WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Правове регулювання біржової діяльності - Курсова робота

Правове регулювання біржової діяльності - Курсова робота

На постійно діючих біржах у біржових маклерів можуть бути помічники, які власне і ведуть торги та секретаріат. Якщо біржовий маклер може проводити торги лише в одній секції, то старший маклер - в будь-якій із них. Він має також і контрольні повноваження по нагляду за належним виконанням маклерами своїх обов'язків, правильністю ведення торгів. В разі виявлення суттєвих порушень встановленого порядку проведення біржових торгів старший маклер вправі припинити їх проведення.

Співробітники біржі: члени котировочної комісії, біржового арбітражу, розрахункової палати та інші не мають права здійснювати угоди та вмішуватися в їх проведення. Президент (голова) біржі, співголова чи віце-президент та відповідальний представник біржового комітету у випадках спеціально оговорених правилами біржової торгівлі мають право оперативного втручання в хід проведення торгів, включаючи їх припинення і закриття операційного залу. Інші ж особи, в тому числі і ті, кому видані разові перепустки, можуть бути присутні при біржових торгах, але втручатися в їх проведення не можуть. Інших особам забороняється бути присутніми на торгах та операційних зонах. Час, що відведений для біржових торгів, не може використовуватись в інших цілях - вирішення питань, об'яви чи розповсюдження інформації, що не відноситься до торгів.

Члени біржі та її засновники користуються правом безкоштовного входу та участі в торгах, а інші учасники повинні сплатити відповідну плату.

Порядок допуску в торговельний зал біржі відвідувачів та представників засобів масової інформації визначається біржами самостійно. Відвідувачам заборонено прямо або опосередковано вмішуватися в хід біржових торгів. При необхідності маклер може прийняти рішення про видалення відвідувачів з залу.

2.2. Біржовий товар

До участі в біржових торгах допускаються реальний та запланований до виробництва товар чи контракти. На фондових біржах допускаються до участі в торгах цінні фондові папери, а на валютних – відповідно валюта та девізи (допоміжні засоби) - доручення на переказ коштів, чеки, векселі та акредитиви. Товарна продукція, що допускається до торгів, повинна бути відповідного стандарту, якості. Реальний товар може бути допущений до торгів, якщо його якість задовольняє вимогам біржової товарно-експертної (котирувальної) комісії. Якщо товар продається за зразком або описом, то вся партія товарів (лот) повинна їм відповідати. В тому разі, якщо відповідно до встановленого законному порядку передбачені обов'язкові вимоги щодо якості товару, то продавець, що здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язаний передати покупцеві товар, який відповідає цим обов'язковим вимогам. Якість товару визначається згідно встановлених вимог щодо його стандартизації (міждержавні стандарти, державні, галузеві стандарти, технічні умови). За угодою між сторонами може бути переданий товар, який відповідає підвищенним вимогам щодо якості в порівнянні з обов'язковими (нормативними).

Якість реального товару визначається шляхом його попереднього огляду за зовнішнім видом, по даним біржової експертизи, по зразкам, стандартам, описам. Якщо на біржовий товар встановлено гарантійний термін, то він починає спливати з моменту передачі товарів покупцеві, якщо інше не встановлено договором. Але якщо покупець позбавляється можливості використовувати такий товар за вини продавця чи обставин, що не залежать від нього, гарантійний строк починає спливати лише з усуненням перешкоджаючих причин. В разі виявлення у проданому товарі недоліків, що перешкоджали використанню його за призначенням, то за умови сповіщення продавця про виявлені недоліки вказаний термін спливає лише з моменту усунення в установленому порядку цих недоліків.

Комплектність товару визначається специфікацією, договором сторін. Якщо ж договором така комплектність не передбачена, то продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, комплектність якого визначається звичаями ділового обігу, або іншими звичайними вимогами. В тому разі, коли продавець зобов'язаний передати покупцеві певний набір товарів у комплекті, повинна бути виконана умова про комплект товарів і відповідно договір рахується виконаним з моменту передання всього комплекту, якщо договором не передбачено інше.

Якщо інше не передбачено договором і не випливає із суті зобов'язання, біржовий товар повинен бути в тарі чи упаковці. Виключення стосується лише товарів, які за своїм характером не потребують затарювання чи упаковки. При цьому тара і упаковка товарів суб'єкта підприємницької діяльності повинна відповідати встановленим вимогам.

