WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу України (цивільно-правові аспекти) - Курсова робота

Правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу України (цивільно-правові аспекти) - Курсова робота

У Висновках за результатами дослідження викладені найбільш важливі наукові і практичні результати, одержані в дисертації, сформульовані конкретні пропозиції по вдосконаленню правового статусу юридичних осіб нафтогазового комплексу України та внесенню змін до законодавства України. Наводиться теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми, що виявляється у визначенні особливостей правового статусу, поняття і правової природи, структури та управління холдинговою компанією нафтогазового комплексу України з метою забезпечення інтересів суб'єктів відносин на ринку нафти і газу.

Основні положення дисертації викладено в наукових працях

1. Слюсаренко Ю.А. Правовий режим майна підприємств нафтогазового комплексу України: цивільно-правові аспекти // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип.187. Правознавство. – Чернівці: Рута, 2003. – С.50–55.

2. Слюсаренко Ю.А. Управління холдингом нафтогазового комплексу України: цивільно-правові аспекти // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2003. – № 5 (24). – С.46–57.

3. Слюсаренко Ю.А. Правовий статус підприємств нафтогазового комплексу України (цивільно-правові аспекти) // Донецький інститут внутрішніх справ при Донецькому національному університеті. Збірник наукових праць. – 2004. – № 1. – С.269–277.

4. Слюсаренко Ю.А. Статті: Вотум, Денонсація, Де-факто, Де-юре, Дипломатія, Доктрина Трумена, Імпічмент, Інавгурація, Меморандум, Мирний договір, Невтручання принцип, Нейтралітет, Перемир'я // Історична наука: термінологічний і понятійний довідник. – К.: Вища школа, 2002. – С.65-66, 94, 99, 109, 115-116, 156, 237, 245, 263, 264, 290.

5. Слюсаренко Ю.А. Поняття нафтогазового комплексу України (цивільно-правові аспекти) // Тези міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми реформування правовідносин у сучасних умовах очима молодих вчених" (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 10-11 квітня 2003 року).

6. Слюсаренко Ю.А. Роль підприємств нафтогазового комплексу у підтриманні біорізноманіття (цивільно-правові аспекти) // Тези міжнародної науково-практичної конференції "Роль природно-заповідних територій у підтриманні біорізноманіття" (Канівський природний заповідник, 9–11 вересня 2003 року).

7. Cлюсаренко Ю.А. Правовий режим транспортних мереж нафтогазового комплексу України (цивільно-правові аспекти) // Тези всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми історії і правознавства у працях молодих вчених" (Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 23-24 жовтня 2003 року).

Слюсаренко Ю.А. Правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу України (цивільно-правові аспекти). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес, сімейне право; міжнародне приватне право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2007.

Дисертація містить системний аналіз теоретичних і практичних питань правового статусу юридичних осіб нафтогазового комплексу України. У дисертації досліджено поняття та елементи правового статусу юридичних осіб нафтогазового комплексу, виявлено структуру, особливості управління та правову природу холдингу в нафтогазовому комплексі, досліджено проблеми співвідношення інституту холдингу з іншими суміжними правовими конструкціями пов'язаних юридичних осіб. Виявлено особливості та механізм здійснення правосуб'єктності юридичних осіб газопостачання в Україні, поняття та елементи транспортних мереж і процесу транспортування нафти і газу.

Надана увага розробці конкретних практичних рекомендацій по застосуванню та внесенню змін до цивільного законодавства України, запропоноване вирішення питань, що є спірними при управлінні холдинговою компанією нафтогазового комплексу України, виявленні правових форм здійснення прав на майно юридичних осіб зазначеного комплексу.

Ключові слова: правовий статус, юридичні особи, майно, нафтогазовий комплекс, холдингові компанії, управління холдинговою компанією, транспортні мережі, договір, законодавство.

Слюсаренко Ю.А. Правовой статус юридических лиц нефтегазового комплекса Украины (гражданско-правовые аспекты). – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка, Киев, 2007.

