WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу України (цивільно-правові аспекти) - Курсова робота

Правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу України (цивільно-правові аспекти) - Курсова робота

Незважаючи на відсутність в наведених договорах трактовки правової природи тріади прав юридичних осіб нафтогазового комплексу на передане їм майно, яке не підлягає приватизації, по суті це – (довірче) управління майном, в якому використана лише технологія, а не правова форма договору оренди чи права господарського відання, що обумовлено приватно-правовими, а не публічними засадами учасників цих відносин.

Суб'єктами цього права – (довірчим) управителем, є НАК "Нафтогаз України" та юридичні особи його системи. Безпосереднє володіння майном, яке передане у (довірче) управління, здійснює підприємство-балансоутримувач на підставі угоди на обслуговування державного майна, яке не підлягає приватизації, укладеної з (довірчим) управителем – НАК "Нафтогаз України чи його дочірнім підприємством. Приймаючи участь в управлінні майном, підприємство-балансоутримувач виконує функції орендаря майна.

Наведене виступило підґрунтям для висновку про те, що угоди про використання та на обслуговування державного майна, яке не підлягає приватизації, є формою правового режиму майна юридичних осіб нафтогазового комплексу і різновидом договору (довірчого) управління майном з ускладненим суб'єктним складом у вигляді співуправителів та балансоутримувача.

За цим договором держава, в особі Фонду державного майна України (установник), передає у (довірче) управління НАК "Нафтогаз України" та його дочірнім компаніям (співдовірчі управителі), майно, яке не підлягає приватизації, для виконання функцій управління, користування, експлуатації та технічного обслуговування державного майна, яке не підлягає приватизації, знаходиться на балансі і не увійшло до статутних фондів підприємств, що входять до складу НАК "Нафтогаз України".

Проведений аналіз дав можливість визначити поняття та форми правового режиму майна юридичних осіб нафтогазового комплексу України.

Обґрунтовується висновок, що під правовим режимом майна підприємств нафтогазового комплексу слід розуміти нормативно встановлений порядок формування, використання та вибуття майна, закріпленого за його суб'єктами у вигляді права власності, повного господарського відання і (довірчого) управління майном.

У підрозділі 2.2 "Правовий режим транспортних мереж" висвітлюються питання щодо поняття і правового режиму транспортних мереж.

Встановлено, що визначальне місце при визначенні правового режиму транспортних мереж нафтогазового комплексу займають питання цивільно-правового регулювання здійснення права власності на магістральні нафтогазопроводи, складовими поняття транспортних мереж і процесу транспортування нафти і газу виступають магістральні нафтогазопроводи, перевалювальні комплекси і підземні сховища газу (нафтосховища) чи продуктів їх переробки.

Доведено, що єдиним власником всієї майнової системи магістральних трубопроводів згідно з українським законодавством є держава Україна.

Сформульовано поняття правового режиму майна юридичних осіб нафтогазового комплексу як нормативно встановленого порядку формування, використання та вибуття майна, закріпленого за його суб'єктами у припустимих правових формах (видах).

Єдину систему форм правового режиму майна юридичних осіб нафтогазового комплексу становлять право власності, права господарського відання і оперативного управління, в сукупності з (довірчим) управлінням та представницьким управлінням державним майном.

Звертається увага на те, що специфічною формою правового режиму майна юридичних осіб нафтогазового комплексу є договір (довірчого) управління майном, суб'єкт якого (довірчий управитель) має правовий титул, достатній для організації споживання майна і здійснення правосуб'єктності відповідної юридичної особи.

Основними різновидами (довірчого) управління майном підприємств нафтогазового комплексу виступають договори (довірчого) управління єдиним майновим комплексом (юридичної особи або її відокремленого структурного підрозділу), пакетами акцій та іншим індивідуально визначеним майном.

Обґрунтовано висновок про те, що долю інститутів господарського відання і оперативного управління в українському законодавстві слід визначати з урахуванням можливостей і сфер використання зазначених юридичних інститутів та повномасштабного використання довірчого і представницького управління державною власністю в умовах ринкової економіки. Існування прав господарського відання та оперативного управління є доцільним в період перехідного до ринкової економіки періоду.

Встановлено, що управління державними корпоративними правами здійснюється Фондом державного майна України на представницькій основі, що передбачає здійснення уповноваженою особою повноважень володіння та користування належними державі корпоративними правами шляхом реалізації уповноваженою особою прав акціонера чи володільця іншого корпоративного права за винагороду, в межах наданих договором доручення повноважень, від імені та під контролем органів державної влади.

