WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу України (цивільно-правові аспекти) - Курсова робота

Правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу України (цивільно-правові аспекти) - Курсова робота

У дисертації сформульовано наступні нові науково-теоретичні висновки та практичні рекомендації, які виносяться на захист:

Уперше:

1. Визначено поняття нафтогазового комплексу України як сукупності взаємопов'язаних юридичних осіб певної організаційно-правової форми в сфері видобування, транспортування, переробки нафти і газу та розподілу продуктів їх переробки.

2. Встановлено поняття правового статусу юридичних осіб нафтогазового комплексу.

Обґрунтовано висновок про те, що правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу визначає комплекс ознак правового положення цих юридичних осіб, елементами якого виступають правосуб'єктність, правовий режим майна, взаємовідносини між організаціями комплексу і система юридичних гарантій правосуб'єктності.

3. Встановлено, що структуру нафтогазового комплексу України становить материнська компанія – НАК "Нафтогаз України", яка складається з належного цій юридичній особі єдиного майнового комплексу, і група юридичних осіб нафтогазового комплексу, діяльність яких заснована на розмежуванні функцій з видобування нафти і природного газу, транспортування та зберігання нафти і природного газу, реалізації нафти, природного газу та продуктів їх переробки.

4. Визначено місце НАК "Нафтогаз України" в системі нафтогазового комплексу України як визначального елементу зазначеного комплексу і найбільшої національної, з особливим правовим статусом, нафтогазової компанії.

За правовим статусом НАК "Нафтогаз Ураїни" є вертикально-інтегрованою універсальною енергетичною компанією у формі відкритого акціонерного товариства, єдиним акціонером якого є держава в особі Кабінету Міністрів України, яка поряд із здійсненням підприємницької діяльності виконує делеговані державою функції по розробці стратегії розвитку нафтогазового комплексу і значною мірою відповідає за енергетичну безпеку країни, структурно складається з належного акціонерному товариству єдиного майнового комплексу і групи дочірніх підприємств та підприємств, в яких 100 відсотків або певний пакет акцій чи часток належить акціонерному товариству, структурно заснованих на розмежуванні функцій з видобування нафти і природного газу, транспортування та зберігання нафти і природного газу, реалізації нафти, природного газу та продуктів їх переробки.

5. Виявлено особливості та механізм здійснення правосуб'єктності юридичних осіб газопостачання в Україні.

Обґрунтовано висновок про те, що юридичні особи газопостачання в Україні мають спеціальну правосуб'єктність, основний напрямок діяльності яких полягає в організації закупівлі та реалізації природного і скрапленого газу споживачам на території України в межах затверджених ресурсів газу та рівня проплат за нього.

Удосконалено:

1. Поняття правового режиму майна юридичних осіб нафтогазового комплексу як нормативно встановленого порядку формування, використання та вибуття майна, закріпленого за його суб'єктами у вигляді права власності, господарського відання, довірчого і представницького управління майном.

2. Положення про наявність в нафтогазовому комплексі ускладненої структури відносин власності, згідно з якою акціонер визнається власником акцій цього акціонерного товариства, майно якого належить останньому на праві власності або на праві управління – щодо майна, яке не підлягає приватизації, з наділенням його дочірніх юридичних осіб майном на праві власності або на праві господарського відання чи управління, визначених їх статутами та договорами, укладеними з НАК "Нафтогаз України".

3. Положення про юридичну сутність відносин, що складаються з приводу експлуатації магістральних нафтопроводів, як така, що будується на основі договорів транспортування, згідно з якими юридичні особи нафтопровідного транспорту зобов'язуються здійснювати лише переміщення нафти, належної відправнику. До того ж, такi організації не сплачують відправнику за передану сировину: вони самi проводять оплату наданої їм послуги з транспортування.

4. Поняття та елементи транспортних мереж. Обґрунтовано, що складовими елементами поняття транспортних мереж і процесу транспортування нафти і газу виступають система магістральних та розподільчих нафтогазопроводів, перевалювальних комплексів і сховищ нафти (газу) та продуктів її переробки.

Набули подальшого розвитку:

1. Положення про те, що відмежування відносин "договірної" залежності від інших випадків зобов'язань боржника перед кредитором може бути проведене шляхом використання двох самостійних критеріїв у вигляді постійної можливості для материнського товариства:

1) нав'язувати залежному товариству прийняття певних рішень, та/або 2) призначати і зміщати керівні органи залежного товариства в силу участі в капіталі залежних товариств.

2. Поняття холдингу в нафтогазовому комплексі України як сукупності господарських товариств, пов'язаних відносинами контролю, що здійснюється материнським товариством над дочірнім.

