WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці - Курсова робота

Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці - Курсова робота

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в ході даного дисертаційного дослідження за допомогою сучасних наукових розробок вперше було досліджено сутність та особливості пенсійного забезпечення працівників, задіяних на роботах із шкідливими та важкими умовами праці. Результатом здійсненого дослідження є нові обґрунтовані наукові визначення, положення та висновки, зроблені особисто здобувачем. Основні з них такі:

  • удосконалено поняття пенсійного забезпечення, яке визначено як комплексні організаційно-правові заходи, метою яких є задоволення життєвих потреб шляхом здійснення грошових виплат громадянам, які мають право на їх отримання, а також гарантування пенсіонерам здійснення свого права, державний захист та охорона їхніх прав;

  • вперше подано визначення понять та термінів у сфері пенсійного забезпечення працівників, задіяних на роботах із шкідливими та важкими умовами праці;

  • вперше запропоновано розрізняти види пенсійного забезпечення працівників, задіяних на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці: за рівнем небезпечності робіт, на яких працюють працівники, та за ступенем шкідливості умов праці;

  • визначено підстави та умови виникнення права на пенсію на пільгових умовах та призначення пенсії на пільгових умовах, так, для працівників, які працюють на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, умовами виникнення права на пенсію на пільгових умовах є вік працівника, трудовий стаж та спеціальний трудовий стаж; підставою – закріплення у нормативно-правовому акті відповідної норми права, що встановлює існування такого виду пенсії;

  • вперше визначено момент та умови виникнення пенсійної право та дієздатності суб'єктів в сфері пенсійного забезпечення працівників, що працюють на роботах із шкідливими та важкими умовами праці;

  • вперше обґрунтовано та запропоновано розробити єдиний нормативно-правовий акт у вигляді закону "Про обов'язкове пенсійне забезпечення окремих категорій осіб через професійні та корпоративні пенсійні фонди", який би визначав засади та принципи пенсійного забезпечення працівників, що працюють на роботах із шкідливими та важкими умовами праці, а також регулював би діяльність відповідних фондів, через відрахування до яких мають формуватися пенсії для вказаної категорії працівників; розроблено проекти норм "Вік для виникнення права на пільгову пенсію для працівників, що працюють на роботах із шкідливими та важкими умовами праці" та "Види пенсійного забезпечення працівників, які працюють на роботах із шкідливими та важкими умовами праці", які мають міститися в запропонованому законі;

- розроблено ряд пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання пенсійного забезпечення працівників, що працюють на роботах із шкідливими та важкими умовами праці. Серед яких: посилити контроль за застосуванням на підприємствах назв посад у відповідності до Списків та Державного класифікатора посад; розробити механізм правової підтримки пенсіонерів, що насамперед повинен базуватися на безоплатній кваліфікованій юридичній консультації пенсіонерів; зобов'язати підприємства раз на рік звітувати до Пенсійного Фонду України про наявність на їх підприємстві посад із шкідливими умовами; покласти на роботодавця обов'язок сплачувати додаткові внески до Пенсійного фонду за залучення працівників до праці у шкідливих умовах, які мають бути диференційовані залежно від ступеня шкідливості умов праці.

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що викладені в дисертації положення та висновки можуть бути використані:

- у науково-дослідній сфері – для подальшої розробки питань правового регулювання та організації пенсійного забезпечення працівників, працюючих на роботах із шкідливими та важкими умовами праці;

- у правотворчості – сформульовано низку пропозицій щодо внесення змін і доповнень до відповідних нормативних актів, зокрема, до Гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу; доведено необхідність прискорення розробки закону "Про обов'язкове пенсійне забезпечення окремих категорій осіб через професійні та корпоративні пенсійні фонди";

- у правозастосуванні – сприятиме вдосконаленню порядку призначення та виплати пенсій досліджуваній категорії працівників;

- у навчальному процесі – матеріали дисертації можуть використовуватися під час викладання навчальної дисципліни "Право соціального забезпечення".

Апробація результатів дисертації. Основні положення і висновки дисертації знайшли відображення у наукових публікаціях автора, а також доповідях на науково–практичних конференціях: "Трудове право України в контексті європейської інтеграції" (м. Чернігів 25–27 травня 2006р.), "Соціально-захисна діяльність держави в умовах ринкових відносин" (Чернігів, 2007).

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження знайшли своє відображення у 5 наукових статтях, які розміщені у фахових наукових виданнях та тезах науково-практичної конференції.

Структура дисертації. Дисертація складається з двох розділів, семи підрозділів, вступу, висновків та списку використаних джерел. Повний обсяг дисертації становить 208 сторінок. Кількість використаних джерел складається з 171 найменування і займає 15 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, характеризується стан її наукової розробки, визначено мету, основні завдання, об'єкт, предмет та методологічні засади дисертаційного дослідження, розкрито наукову новизну роботи, теоретичні та практичні результати, що були отримані дисертантом.

Розділ 1 "Правова характеристика пенсійного забезпечення працівників, працюючих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці" містить три підрозділи.

У підрозділі 1.1 "Поняття пенсійного забезпечення та пенсійного забезпечення працівників, працюючих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці" проводиться дослідження щодо визначення поняття пенсійного забезпечення, поняття пенсійного забезпечення працівників, задіяних на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, їхніх характерних ознак та сутності.

Досліджено сутність соціального забезпечення. Зроблено висновок, що воно являє собою: 1) матеріальне забезпечення певних категорій громадян; 2) право на соціальне забезпечення виникає у тих громадян, що в силу певних причин не в змозі утримувати себе самостійно; 3) для здійснення матеріального забезпечення використовуються спеціальні фонди; 4) особи, які мають право на соціальне забезпечення, встановлюються у визначеному законом порядку; 5) факти, за наявності яких виникає право на соціальне забезпечення, також є чітко окресленими законом.

Одним із принципів правового регулювання соціального забезпечення є його диференціація. Метою диференціації права соціального забезпечення є визначення конкретної частки соціального забезпечення для кожного громадянина залежно від певних умов (характеру праці, умов праці, страхових внесків, розміру заробітної плати тощо). Обґрунтовано, що диференціація права соціального забезпечення – це є не лише необхідність встановити соціальну справедливість, а обов'язкова умова реалізації громадянами права на соціальне забезпечення.

На основі аналізу теоретичних розробок та виокремлення характерних ознак подано визначення поняття пенсії як грошової виплати, що призначається у встановленому Законом порядку за умови настання чітко визначених Законом юридичних фактів, яка може бути регулярною, систематичною, періодичною або одноразовою.

Обґрунтовано мету цього виду пенсійного забезпечення: це є задоволення за допомогою грошових виплат життєвих потреб працівників, що мають право на отримання пенсії, гарантування їм здійснення цього права, державний захист та охорона прав пенсіонерів.

Подано визначення пенсійного забезпечення працівників, задіяних на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці: це комплексні організаційно-правові заходи, які забезпечують здійснення підвищених грошових виплат громадянам, що мають право на пільгову пенсію, з метою задоволення їхніх життєвих потреб та компенсації за шкідливі та важкі умови праці, а також гарантують даній категорії пенсіонерів здійснення свого права, державний захист та охорону їхніх прав.

У підрозділі1.2 "Сучасні реалії правового регулювання пенсійного забезпечення працівників, що працюють на роботах із шкідливими та важкими умовами праці" досліджено історію виникнення пенсій, впровадження компенсацій за службу у важких умовах, проаналізовано сучасний стан пенсійного забезпечення працівників, задіяних на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці.


 
 

Цікаве

Загрузка...