Біржовий товар в разі необхідності повинен містити відомості про його номенклатуру та асортимент.

Угоди з реальним товаром можуть стосуватися:

1) товару, що знаходиться під час торгів на території біржі в належних їй приміщеннях, чи складах;

2) товару, що в день торгів до їх закінчення повинен прибути на біржу, що підтверджується відповідним документами;

3) товару, що на час торгів знаходився у вказаному продавцем місці (на складі, транспортному засобі), що підтверджується відповідними документами - складським свідоцтвом чи подвійним складським свідоцтвом; перевізними (транспортними) документами;

4) товару, що на момент біржових торгів чи укладення угоди знаходиться в дорозі на адресу біржі;

5) товару, що знаходиться на складах продавця і може бути відгружений в будь-який строк.

В залежності від ціни реального товару, біржовий товар може бути по ціні, що зафіксована в момент укладення угоди чи по довідковій ціні, зафіксованій в момент відкриття чи закриття біржі. При обігу на біржі товарів і сортів товару, що проходять котировку укладення угод по довідковій ціні здійснюється з урахуванням цін, скидок та надбавок до них відповідно до відхилення від середньої якості.

Загалом ціни на біржі формуються вільно, їх рівень визначається на кожний вид товару співвідношенням попиту та пропозиції на даний момент біржових торгів. На біржі використовуються такі поняття цін, як ціна продавця (ціна пропозиції), ціна покупця (ціна попиту), ціни біржових угод, котировочні ціни. Відповідно ціною продавця визнається та, що вказана учасником торгів в заявці на продаж, а також названа в ході торгів з метою стимулювання продажі. Ціна покупця також вказується покупцем в заявці, або називається в ході торгів при обговоренні пропозиції продавця. Ціна біржової угоди є останньою із названих покупцем (продавцем) під час біржових торгів на конкретну позицію товару і зафіксована маклером. Котировочна ціна - ціна визначена котировочною комісією біржі шляхом аналізу цін біржових угод, цін продавців, та цін покупців на підставі єдиних критеріїв та спеціальних методів.

Розрізняють котировку офіційну та неофіційну (довідкову). Перша проводиться у відношенні цін біржових угод на визначені біржею групи товару стандартної якості (наприклад, при торгівлі сільськогосподарською продукцією) з єдиним базисом поставки після кожного біржового торгу - вона будується на об'єктивних коливаннях цін на протязі біржового дня (сесії). Друга проводиться на підставі аналізу всіх цін (попиту, пропозицій, угод) з урахуванням оцінки котировочною комісією кон'юнктури попиту та пропозицій по трьом напрямкам:

по цінам продавців (котировочна ціна пропозицій);

по цінам покупців (котировочна ціна попиту);

по найбільш типовій на біржі в конкретний період часу ціні на конкретний вид (групу) товару (котировочна ціна біржі).

Довідкова котировка може проводитись на підставі результатів декількох біржових торгів. Результати котировки не можуть бути оскаржені членом біржі та змінені за рішенням біржового комітету. Вони періодично поновляються, та доводяться до відома заінтересованих осіб, в тому числі шляхом видання спеціальних бюлетеней біржової інформації, або через засоби масової інформації.

Затрати по збереженню товарів в приміщеннях біржі, за загальним правилом, до його продажі відносяться на продавця, а після продажі - на покупця, якщо інше не передбачено умовами контракту.

Ф'ючерс- угода за умови передачі покупцеві товару в майбутньому. При цьому товару на момент укладення угоди в природі не існує, а лише планується до виробництва. Під ф'ючерсним контрактом розуміється стандартний документ, що посвідчує зобов'язання придбати (продати) цінні папери, товари або засоби у визначений час і на визначених умовах в майбутньому з фіксацією цін на момент виконання зобов'язань сторонами контракту. При цьому встановлено, що відмовитися від виконання ф'ючерсу можливо лише за умови згоди іншої сторони, чи у спеціально встановлених цивільним законодавством випадках. Покупець ф'ючерсного контракту вправі продати його на протязі терміну дії іншим особам без узгодження такої угоди із продавцем контракту, що споріднює його із договором факторингу.


 
 

Цікаве

Загрузка...