Диссертация содержит комплексный анализ теоретических и практических вопросов, связанных с правовым статусом юридических лиц нефтегазового комплекса Украины. В диссертации определено понятие нефтегазового комплекса Украины как общности взаимосвязанных юридических лиц определенной организационно-правовой формы в сфере добычи, транспортировки, переработки нефти и газа и распределения продуктов их переработки, исследовано понятие и элементы правового статуса юридических лиц нефтегазового комплекса. Обоснованный вывод о том, что правовой статус юридических лиц нефтегазового комплекса определяет комплекс признаков правового положения этих юридических лиц, элементами которого выступают правосубъектность, правовой режим имущества, взаимоотношения между организациями комплекса и система юридических гарантий правосубъектности.

Установлены структура, особенности управления и правовая природа холдинга в нефтегазовом комплексе, исследованы проблемы соотношения института холдинга с другими смежными правовыми конструкциями взаимосвязанных юридических лиц. Определено место НАК "Нефтегаз Украины" в системе нефтегазового комплекса Украины как определяющего элемента указанного комплекса и наибольшей национальной нефтегазовой компании с особенным правовым статусом.

Установлены особенности и механизм осуществления правосубъектности юридических лиц газопоставки в Украине, понятие и элементы транспортных сетей и процесса транспортировки нефти и газа. Доказано, что составляющими элементами транспортных сетей и процесса транспортировки нефти и газа выступают система магистральных и распределительных нефтегазопроводов, перевалочных комплексов, хранилищ нефти (газа) и продуктов их переработки. Усовершенствовано понятие правового режима имущества юридических лиц нефтегазового комплекса.

Получило дальнейшее развитие положение о том, что разделение "договорной" зависимости от других видов обязательств должника перед кредитором может быть проведено путем использования двух самостоятельных критериев в виде возможности материнского товарищества:

1) навязывать зависимому товариществу принятие определенных решений, и/или 2) назначать и смещать руководящие органы зависимого товарищества благодаря участию в уставном капитале зависимого товарищества; положение о том, что обусловленный необходимостью контроля за природными монополиями повышенный уровень государственного регулирования уставной и внутрихозяйственной деятельности холдинга в нефтегазовом комплексе создает комплексные правоотношения, характерные взаимосвязью и взаимозависимостью, но не единством частно-правовых и публично-правовых элементов в регулировании хозяйственной деятельности холдинга.

Уделено внимание разработке конкретных практических рекомендаций по применению и внесению изменений в гражданское законодательство Украины, предложено решение вопросов, являющихся спорными при управлении холдинговыми компаниями нефтегазового комплекса в Украине, выявлении правовых форм осуществления права на имущество юридических лиц указанного комплекса.

Ключевые слова: правовой статус, юридические лица, имущество, нефтегазовый комплекс, холдинговые компании, управление холдинговой компанией, транспортные сети, договор, законодательство.

Slusarenko Y. A. The legal status of juridical persons in oilgas complex in Ukraine (civil law aspects). – Manuscript.

Dissertation for obtaining a scientific degree of Candidate of Law, specialization 12.00.03 – civil law and civil procedure; family law; international private law. – Taras Shevchenko Kyiv national university, Kyiv, 2007.

The dissertation contains analysis of theoretical and practical issues connected with regulation of legal status of juridical persons in oilgas complex in Ukraine. The dissertation explores the main stages of development of regulation of legal status of juridical persons in oilgas complex in Ukraine. The analysis of specialities of legal status of juridical persons in oilgas comрlex has been carried out.

Special attention is devoted to the development of specific practical recommendations for the improvement of the Ukrainian civil legislation concerning holding companies in oilgas complex in Ukraine.

Key words: legal status, juridical persons, property, oilgas complex, holding companies, administration of holding company, transport pipelines, contract, legislation.


 
 

Цікаве

Загрузка...