WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Правове регулювання ринків фінансових послуг - Курсова робота

Правове регулювання ринків фінансових послуг - Курсова робота

2 Карлін М.І. Правові основи підприємництва: Навч. посіб. – 2-е вид., випр. і допов. – К.: Кондор, 2006. – С.- 56. (368 с.)

3 Господарський кодекс України від 16.01.2003//Науково-практичний коментар. К., Юрінком Інтер, 2004.

4 Щербина В.С. Господарське право: Підручник.- 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – С. – 86-87

5 Хозяйственное право.//Учебник под ред. акад. Мамутова В.К.// К., Юринком Интер, 2004. С.-387.

6 Цивільне право України:Підручник: У 2-х т./ Борисова В.І.(кер.авт.кол.), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін.; За заг. ред. В.І.Борисової, І.В.Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004.- Т.1. – С.121 (480 с.)

7 Там само. Борисова С. – 123.

8 Там само. С. – 123-124

9 Рябченко О. Зміст державного регулювання господарської діяльності. Право України, 2006 рік, № 1. – С. – 83.

10 Акопов Л.В., Смоленский М.Б. Административное право: Учебник. – М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К"; Ростов – н/Д: "Наука-Пресс", 2007. – С.51-52 (352 с.)

11 Адміністративне право України (Підручник для юрид. вузів і фак./ Ю.П.Битяк, В.В.Богуцький, В.М.Гаращук та ін); За ред. Ю.П.Битяка. – Харків: Право, 2000. – С. 106-107 – 520 с.

12 Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник. – 2-ге вид., допов. К.: Юрінком Інтер, 2000. – С. 212-213. (752 с.)

13 Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003 – С.202.(544с.)

14 Адміністративне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина/ Ред. колегія: В.Б.Авер"янов (голова) - К.: Видавництво "Юридична думка", 2004. – розділ VI (глава 16, параграф 1) С.278.

15 Беляневич О.А. Господарський договір та способи його укладання.- Навчальний посібник.- К.: 2002, - с. 21

16 Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник. 2-ге вид., допов. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – (752 с.) С. - 646

17 Шпомер А. Ліцензування як засіб державного регулювання господарської діяльності. – Право України, 2004, № 2. – С. 55-58.

18 Шестак Л.В. Ліцензування як адміністративно-правовий інститут. Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Ірпінь. 2005. – С. - 7

19 Там само. С.-7

20 Бекірова Е.Е. Правове регулювання ліцензування певних видів господарської діяльності. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. НАН України; Інститут економіцко-правових досліджень. Донецьк, 2006. С. – 6.

21 Ліцензування господарської діяльності/ Сергій Береславський (упоряд.), Сергій Сегеда (упоряд.) – К.: 2001. С. – 4 (80 с.)

22 Кротюк В.Л. Національний банк – центр банківської системи України. – К.: 2000. – С. -;

Національний банк і грошово-кредитна політика / За ред. А.М.Мороза та М.Ф.Пуховкіної. К.: 1999. – С. 240 - 244

23 Детальніше – Шамрай І.А. Ліцензування банківських операцій як інститут банківського права України. – Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 24. – К.: Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України, 2004. – (668 с.) – С.191-196

24 Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Малый энциклопедический словарь. В 4-х томах. – М.: „Терра", 1997. - Т.3 . - С.311

25 Яременко В., Сліпушко О. Новий тлумачний словник української мови. В 3-х томах. – К.: „Аконіт", 2001, Т.2. С.63

26 Новый энциклопедический словарь. Кол. авт.- М.: Научное издательство „Большая российская энциклопедия", изд-во „Рипол Классик", 2001, - с.619

27 Юридическая энциклопедия . Под общ. ред. акад. Б.Н.Топорина. – М.: „Юристъ", 2001, с.478.; Юридична енциклопедія в 4-х томах. – К.: Видавництво „Українська енциклопедія" імені М.П.Бажана, 2001, - т.3. с.467.

28 Юридична енциклопедія в 4-х томах. – К.: Видавництво „Українська енциклопедія" імені М.П.Бажана, 2001, - т.3. с.467.

29 Энциклопедическій словарь. Начатый проф. И.Е.Андреевскимъ, продолжается под редакціею К.К.Арсеньева и проф. О.О.Петрушевскаго. - С.-Петербургъ. – Типо-Литографія И.А.Ефрона. В томах. Т.33 С.- 456-457.

30 Чиркин В.Е. Легализация и легитимация государственной власти. „Государство и право", 1995, №8. С.-

31 Там само.