Представницьке і довірче управління державними корпоративними правами виступають різними правовими способами, але однаковими за економічною функцією та метою видами управління державними корпоративними правами.

Недолік Концепції управління державними корпоративними правами полягає у відсутності нормативного регулювання довірчого управління державними корпоративними правами, невизначеності умов виплати винагороди уповноваженій особі та відповідальності за неналежне управління. Найбільш імовірно, що система та умови винагороди визначатимуться в кожному конкретному випадку окремо. Концепцією хоч і закладено базові поняття та засади управління акціями на представницькій основі, разом з тим неврегульованими залишено багато питань практичного характеру: вимоги до ведення діяльності з управління акціями і можливість суміщення різних видів діяльності однією уповноваженою особою, обов'язкові вимоги до операцій з цінними паперами, ведення обліку і зберігання акцій.

Розділ III "Управління холдингом нафтогазового комплексу України" складається з двох підрозділів, в яких розглядаються поняття і правова природа холдингу в нафтогазовому комплексі, досліджуються питання структури холдингу та управління холдинговою компанією в нафтогазовому комплексі.

У підрозділі 3.1 "Поняття і правова природа холдингу в нафтогазовому комплексі" визначається поняття холдингу в нафтогазовому комплексі, під яким розуміється сукупність господарських товариств, пов'язаних відносинами контролю, що здійснюється материнським товариством над дочірнім.

Встановлено, що визначальну ознаку і правову природу холдингу в нафтогазовому комплексі обумовлено притаманними йому відносинами контролю.

Обґрунтовано висновок, що контроль – це постійний і вирішальний вплив на управління або діяльність залежного товариства, що поширюється на все його керівництво і полягає в можливості (для материнського товариства) нав'язувати (залежному товариству) прийняття певних рішень, а також призначати і зміщувати керівні органи (останнього) в силу (на підставі системи) участі в капіталі (множини залежних товариств).

Система участі в капіталі передбачає безпосереднє чи опосередковане володіння часткою в залежному товаристві, одноосібне або разом з іншими особами, що презентує еквівалент 20 чи більше відсотків статутного капіталу або голосів вищого органу, або можливість справляти вирішальний вплив на управління, або діяльність залежного товариства на основі угоди чи будь-яким іншим чином.

У підрозділі 3.2 "Структура і управління холдинговою компанією в нафтогазовому комплексі України" увага приділяється дослідженню та аналізу структури і управління холдинговими компаніями, розглядаються питання взаємовідносин материнської та дочірньої компанії в нафтогазовому комплексі України.

Встановлено, що управління холдинговою компанією в нафтогазовому комплексі України – це процес підготовки, прийняття та реалізації рішень, направлених на досягнення поставлених цілей. Управління, як процес, здійснюється системно, являє собою сукупність багатьох взаємопов'язаних дій.

Обґрунтовується доцільність встановлення в статуті основного товариства нормативів представництва інтересів дочірніх товариств, з урахуванням недопущення їх диктату, що передбачатиме в якості умови проведення загальних зборів присутність без права голосування на зборах повноважного представника дочірнього товариства.

У зв'язку з цим, обгрунтовується доцільність доповнення статті 10.2.3 статуту НАК "Нафтогаз України" частиною третьою наступного змісту: "На загальних зборах присутні повноважні представники дочірніх товариств. Представник дочірнього товариства зобов'язаний представити зборам вичерпну інформацію по заданим питанням, а також за пропозицією акціонерів, які володіють не менше 2% голосуючих акцій, викласти свою думку з питання, яке обговорюється і проект рішення".

Обґрунтовується доцільність закріплення в статутах НАК "Нафтогаз України" та її дочірніх підприємств положення про те, що останні надають основній (материнській) компанії право давати обов'язкові для них вказівки. Цьому повноваженню відповідає передбачений статутом обов'язок основної (материнської) компанії відповідати солідарно з дочірнім підприємством за угодами, укладеними останнім на виконання таких вказівок.

У ході дослідження встановлено, що зазвичай материнська компанія холдингу в нафтогазовому комплексі України є номінальним власником акцій дочірніх підприємств, розпорядження та користування якими відбувається виключно за ініціативою та згодою держави як дійсного власника, в особі Фонду державного майна України чи іншого уповноваженого державного органу в порядку, передбаченому для управління державними корпоративними правами. Материнська компанія позбавлена самостійних повноваженнь з вирішення питань розпорядження акціями дочірніх підприємств, затвердження порядку розподілу прибутку, вирішення більшості основних питань діяльності дочірніх акціонерних товариств, віднесених до компетенції вищого органу акціонерного товариства.


 
 

Цікаве

Загрузка...