3. Положення про те, що обумовлений необхідністю контролю за природними монополіями підвищений рівень державного регулювання статутної та внутрішньогосподарської діяльності холдингу в нафтогазовому комплексі створює комплексні правовідносини, характерні взаємозв'язком і взаємозалежністю, але не єдністю приватно-правових та публічно-правових елементів в регулюванні господарської діяльності холдингу.

На підставі цих та інших висновків дисертантом вносяться конкретні пропозиції щодо вдосконалення законодавства України, які також складають наукову новизну дисертаційного дослідження.

Зокрема пропонується:

а) Статтю 118 ЦК України доповнити частиною 3 "Обов'язкові вказівки материнського товариства";

б) Статтю 10.2.3 статуту НАК "Нафтогаз України" доповнити частиною третьою "Представництво представників дочірнього товариства на загальних зборах материнського товариства".

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною, завершеною науковою роботою. Сформульовані теоретичні положення, висновки, пропозиції, рекомендації одержані автором в результаті опрацювання і дедуктивного аналізу понад 200 наукових і нормативно-правових джерел, цивільних і господарських справ.

Теоретичне та практичне значення дослідження полягає в тому, що його результати можуть бути використані в подальших загальнотеоретичних дослідженнях, при доопрацюванні та вдосконаленні законодавства України з питань цивільно-правового регулювання холдингових та інших інтегрованих формувань, зокрема, Цивільного кодексу, у навчальному процесі, підготовці підручників і навчальних посібників, методичних рекомендацій з курсів цивільного та підприємницького права для викладачів та студентів юридичних спеціальностей, у практичній діяльності судів, господарських судів України, правоохоронних органів, у правозастосовчій практиці з питань корпоративного та договірного права, у тому числі між пов'язаними особами.

Теоретичні положення, обґрунтовані автором в дисертаційному дослідженні, можуть бути використані при підготовці навчальних курсів "Цивільне право", "Корпоративні права".

Апробація і впровадження результатів дослідження. Результати дослідження були апробовані і знайшли своє відображення в публікаціях у виданнях, що визнані ВАК України фаховими для спеціальності "правознавство", використовувалися при проведенні практичних занять з цивільного права, а також були предметом обговорення на міжнародних та всеукраїнських конференціях, зокрема "Проблеми реформування правовідносин у сучасних умовах очима молодих вчених" (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 10-11 квітня 2003 року) та "Актуальні проблеми історії і правознавства у працях молодих вчених" (Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 23–24 жовтня 2003 року).

Окремі положення дисертації використовувалися при проведенні учбово-методичних семінарів спеціалістів системи нафтогазового комплексу.

Результати дисертаційного дослідження обговорювалися на засіданні кафедри цивільного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Структура роботи визначається об'єктом дослідження і підходом до дослідження проблеми та складається із вступу, трьох розділів, які охоплюють 6 параграфів, висновку, списку використаних джерел, нормативних актів. Повний обсяг дисертації становить 223 сторінки, з яких 20 сторінок займає список використаних джерел.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

У Вступі розкривається сутність і стан проблем цивільно-правового регулювання правового статусу юридичних осіб нафтогазового комплексу України, обґрунтовується актуальність теми дисертаційного дослідження, його мета та задачі, подається коротка анотація нових наукових положень, практичне значення одержаних результатів.

У Розділі I "Загально-теоретичні питання правового статусу юридичних осіб нафтогазового комплексу України" характеризуються історичні передумови формування сучасного нафтогазового комплексу України, досліджується поняття нафтогазового комплексу, його елементи, особливості правосуб'єктності підприємств газопостачання.

У підрозділі 1.1 "Поняття нафтогазового комплексу України" визначено основні історичні, економічні і юридичні передумови та особливості розвитку нафтогазового комплексу України в сучасних умовах, досліджено поняття правового статусу юридичних осіб нафтогазового комплексу України.

В Україні здавна промислово видобувають нафту і газ в значних обсягах, задовольняючи 23–25% власного споживання цих енергоносіїв, що є найкращим показником у Східній Європі.

Наприкінці 90-х років видобуток вуглеводнів в Україні опинився під загрозою суттєвого скорочення внаслідок постійного зменшення розвіданих покладів природного газу і нафти, значного зниження введення в експлуата - цію нових свердловин, обумовленого недофінансуванням планового експлуатаційного буріння, відпрацюванням ресурсу бурових установок, пов'язаним з цим зменшенням обсягів наукових-технічних досліджень, підготовки спеціалістів галузі та постійним зростанням заборгованості по заробітній платі, що зруйнувало систему розрахунків в галузі.


 
 

Цікаве

Загрузка...