32 Фролова И.А. Легитимация залога бездокументарных ценных бумаг. „Вестник НАУФОР", 2001, № 9.

33 Соловьев Д.В. Иностранные ценные бумаги: проблема легитимации. http:// www.alekseev.ru.

34 Юрбиком – право высоких технологий. Дискуссия. http:// www.urbicom.ru/include/Open material.htm Id=1153.

35 Проблемы легитимации холдингов в России. - http:pinqwin.ru

36 Андрианова Л.Н., Гусева И.А. Регулирование российского рынка ценных бумаг. – "Регулирование", 2001, № 12.

37 Васильев Г. Последствия регистрации сделки самим акционерным обществом, если такая сделка должна быть зарегистрирована независимым регистратором. http:// www.alekseev.ru

38 Юридическая энциклопедия . Под общ. ред. акад. Б.Н.Топорина. – М.: „Юристъ", 2001, с.478.; Українська радянська енциклопедія. / Головна редакція Української радянської енциклопедії. – К.: 1962. – Т.8.- С. - 47

39 Беляневич О.А. Господарський договір та способи його укладання. – Навчальний посібник. – К.: „Наукова думка", 2002. – С.21.

40 Там само. С. - 22

41 Ионова Ж.А. Правовые проблемы легитимации предпринимательства. – Государство и право. – 1997, № 5. – С. 46.

42 Соловйова Л. Виникнення правосуб"єктності підприємств: деякі питання. – „Право України" – 2002, № 7 – С. 36.

43 Саніахметова Н.О. Підприємницьке право: Суб'єкти підприємництва. Кредитування. Оренда. Лізинг. Зовнішньоекономічна діяльність. Інвестиції. Антимонопольне законодавство. Захист від недобросовісної конкуренції. Реклама: Навч. посібник – К.: А.С.К., 2001. – С. 114 (704.с.)

44 Адміністративне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 2. Загальна частина/ Ред. колегія: В.Б.Авер"янов (голова) - К.: Видавництво "Юридична думка", 2004. – розділ І глава 3 параграф 3 С. 52.

45 Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник: - 2-ге вид., допов. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – С.7

46 Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – С.16

47 Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – С. 17-18

48 Адміністративне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина/ Ред. колегія: В.Б.Авер"янов (голова) - К.: Видавництво "Юридична думка", 2004. – С.500-509

49 Адміністративне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина/ Ред. колегія: В.Б.Авер"янов (голова) - К.: Видавництво "Юридична думка", 2004. – С.477-478

50 Бодуан Жан-Пьер. Управление имиджем компании. Паблик рилейшнз: предмет. – М.: „Инфра-М", 2001. – с.-61

51 Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера. – Під ред. Р.Дякіна – К.: Міжнародна економічна фундація, 2000, - с.324

52 Юридична енциклопедія. В 4-х томах К.: „Українська енциклопедія" імені М.П.Бажана, 2001. Т.3.- С.467.

53 Хуторецкий Р. Лицензирование в гражданском праве. – „Право и жизнь", 2000, № 29, див. на сайті http:// www.alekseev.ru

54 Цивільне право України: Підручник у 2-х кн./ О.В.Дзера (керівник авт. кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2002. С.112.

55 Цивільне право України. Підручник у 2-х т./ Борисова В.І. (кер. авт. кол.), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін.; За заг. ред. В.І.Борисової, І.В.Спасибо-Фатєєвої, В.Л.Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004 – Т.1 (480 с.) С.129-130.

56 Акопов Л.В., Смоленский М.Б. Административное право: Учебник. – М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К"; Ростов-н /Д: "Наука-Пресс", 2007. – (352 с.) С. - 26

57 Розділ IV Закону України "Про банки і банківську діяльність"

58 Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 29.12.2003 № 188 "Про встановлення плати за видачу ліцензій"

59 не створено. Окремі його функції виконує Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва.

60 Воротіна Н.В. параграфи 1,2,4 розділ 10 у монографії Органи державної влади України/ за ред.В.Ф.Погорілка/ К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького, 2002, (592 с.) С. 437

61 Постанова Правління Національного банку України від 19.03.2004 № 120 „Про затвердження Змін до деяких переліків і тарифів операцій (послуг), що здійснюються Національним банком України, його територіальними управліннями та установами за операціями (послугами), пов'язаними з діяльністю клієнтів і банків-кореспондентів Національного банку України".


 
 

Цікаве

Загрузка...