WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Правове регулювання участі прокурора в адміністративному судочинстві щодо захисту прав та свобод громадянина - Курсова робота

Правове регулювання участі прокурора в адміністративному судочинстві щодо захисту прав та свобод громадянина - Курсова робота

Дисертацію присвячено проблемним питанням здійснення прокурором захисту прав, свобод та законних інтересів громадянина у адміністративному судовому процесі, а також обґрунтуванню напрямів розвитку відповідного законодавства. Для цього проаналізовані теоретико-правові проблеми такого захисту, форми захисту, сформульовані необхідні пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства.

Визначено, що представництво прокурором в адміністративному судовому процесі є правовідносинами, які встановлюються і реалізовуються на підставі Конституції України, Закону України "Про прокуратуру", КАС України. У межах цих правовідносин прокурор вчиняє в адміністративному судочинстві процесуальні дії від імені і для захисту прав, свобод й законних інтересів осіб – громадян України, що через різноманітні обставини не можуть або позбавлені можливості самостійно відстоювати ці свої особисті цінності від їх порушень (обмежень) рішеннями, діями чи бездіяльністю суб'єктів владних повноважень – органів державної влади, місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб. Сформульовані особливості адміністративної процесуальної правосуб'єктності прокурора у адміністративному судовому процесі: а) може виступати тільки як представник, б) здійснює представництво визначених Законом України "Про прокуратуру" категорій громадян, в) відносини між прокурором і громадянином є публічними правовими, г) прокурор є позивачем у процесуальному розумінні, але не володіє власне правами позивача, однак обсяг його процесуальних можливостей під час участі в розгляді судом справи адміністративної юрисдикції є повним, д) прокурор ініціює розгляд адміністративним судом публічно-правового спору за певних підстав, е) представництво прокурором інтересів незахищеного громадянина можливе на будь-якій стадії адміністративної процесуальної правосуб'єктності прокурора при перегляді судових рішень.

Ключові слова: прокурор,адміністративний судовий процес, представництво, права, свободи, законний інтерес, захист.

  1. АННОТАЦИЯ

Анпилогов О.В. Правовое регулирование участия прокурора в административном судопроизводстве относительно защиты прав и свобод гражданина. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Институт законодательства Верховной Совета Украины, Киев, 2008.

Диссертация посвящена проблемным вопросам осуществления прокурором защиты прав, свобод и законных интересов гражданина в административном судебном процессе, а также обоснованию необходимости внесения изменений в действующее законодательство и формулирование соответствующих предложений и рекомендаций. Для этого проанализированы теоретико-правовые проблемы и формы защиты.

Определены особенности административной процессуальной правосубъектности прокурора в административном судебном процессе: а) может выступать только как представитель, б) осуществляет представительство определенных Законом Украины "О прокуратуре" категорий граждан, в) отношения между прокурором и гражданином являются публичными правовыми, г) прокурор является истцом в процессуальном понимании, однако не владеет собственно правами истца, однако объем его процессуальных возможностей во время участия в рассмотрении дела административной юрисдикции является полным, д) прокурор инициирует рассмотрение административным судом публично-правового спора путем подачи административного иска, в случае, когда этого требует защита гражданина, неспособного самостоятельно это делать или реализовывать свои процессуальные полномочия, е) представительство прокурором интересов незащищенного гражданина возможно на любой стадии административного судебного процесса.

Определенно, что представительство прокурором в административном судебном процессе является правоотношениями, которые устанавливаются и реализуются на основании Конституции Украины, Закона Украины "О прокуратуре", Кодекса административного судопроизводства Украины. В пределах этих правоотношений прокурор осуществляет в административном судопроизводстве процессуальные действия от имени и на защиту прав, свобод и законных интересов лиц – граждан Украины, которые по различным обстоятельствам не могут или лишены возможности самостоятельно отстаивать эти личные ценности от нарушений (ограничений) решениями, действиями или бездеятельностью субъектов властных полномочий – органов государственной власти, местного самоуправления, их должностных и служебных лиц.

Правовые основы участия прокурора в административном судебном процессе по характеру регулирования такого участия разделены на три группы: материальные, процессуальные, организационные.

Систематизированы процессуальные действия, осуществляемые прокурором в порядке представительства в административном суде первой инстанции. Выделены три комплекса процессуальных действий: 1) подготовка и подача в административный суд административного иска с целью защиты прав, свобод и интересов гражданина в публично-властной сфере, 2) представительство интересов гражданина на стадии предварительного судебного рассмотрения административным судом дела, инициированного прокурором, 3) участие прокурора в рассмотрении административным судом дела, инициированного прокурором, 3) участие прокурора в рассмотрении административным судом первой инстанции дела по его иску или по иному делу по его инициативе.

Определены особенности административной процессуальной правосубъектности прокурора при пересмотре судебных решений: а) наличие права подавать соответствующий законодательно установленный процессуальный акт-документ, являющийся юридическим основанием осуществления каждого производства, связанного с пересмотром судебных решений, б) формальный характер изменения требований прокурором или отказа от административного иска, в) апелляционная или кассационная жалоба, решение суда могут быть дополнены прокурором, г) наличие права знакомиться с материалами дела, д) отсутствие права присоединения к апелляционной или кассационной жалобе.

Обоснована необходимость внесения изменений в действующее законодательство с целью совершенствования правового регулирования процедур осуществления прокурором функции представительства в административном процессе.

Ключевые слова: прокурор, административный судебный процесс, представительство, права, свободы, законный интерес, защита.

SUMMARY

Anpilogov O.V. Legal adjusting of participation of public prosecutor in the administrative legal proceeding in relation to defence of rights and freedoms of citizen. – Manuscript.

Dissertation on obtaining the scientific degree of candidate of law on specialty 12.00.07 – Administrative Law and Process; Financial Law; Information Law – Law Institute of Supreme Rada of Ukraine, Kyiv, 2008.

Dissertation is devoted to problem questions of realizing of defense of citizen`s rights, liberties and law interests in administrative court process by prosecutor and grounding of directions of development of corresponding law. For this matter theoretic-law problems of such defense and forms of defense are analyzed.

There defined that representation by prosecutor in administrative court process is law relations that establishing and realizing on the base of the Constitution of Ukraine, Law of Ukraine "About the office of public prosecutor", Code of administrative court process. A prosecutor realize in administrative court process actions from the name of Ukraine and for defense of citizen`s tights, liberties and law interests of persons – citizens of Ukraine, which thought different circumstances are unable or deprived of ability for defense their person`s values from their violation (restrictions) by decisions, actions or inactivity of subjects of power authority – organs of state power, self-government their official persons independently. Peculiarities of administrative process capability of prosecutor in administrative court process are defined. Process actions, rendering in order of representation of representation of prosecutor in administrative court of first instance are systematized and peculiarities of prosecutor`s administrative process capability in revision of courts decisions are defined. Necessarily of bringing changes in law for matter of development of law regulations of process of realizing of by prosecutor a function of representation in administrative court process are grounded.

Key words: prosecutor, administrative court process, representation, rights, liberties, law interest, defense.


 
 

Цікаве

Загрузка...