності узгодження додаткових умов, не передбачених замовленням, постачальник у той же термін направляє покупцеві проект договору в 2 екземплярах. Сторона не пізніше 20 днів після одержання проекту договору підписує його і 1 екземпляр договору повертає.

37. Загальні положення про оренду

За договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов'язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.

Характеристика: двосторонній, оплатний. Може бути консенсуальним та реальним.

Сторони – наймодавець (орендодавець) та наймач (орендатор).

ЦК не пред'являє спеціальних вимог до сторін договору найму – ними можуть бути як юридичні так і фізичні особи. Наймодавцями можуть бути як власники майна, так і уповноваженні ними особи.

Предметом договору найму може бути річ, яка визначена індивідуальними ознаками і яка зберігає свій первісний вигляд при неодноразовому використанні (неспоживна річ).

Законом можуть бути встановлені види майна, що не можуть бути предметом договору найму. Предметом договору найму можуть бути майнові права. Особливості найму окремих видів майна встановлюються ЦК та іншим законом. До договору оренди застосовуються загальні правила про форми угод.

Відмінності від інших договорів: наймач отримує майно не у власність, а у тимчасове користування, за цією ознакою договір відрізняється від договору купівлі-продажу, за яким покупець майна стає його власником; предметом договору найму можуть бути тільки індивідуально-визначенні, неспоживні речі (нежилі приміщення, устаткування, авто), не знищуванні і процесі їх використання, за цією ознакою договір оренди відрізняється від договору займу, за яким зайомщик набуває майно у власність та зобов'язаний повернути не теж саме, а таку ж кількість речі того самого роду і якості; оплатний договір – за цією ознакою договір відрізняється від договору суди.

Договір найму укладається на строк, встановлений договором. Якщо строк найму не встановлений, договір найму вважається укладеним на невизначений строк. Кожна із сторін договору найму, укладеного на невизначений строк, може відмовитися від договору в будь-який час, письмово попередивши про це другу сторону за один місяць, а у разі найму нерухомого майна – за три місяці. Договором або законом може бути встановлений інший строк для попередження про відмову від договору найму, укладеного на невизначений строк. Законом можуть бути встановлені максимальні (граничні) строки договору найму окремих видів майна. Якщо до спливу встановленого законом максимального строку найму жодна із сторін не відмовилася від договору, укладеного на невизначений строк, він припиняється зі спливом максимального строку договору. Договір найму, строк якого перевищує встановлений законом максимальний строк, вважається укладеним на строк, що відповідає максимальному строку. 38. Договір позички

За договором позички одна сторона (позичкодавець) безоплатно передає або зобов'язується передати другій стороні (користувачеві) річ для користування протягом встановленого строку.

Характеристика: безоплатний, консенсуальний (тоді двосторонній) чи реальний (тоді односторонній).

Предметом може бути тільки індивідуально визначенні речі, не споживчі у процесі використання, оскільки вони повинні бути повернені після закінчення строку договору.

Сторони – позикодавець та користувач. Позикодавцем може бути фізична чи юридична особа. Особа, що здійснює управління майном, може бути позикодавцем за згодою власника. Юридичні особи, що здійснюють підприємницьку діяльність, не можуть передавати речіі у безоплатне користування особі, яка є засновником, учасником, керівником, членом його органу управління чи контролю. Договір позички речі побутового призначення між фізичними особами може укладатися усно. Договір позички між юридичними особами, а також між юридичною та фізичною особою укладається у письмовій формі. Договір позички будівлі, іншої капітальної споруди (їх окремої частини) укладається у формі, яка визначена відповідно до статті 793 ЦК (Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) укладається у письмовій формі. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) строком на один рік і більше підлягає нотаріальному посвідченню). Договір позички транспортного засобу, в якому хоча б однією стороною є фізична особа, укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню. Найбільше подібностей договору позички з договором найму (оренди), однак відрізняється від нього безоплатним характером. Подібність з договором зберігання обумовлена тим, що їх предметом є індивідуально визначенні неспоживчі речі, які підлягають поверненню власнику. Різниця в тому, що в договорі зберігання річ передається для зберігання, а в договорі позички – для користування. За договором позички річ залишається у власності позикодавця, у той час, коли за договором займу майно передається у власність позичальника. Крім того, вони розрізняються за предметом – предметом договору позички є тільки неспоживчі, індивідуально визначенні речі, а предметом договору займу – речі, визначенні родовими ознаками.


 
 

Цікаве

Загрузка...