WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці - Курсова робота

Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці - Курсова робота

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ДІДКОВСЬКА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА

УДК 369.022.2:351.74

Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці

12.00.05 – трудове право;

право соціального забезпечення

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата юридичних наук

ХАРКІВ – 2008

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано в Харківському національному університеті внутрішніх справ, Міністерства внутрішніх справ України.

Науковий керівник:

кандидат юридичних наук, доцент

Копайгора Іван Данилович,

Криворізький економічний інститут Київського Національного економічного університету ім. В. Гетьмана, завідуючий кафедрою правознавства.

Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Іншин Микола Іванович, Харківський національний університет внутрішніх справ, начальник науково-дослідної лабораторії з проблем кадрового забезпечення ОВС;

кандидат юридичних наук, доцент Панасюк Олег Терентійович,

Київський Національний університет ім. Тараса Шевченка, доцент кафедри трудового, екологічного та аграрного права.

Захист відбудеться "23" квітня 2008 року о "15" годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.700.02 Харківського національного університету внутрішніх справ (61080, м. Харків, проспект 50 річчя СРСР, 27).

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківського національного університету внутрішніх справ (61080, м. Харків, проспект 50 річчя СРСР, 27).

Автореферат розісланий "21" березня 2008 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради В.Є. Кириченко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. На міжнародному та конституційному рівні визнано та закріплено право трудящих на належні, безпечні, сприятливі та здорові умови праці. Вказане право здебільшого забезпечується шляхом різноманітних технічних, матеріальних та організаційних заходів на робочих місцях. Проте, усунути всі негативні фактори неможливо. Тому держава передбачає відповідні пільги та компенсації працівникам, що працюють на роботах із шкідливими та важкими умовами праці. Одним із заходів, спрямованих на компенсацію роботи у негативних для здоров'я умовах, є відповідне пенсійне забезпечення працівників, що працюють на роботах із шкідливими та важкими умовами.

Але сьогодні у правовому регулюванні пенсійного забезпечення зазначених працівників накопичено достатньо велику кількість проблем, що перешкоджають працівникам, які задіяні на роботах із шкідливими та важкими умовами праці, ефективно реалізувати своє право на пенсію та отримати відповідну компенсацію від держави за працю в несприятливих для здоров'я умовах. Ситуація з пенсійним забезпеченням таких працівників ще більше ускладнюється у зв'язку із реформуванням пенсійної системи. Пенсійна реформа відобразилася та значно вплинула саме на працівників, що працюють на роботах із шкідливими та важкими умовами праці. По-перше, солідарна пенсійна система була переобтяжена різноманітними пільгами та виплатами, у зв'язку із чим не могла забезпечити виплату пенсій пенсіонерам. По-друге, забезпечення належних та безпечних умов праці покладається законодавством на підприємство, організацію, установу, де працює робітник, що переносить тягар відповідальності за умови праці в більшій мірі на адміністрацію відповідного підприємства. За таких умов при реформуванні пенсійної системи було вирішено пенсійне забезпечення працівників, що працюють на роботах із шкідливими та важкими умовами праці, здійснювати через корпоративні та професійні недержавні фонди. Однак діяльність таких фондів ще достатньо не урегульована. В такій ситуації було вирішено до налагодження належного функціонування недержавних пенсійних фондів пенсійне забезпечення працівників, що працюють на роботах із шкідливими та важкими умовами праці здійснювати за чинним раніше законодавством. Отже, виникло багато питань стосовно того, яким саме нормативно-правовим актом регламентується, в якому порядку здійснюється призначення пенсій зазначеним працівникам.

Проблеми пенсійного забезпечення були досліджені в працях багатьох вчених, зокрема: В.С. Андрєєва, В.М. Андріїва, Я.І. Безуглої, Н.Б. Болотіної, В.Я. Бурака, В.С. Венедіктова, В.Я. Гоца, К.Н. Гусова, В.В. Жернакова, А.Д. Зайкіна, М.Л. Захарова, Р.І. Іванової, М.І. Іншина, Р.І. Кондратьєва, Р.З. Лівшиця, О.Є. Мачульської, К.Ю. Мельника, П.Д. Пилипенка, С.М. Прилипка, В.О. Процевського, О.І. Процевського, С.М. Синчук, І.М. Сироти, Б.І. Сташківа, Б.С. Стичинського, В.К. Суботенка, В.А. Тарасової, Є.Г. Тучкової, Я. М. Фогеля, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишевої та ін. Проте, важливо звернути увагу, що, по-перше, в цій сфері залишається достатньо велика кількість дискусійних питань, по-друге, комплексне дослідження проблем пенсійного забезпечення працівників, задіяних на роботах із шкідливими та важкими умовами праці, не проводилися в незалежній Україні.

