WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Система права і система законодавства - Курсова робота

Система права і система законодавства - Курсова робота

регулятивного потенціалу та ефективності їх застосування. В умовах формування засад правової державності в Україні особливого значення набуває теоретична висвітлення проблематики законодавства як основного джерела національного права, проблем формотворчої техніки як не відємної складової якості його змісту
3. Елементи системи права.
Система права--- об?єктивно зумовлена внутрішння організація права певного суспільства, яка полягає в єдності і погодженності усіх юридичних норм та деференціації їх за галузями, інститутами, нормами. Правова норма - певний елемент системи права .Вона являє собою встановлене чи санкціоноване державою загальнообов язкове, формально-визначене правило поведінки, предявляючи учасникам регулюючих відносин суб єктивні права та накладені на них юридичні обов язки . Правові норми регулюють лише ті відносини, котрі на даний момент являються для держави найбільш важливими.
Галузь права --- система юридичних норм , які регулюють певну сферу суспільних відносин специфічними методами правового регулювання. Галузь права є елементом системи права ( об єктивно юридичного права ).Критерії (підстави ) розподілу правових норм за галузями галузь права такі : предмет правового регулювання ( сукупність суспільних відносин , які врегульовані правом ) і метод правового регулювання( специфічний спосіб владного впливу держави на суспільні відносини, здійснюваний за допомогою правових норм та інших юридичних засобів.). Поняття предмета правового регулювання дає уявлення про те , що саме регулює право, а поняття методу правового регулювання дає відповідь на питання , як ( яким чином , засобом, способом) держава справляє нормативний вплив на суспільні відносини. Предмет правового регулювання має такі властивості : вольовий (ідеологічний) характер суспільних відносин, здатність суспільних відносин бути об єктом зовнішнього контролю, істотне значення суспільних відносин для функціонування і розвитку держави. Метод правового регулювання характеризується колом суб єктів, яких держава визнає правоздатними і дієздатними, змістом і обсягом правового статусу суб єктів певних відносин, порядком формування встановлення юридичних прав і обов язків, способами (засобами) примусового забеспечення їх . Вище наведенні чинники об єднаня юридичних норм у галузі права неоднозначні й нерівноцінні: першим і визначальним серед них є предмет правового регулювання , який начебто веде за собою метод; як регулювати залежить від того що слід регулювати. Суспільні відносини, які суттєво відрізняються за їх характером, змістом , взаємним положенням суб єктів ( скажімо відносини між слідчим та обвинуваченим ,та батьків і дітей ). Неможливо врегулювати тим самим методом. Основні галузі сучасного права такі: конституційне (державне), цивільне, сімейне, трудове, підприємницьке, сільськогосподарське, соціально-забезпечувальне, екологічне ,адміністративне, фінансове, земельне, цивільно-процесуальне , кримінально - процесуальне .У різних країнах зміст , обсяг і назви визначених галузей права можуть істотно відрізнятися. Зберігає певне значення Європейський континентальній правові системі поділ системи права на так зване публічне ( галузь права, що регулює відносини між особою і владними органами держави) і приватне право ( галузь права, що регулює відноcини між громадянами і різноманітними об?єднаннями, невладними організаціями.) Галузь права поділяється, як правило, на інститути права --- системи юридичних норм, які регулюють певну групу однорідних суспільних відносин . Серед інститутів права розрізняють галузеві і між галузеві. Галузі права поділяють також на :а) Профілюючи (традиційні);б) процесуальні; в) спеціальні.
Профілюючи галузі утворюють юридичну основу , обов?язкову частину системи права ( державне , адміністративне , цивільне , кримінальне право).Процесуальні галузі закріплюють порядок застосування матеріального права (цивільний, кримінальний, адміністративний та інші процеси). Спеціальні галузі на базі профілюючих розвивають основні галузі права, і забезпечують спеціальний правовий режим для того чи іншого виду суспільних відносин ( трудове , сільськогосподарське, екологічне , земельне, сімейне , фінансове право та інше.)
Підгалузь права--- окрема частина галузі права, що об?єднує норми та інститути , які регулюють спеціальні види суспільних відносин (авторське право в межах цивільного). Інститут права --- частина галузі права , яка складається із сукупності правових норм, що регулюють якісно однорідні суспільні відносини. Інститути поділяються на галузеві та між галузеві, прості та складні, регулятивні та охоронні.
Між інститутами в нутрі галузі можуть існувати відносини субординацій, співпорядкування. Окремі інститути великого інституту утворюють не рідко самостійні підрозділи, котрі називаються суб?інститутами. Наприклад : Інститут фінансової дисципліни, дисципліни праці, майнова відповідальність та інші.
Характерні риси системи права:
розкриває внутрішню побудову , організацію права , співвідношення його структурних елементів;
має об?єктивний характер, відображає реальний стан суспільних відносин;
складові елементи системи права відповідають усім вимогам системності, а також підлягають процесам інтеграцій та диференціацій;
як цілісне структурне об?єднання, система права має риси єдності, відмінності , взаємодій , та узгодженості складових елементів, здатності їх до поділу, обумовленості матеріальними умовами життя суспільства, об?єктивними потребами та інтересами соціального прогресу.
Єдність правових норм , що об?єднюються у складну конструкцію, поділену за принципом ієрархії на певні правові утворення ,пояснюється:
1)Єдність державної волі.
2)Єдністю правовой системи.
3)Єдністю механізму правового регулювання та принципів права.
4) Єдністю кінцевих цілей та завдань, які стоять перед суспільством.
Елемент - це складова частина складного цілого. З цього випливає що , система передбачає внутрішнє будівництво, структуру, зв'язок, дефферанціацію. В той же час система є єдине ціле, яке складається з окремих елементів.
Всяка система передбачає два основних компонента:
1)Структуру - уособлення і "набір" відносно самостійних елементів в межах якогось більш загального цілого ( процеси , явища)
2)Взаємодія елементів структури.
Структура - це стійка єдність елементів , закон зв'язку елементів,

 
 

Цікаве

Загрузка...