Отже, наявність проблем у пенсійному забезпеченні працівників, задіяних на роботах із шкідливими та важкими умовами праці, в умовах реформування пенсійної системи; проблемний характер застосування норм щодо пенсійного забезпечення зазначеної категорії працівників; недостатня правова урегульованість у даній сфері; відсутність досліджень з означеної теми – все це обумовлює актуальність та доцільність проведення дослідження щодо пенсійного забезпечення працівників, задіяних на роботах із шкідливими та важкими умовами праці.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до п. 1.1 Пріоритетних напрямів наукових та дисертаційних досліджень, які потребують першочергового розроблення і впровадження в практичну діяльність органів внутрішніх справ, на період 2004–2009 років, затверджених наказом МВС України № 755 від 05.07.2004 р. та п. 1.3 Головних напрямків наукових досліджень Харківського національного університету внутрішніх справ на 2006–2010 рр., а також планів наукових досліджень науково–дослідної лабораторії з проблем кадрового забезпечення органів внутрішніх справ України та кафедри трудового, екологічного та аграрного права Харківського національного університету внутрішніх справ.

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає у визначенні сутності та особливостей пенсійного забезпечення працівників, задіяних на роботах із шкідливими та важкими умовами праці та внесенні відповідних пропозицій щодо удосконалення порядку призначення та виплати пенсій цим працівникам.

Для досягнення поставленої мети у процесі дисертаційного дослідження необхідно виконати наступні завдання:

  • визначити місце та роль пенсійного забезпечення працівників, задіяних на роботах із шкідливими та важкими умовами праці, в системі їх соціально-правового захисту;

  • удосконалити дефініції: "пенсія", "пенсійне забезпечення", "робота зі шкідливими та важкими умовами праці", "пенсійне забезпечення працівників, задіяних на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці";

  • визначити сутність та особливості пенсійного забезпечення працівників, задіяних на роботах із шкідливими та важкими умовами праці;

- уточнити правові підстави виникнення, зміни та припинення пенсійних правовідносин в сфері пенсійного забезпечення працівників, задіяних на роботах із шкідливими та важкими умовами праці;

- виявити та охарактеризувати особливості правового статусу суб'єктів даного виду пенсійних правовідносин;

- визначити особливості призначення пенсій на пільгових умовах;

- охарактеризувати сучасний стан нормативно-правового забезпечення пенсійного забезпечення працівників, задіяних на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці;

- виробити конкретні пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення правового регулювання пенсійного забезпечення працівників, задіяних на роботах із шкідливими та важкими умовами праці.

Об'єктом дослідженняє суспільні відносини у сфері пенсійного забезпечення працівників, задіяних на роботах із шкідливими та важкими умовами праці.

Предметом дослідженняє правове регулювання пенсійного забезпечення працівників, задіяних на роботах із шкідливими та важкими умовами праці

Методи дослідження. Розв'язання поставлених завдань потребувало в ході дисертаційного дослідження використати наступні методи: системно-структурний, за допомогою якого пенсійне забезпечення було розглянуто як один із видів соціального забезпечення (підрозділ 1.1.); діалектичний, використання якого дозволило: розглянути єдність та диференціацію правового регулювання пенсійного забезпечення громадян у їх розвитку та взаємодії; дослідити співвідношення загального і спеціального нормативного забезпечення правовідносин в сфері пенсійного забезпечення працівників, що працюють на роботах із шкідливими та важкими умовами праці; з'ясувати особливості суб'єктів та об'єкта пенсійних правовідносин в даній сфері (підрозділи 2.1, 2.3); методи класифікації, групування, системно-функціональний – для класифікації робіт із шкідливими та важкими умовами праці, виокремлення на основі цього видів пенсійного забезпечення працівників, задіяних на роботах із шкідливими та важкими умовами праці (підрозділи 1.3, 2.1); документальний аналіз, статистично-звітний та спеціально-юридичний методи, за допомогою яких вивчено сучасний стан пенсійного забезпечення зазначених працівників, сучасні реалії в сфері пенсійного забезпечення досліджуваної категорії працівників, визначено підстави та умови для призначення пенсій на пільгових умовах (підрозділ 1.2); порівняльно-правовий та структурно-логічний методи, завдяки яким були визначені напрямки удосконалення призначення пенсій працівникам, задіяним на роботах із шкідливими та важкими умовами праці (підрозділ 2.4).


 
 

Цікаве

Загрузка...